IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,521 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:29 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  [Serializable]
  class Hotel
    
  {
    public List<Room> RoomList { get; set; }

    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public int ID { get; set; }

    public Hotel() {
      RoomList = new List<Room>();
    }    public void CreateNewRoom()
    {
      Room room = new Room();
      room.Input();
      RoomList.Add(room);
      Console.WriteLine("Da tao phong moi thanh cong");
    }

    public void DeleteRoom()
    {  
      Console.WriteLine("Nhap ten phong can xoa");
      string FindRoomName = Console.ReadLine();

        foreach(Room item in RoomList)
      {
        if (item.Name == FindRoomName)
        {
          RoomList.Remove(item);
        }
      }
      Room room = new Room();
      room.Input();
      RoomList.Add(room);
      Console.WriteLine("Da tao phong moi thanh cong");
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten khach san: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi khach san: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san: ");
      ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());

    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten khach san: {0} , Dia chi: :{1}, ID: {2} ", Name, Address, ID);
      Console.WriteLine("Ban co muon xem danh sach phong khong? An phim 1 neu co, phim 0 neu khong");
      int choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      if (choose == 1)
      {
        int count = 1;
        foreach (Room item in RoomList)
        {
          Console.WriteLine("Thong tin phong thu " + count);
          item.Dispay();
          count++;
        }
      }
      else
      {
        return;
      }
    }

  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:28 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace Assigment
{
  class Manager
  {
    static List<Hotel> HotelList = new List<Hotel>();

    static void Main(string[] args)
    {
      
      int choose;
  
      do
      {
        DisplayMenu();
        Console.WriteLine("Nhap lua chon: ");
        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            AddNewHotel();
            break;

          case 2:
            DeleteHotel();
            break;

          case 3:
            CreateNewRoom();
            break;

          case 4:
            DeleteRoom();
            break;

          case 5:
            AddNewBookRoom();
            break;

          case 6:
            DeleteBookRoom();
            break;

          case 7:
            FindEmtyRoom();
            break;

          case 8:
            FindHotelInforMation();
            break;

          case 9:
            SaveAndExit();
            break;

          case 0:
            LoadData();
            break;
        }  

      } while (choose != 9);

    }

    private static void DeleteRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san ban muon xoa phong");
      int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      foreach (Hotel hotel in HotelList)
      {
        if (ID == hotel.ID)
        {
          hotel.DeleteRoom();
        }
      }
    }

    private static void CreateNewRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san ban tao phong moi");
      int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        if(ID == hotel.ID)
        {
          hotel.CreateNewRoom();
        }
      }

    }

    private static void LoadData()
    {
      using (Stream stream = File.Open("hotels.dat", FileMode.Open))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        HotelList = (List<Hotel>)binaryFormatter.Deserialize(stream);
      }
      Console.WