IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
× 1. [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 14:58 29/05/2020 2,558 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Ngọc Hải [T1907A]

Ngày viết: 13:15 05/06/2020


Program.cs
using HCNinterface;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace RectangleInterface
{
  class Program : Rectangle
  {
    static public void Main(String[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Moi nhap vao so hinh chu nhat :");
      N = int.Parse(Console.ReadLine());
      Rectangle[] reclist = new Rectangle[N];

      foreach (Rectangle Rectangle in reclist)
      {
        float cd, cr;
        Console.WriteLine("Chieudai la :");
        cd = float.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Chieurong la :");
        cr = float.Parse(Console.ReadLine());

        Rectangle.setDaiRong(cd,
          cr);


      }

      foreach (Rectangle rectangle in reclist)
      {
        Console.WriteLine("Chieu dai :{0}", rectangle.getChieuDai());
        Console.WriteLine("Chieu rong :{0}", rectangle.getChieuRong());
        Console.WriteLine("Dien tich :{0}", rectangle.dientichHCN());
      }


      float max = 0;
      int a = 0;

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {

        float dientich = reclist[i].dientichHCN();
        if (dientich > max)
        {
          max = dientich;
          a++;
        }


      }


      Console.WriteLine("Dien tich max : {0} , có chiều dài : {1} , chiều rộng {2} ", max, reclist[a].getChieuDai(), reclist[a].getChieuRong());


    }


  }
}

HCNinterface.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace HCNinterface
{
  interface HCNInterface
  {
    float dientichHCN();
    float getChieuDai();
    float getChieuRong();
    void setDaiRong(float cd, float cr);
    

  }
}

Rectangle.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace HCNinterface
{
  class Rectangle : HCNInterface
  {
    float chieudai { get; set; }
    float chieurong { get; set; }
    public Rectangle()
    {

    }

    public float dientichHCN()
    {
      return chieudai * chieurong;

    }

    public float getChieuDai()
    {
      return chieudai;
    }

    public float getChieuRong()
    {
      return chieurong;
    }

    public void setDaiRong(float cd, float cr)
    {

      chieudai = cd;

      chieurong = cr;
    }

  }
}

Đề bài : https://gokisoft.com/java-basic-oop-interface-hinh-chu-nhat-trong-java.html

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:49 05/06/2020private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 2; 
    } 
 
    private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 1; 
    } 
 
    private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 3; 
    } 
 
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 6; 
    } 
 
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 5; 
    } 
 
    private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 4; 
    } 
 
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 9; 
    } 
 
    private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 8; 
    } 
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 7; 
    } 
 
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 0; 
    } 
 
    private void button16_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 0 + 0; 
    } 
private void btnPlus_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 2; 
       
    } 
private void btnminus_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
     if (textBox1.Text != "") 
     { 
       num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
       textBox1.Clear(); 
       textBox1.Focus(); 
       count = 1; 
     } 
   } 
private void btnmultiply_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 3; 
    } 
private void btndivide_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 4; 
    } 
private void btnequal_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      compute(count); 
    } 
    public void compute(int count) 
    { 
      switch (count) 
      { 
        case 1: 
          ans = num1 - float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 2: 
          ans = num1 + float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 3: 
          ans = num1 * float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 4: 
          ans = num1 / float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        default: 
          break; 
      } 
    } 
private void btnC_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Clear(); 
      count = 0;  
    } 
private void button15_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      int c = textBox1.TextLength; 
      int flag = 0; 
      string text = textBox1.Text; 
      for (int i = 0; i < c; i++) 
      { 
        if (text[i].ToString() == ".") 
        { 
          flag = 1; break; 
        } 
        else 
        { 
          flag = 0; 
        } 
      } 
      if (flag == 0) 
      { 
        textBox1.Text = textBox1.Text + "."; 
      } 
    } 

public Form1() 
    { 
 
      InitializeComponent(); 
 
    } 
    float num1, ans; 
    int count; 


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 01:08 05/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Hotel
  {
    public static int chosse;
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string Rank { get; set; }

    public List<Room> rooms { get; set; }

    public string hotelID { get; set; }
    public Hotel()
    {
      rooms = new List<Room>();
    }
    public void input(List<string> ids)
    {

      inputHotelID(ids);
      input(hotelID, ids);
    }
    public void input(string hotelID, List<string> ids)
    {
      inputHotelName();
      inputHotelAddress();
      rankHotel();


      inputRoom(rooms, ids);
      this.hotelID = hotelID;

    }
    private void inputHotelID(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.Write("Nhập Mã Khách Sạn: ");
        hotelID = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (hotelID.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("Mã khách sạn đã tồn tại!!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(hotelID) == false)
        {
          vs.Add(hotelID);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại!!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputHotelName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập tên khách sạn: ");
        name = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(name) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Tên Khách Sạn không được để trống!!");
        }
      }

    }
    private void inputHotelAddress()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập địa chỉ: ");
        address = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(address) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Địa Chỉ không được để trống!!");
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Tên Khách Sạn: {0}\nĐịa chỉ: {1}\nLoại KS: {2}\nMã Khách Sạn: {3} ", name, address, Rank, hotelID);
      Console.WriteLine("Danh sách phòng: ");
      foreach (var item in rooms)
      {
        item.display();
      }
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");

    }

    private void inputRoom(List<Room> rooms, List<string> ids)
    {
      Console.WriteLine("Thiết lập danh sách phòng: ");
      for (; ; )
      {
        Room room = new Room();
        room.input(ids);
        rooms.Add(room);
        Console.WriteLine("Tiếp tục thêm phòng: (y/n)");
        string option = Console.ReadLine();
        if (option.ToLower().Equals("n"))
        {
          break;
        }
      }
    }

    private void rankHotel()
    {
      bool checkDK = true;
      while (checkDK)
      {
        Console.WriteLine("1.VIP");
        Console.WriteLine("2.Bình Dân");
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            Rank = "VIP";
            checkDK = false;
            break;
          case 2:
            Rank = "Bình Dân";
            checkDK = false;
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời chọn lại !! ");

            break;

        }
      }
    }
    private static void checkChosse()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        string str;
        Console.Write("Chọn: ");
        str = Console.ReadLine();

        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Lựa chọn không được để trống!!!");
        }
        else
        {
          if (check(str))
          {
            chosse = int.Parse(str);
            if (chosse > 0)
            {
              isName = false;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Lựa chọn phải lớn hơn 0");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Lựa chọn không được nhập chữ!! ");
          }

        }

      }
    }

    static bool check(string s)
    {
      bool checkk = false;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item >= 48 && item <= 57)
        {
          checkk = true;
        }
      }
      return checkk;
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Customer
  {
    public static int chosse;
    public string Cmnd { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public Customer()
    {

    }
    public Customer(string Cmnd, string Name, int Age, string Gender, string Address)
    {
      this.Address = Address;
      this.Age = Age;
      this.Cmnd = Cmnd;
      this.Gender = Gender;
      this.Name = Name;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputCmnd(vs);
      input(Cmnd);
    }
    public void input(string Cmnd)
    {
      this.Cmnd = Cmnd;
      inputName();
      inputAge();
      inputGender();
      inputaddress();

    }
    private void inputAge()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập Tuổi:");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          Age = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
        }
      }

    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }

    private void inputCmnd(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.Write("Nhập CMND: ");
        Cmnd = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (Cmnd.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("CMND đã tồn tại!!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(Cmnd) == false)
        {
          vs.Add(Cmnd);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputGender()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập giới tính: ");
        Gender = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(Gender) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputaddress()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập địa chỉ: ");
        Address = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(Address) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập tên: ");
        Name = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(Name) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("CMND: {0}\nFullname: {1}\nAge: {2}\nGender: {3}\nAddress: {4}", Cmnd, Name, Age, Gender, Address);
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Booking
  {

    public DateTime Checkin { get; set; }
    public DateTime Checkout { get; set; }
    public string Cmnd { get; set; }

    public string HotelID { get; set; }

    public string RoomCode { get; set; }


    public Booking()
    {

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ngày Đặt Phòng: {0}\nNgày Trả Phòng: {1}\nCMND: {2}\nMã Khách Sạn: {3}\nMã Phòng: {4}", Checkin, Checkout, Cmnd, HotelID, RoomCode);
    }
    public void input(List<Hotel> hotels, List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      string strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngày Đặt Phòng (dd/mm/YYYY): ");
        strDatetime = Console.ReadLine();
        Checkin = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngày Trả Phòng (dd/mm/YYYY): ");
        strDatetime = Console.ReadLine();
        Checkout = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      inputCMND(customers);
      inputHotelID(hotels, ids);
    }
    private void inputCMND(List<Customer> customers)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Nhập CMND: ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in customers)
      {
        if (find.Equals(item.Cmnd))
        {
          Cmnd = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("Nhập thông tin Khách Hàng");
        Customer customer = new Customer();
        customer.input(find);
        customers.Add(customer);
        Cmnd = customer.Cmnd;
      }

    }
    private void inputHotelID(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Nhập Mã Khách Sạn: ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (find.Equals(item.hotelID))
        {
          HotelID = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("Nhập thông tin Khách Sạn : ");
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.input(ids);
        HotelID = hotel.hotelID;
        hotels.Add(hotel);
      }
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (HotelID.Equals(item.hotelID))
        {
          findRoom(item);
        }
      }


    }

    private void findRoom(Hotel hotel)
    {
      bool checkDK = true;
      while (checkDK)
      {
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          item.display();
        }
        Console.WriteLine("Nhập Mã Phòng muốn đặt: ");
        string check;
        check = Console.ReadLine();
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          if (check.Equals(item.roomCode))
          {
            RoomCode = check;
            checkDK = false;
            break;
          }
        }
        if (checkDK)
        {
          Console.WriteLine("Mã Phòng Sai !!");
        }
      }
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class hotelModify
  {
    public hotelModify()
    {

    }
    public void addHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      Hotel hotel = new Hotel();
      hotel.input(ids);
      hotels.Add(hotel);
    }
    public void editHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập mã khách sạn cần sủa thông tin: ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          if (str.Equals(hotel.hotelID))
          {
            hotel.input(str, ids);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("Mã khách sạn không tồn tại !!");
        }


      }
    }
    public void deleteCustomer(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập Mã Khách Sạn muốn xóa: ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          if (str.Equals(hotel.hotelID))
          {
            hotels.Remove(hotel);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("Mã Khách Sạn không tồn tại !!");
        }
      }
    }
  }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class CustomerModify
  {
    public CustomerModify()
    {

    }
    public void addCustomer(List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      Customer customer = new Customer();
      customer.input(ids);
      customers.Add(customer);
    }
    public void editCustomer(List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập mã khách hàng cần sửa: ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.Cmnd))
          {
            cus.input(str);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("Mã khách hàng không tồn tại !!");
        }


      }
    }
    public void deleteCustomer(List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Nhập mã khách hàng muốn xóa: ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.Cmnd))
          {
            customers.Remove(cus);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("Mã khách hàng không tồn tại !!");
        }


      }
    }

  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Room
  {
    public string roomName { get; set; }
    public int floorNumber { get; set; }
    public int maxPerson { get; set; }
    public int price { get; set; }
    public string roomCode { get; set; }

    public Room()
    {

    }
    public Room(string roomName, int floorNumber, int maxPerson, int price, string roomCode)
    {
      this.floorNumber = floorNumber;
      this.maxPerson = maxPerson;
      this.price = price;
      this.roomCode = roomCode;
      this.roomName = roomName;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputRoomName();
      inputfloorNumber();
      inputmaxPerson();
      inputprice();
      inputRoomCode(vs);
    }
    private void inputfloorNumber()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Tầng: ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          floorNumber = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
        }
      }

    }
    private void inputmaxPerson()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Số người tối đa: ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          maxPerson = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
        }
      }

    }

    private void inputprice()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Giá phòng (1 ngày): ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          price = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
        }
      }

    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }
    private void inputRoomCode(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.Write("Nhập mã phòng: ");
        roomCode = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (roomCode.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("Mã phòng đã tồn tại !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(roomCode) == false)
        {
          vs.Add(roomCode);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputRoomName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập tên phòng: ");
        roomName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(roomName) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Tên phòng không được để trống !!");
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("roomName : {0} , numberFloor : {1} , maxPerson : {2} , Price : {3} , roomCode : {4}", roomName, floorNumber, maxPerson, price, roomCode);

    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Management
  {

    List<Booking> bookings = new List<Booking>();
    List<Hotel> hotels = new List<Hotel>();
    List<Customer> customers = new List<Customer>();
    List<string> ids = new List<string>();
    public static int chosse;
    public Management()
    {

    }
    public void Searching()
    {
      
      do
      {
        menuSearch();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            Console.Write("Nhập Mã Khách Sạn cần tìm: ");
            string str = Console.ReadLine();
            bool isCheck = false;
            foreach (var item in hotels)
            {
              if (item.hotelID.Equals(str))
              {
                item.display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Khách Sạn Không Tồn Tại !!");
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Mã Khách Hàng cần tìm: ");
            str = Console.ReadLine();
            isCheck = false;
            foreach (var item in customers)
            {
              if (item.Cmnd.Equals(str))
              {
                item.display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Khách Hàng Không Tồn Tại !!");
            }
            break;
          case 3:
            Console.Write("Nhập Mã Phòng cần tìm: ");
            str = Console.ReadLine();
            isCheck = false;
            foreach (var item in hotels)
            {
              if (item.hotelID.Equals(str))
              {
                foreach (Room room in item.rooms)
                {
                  room.display();
                }
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Khách Sạn không tồn tại !!");
            }
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 4);
    }
    public void book()
    {
      do
      {
        menuBooking();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            Booking booking = new Booking();
            booking.input(hotels, customers, ids);
            bookings.Add(booking);
            break;
          case 2:
            foreach (var item in bookings)
            {
              item.display();
            }
            break;
          case 3:
            showRoomByDate(bookings, hotels);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 4);
    }
    public void showRoomByDate(List<Booking> books, List<Hotel> hotels)
    {
      if (hotels.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Không có dữ liệu!!!");
        return;
      }

      Hotel currentHotel = null;
      for (; ; )
      {
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          Console.WriteLine("Mã Khách Sạn: {0}\nTên Khách Sạn: {1}", hotel.hotelID, hotel.name);
        }
        Console.Write("Nhập Mã Khách Sạn: ");
        string hotelID = Console.ReadLine();
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          if (hotel.hotelID.Equals(hotelID))
          {
            currentHotel = hotel;
            break;
          }
        }
        if (currentHotel != null)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("(Không tìm thấy) Mời nhập lại: ");
      }
      if (currentHotel.rooms.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Không có dữ liệu!!!");
        return;
      }

      Console.WriteLine("Ngày CheckIn (dd/mm/YYYY): ");
      string dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckIn = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);

      Console.WriteLine("Ngày CheckOut (dd/mm/YYYY): ");
      dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckOut = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);


      foreach (var room in currentHotel.rooms)
      {
        List<Booking> currentBooking = new List<Booking>();

        foreach (var book in books)
        {

          if (book.HotelID.Equals(currentHotel.hotelID) && book.RoomCode.Equals(room.roomCode))
          {
            currentBooking.Add(book);
          }


        }
        bool isFind = false;
        foreach (var book in currentBooking)
        {
          if (DateTime.Compare(book.Checkin, CheckOut) > 0 || DateTime.Compare(book.Checkout, CheckIn) < 0)
          {
            //room dat yeu cau
          }
          else
          {
            isFind = true;
            break;
          }

        }
        if (!isFind)
        {
          Console.WriteLine("Mã Phòng: {0}\nTên Phòng: {1}", room.roomCode, room.roomName);
        }

      }

    }
    public void Customer()
    {
      CustomerModify customerModify = new CustomerModify();
      do
      {
        menuCustomer();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            customerModify.addCustomer(customers, ids);
            break;
          case 2:
            customerModify.editCustomer(customers);
            break;
          case 3:
            customerModify.deleteCustomer(customers);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 4);
    }

    public void Hotel()
    {
      hotelModify hotelModify = new hotelModify();
      do
      {
        menuHotel();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            hotelModify.addHotel(hotels, ids);
            break;
          case 2:
            hotelModify.editHotel(hotels, ids);
            break;
          case 3:
            hotelModify.deleteCustomer(hotels, ids);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 4);

    }
    private void menuHotel()
    {
      Console.WriteLine("1.Thêm Khách Sạn");
      Console.WriteLine("2.Sửa Khách Sạn");
      Console.WriteLine("3.Xóa Khách Sạn");
      Console.WriteLine("4.Thoát!!");
    }
    private void menuCustomer()
    {
      Console.WriteLine("1.Thêm Khách Hàng");
      Console.WriteLine("2.Sửa Thông Tin Khách Hàng");
      Console.WriteLine("3.Xóa Khách Hàng");
      Console.WriteLine("4.Thoát !");
    }
    private void menuBooking()
    {
      Console.WriteLine("1.Đặt Phòng");
      Console.WriteLine("2.Xem Danh Sách Đặt Phòng");
      Console.WriteLine("3.Xem Danh Sách Phòng Có Sẵn");
      Console.WriteLine("4.Thoát !");
    }
    private void menuSearch()
    {
      Console.WriteLine("1.Tìm Khách Sạn");
      Console.WriteLine("2.Tìm Khách Hàng");
      Console.WriteLine("3.Tìm Phòng");
      Console.WriteLine("4.Thoát !");
    }

    private static void checkChosse()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        string str;
        Console.Write("Chọn: ");
        str = Console.ReadLine();

        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Lựa chọn không được để trống!!!");
        }
        else
        {
          if (check(str))
          {
            chosse = int.Parse(str);
            if (chosse > 0)
            {
              isName = false;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Lựa chọn phải lớn hơn 0");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Lựa chọn không được nhập chữ!! ");
          }

        }

      }
    }

    static bool check(string s)
    {
      bool checkk = false;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item >= 48 && item <= 57)
        {
          checkk = true;
        }
      }
      return checkk;
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Program
  {
    public static int chosse;
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.InputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Management management = new Management();
      int c;
      do
      {
        menu();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            management.Hotel();
            break;
          case 2:
            management.Customer();
            break;
          case 3:
            management.book();
            break;
          case 4:
            management.Searching();
            break;

          case 5:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 5);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Quản Lý Khách Sạn");
      Console.WriteLine("2.Quản Lý Khách Hàng");
      Console.WriteLine("3.Quản Lý Đặt Phòng");
      Console.WriteLine("4.Tìm Kiếm");
      Console.WriteLine("5.Thoát !");
    }
    private static void checkChosse()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        string str;
        Console.Write("Chọn: ");
        str = Console.ReadLine();

        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Lựa chọn không được để trống!!!");
        }
        else
        {
          if (check(str))
          {
            chosse = int.Parse(str);
            if (chosse > 0)
            {
              isName = false;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Lựa chọn phải lớn hơn 0");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Lựa chọn không được nhập chữ!! ");
          }

        }

      }
    }

    static bool check(string s)
    {
      bool checkk = false;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item >= 48 && item <= 57)
        {
          checkk = true;
        }
      }
      return checkk;
    }

  }
}Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 20:34 04/06/2020

https://github.com/dragonballsa/ASS/tree/master   


Phạm Ngọc Minh 

Trần Anh Quân

Đỗ tuấn anh [T1907A]

Ngày viết: 19:43 04/06/2020

em làm về sách viết bằng C# ạ

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!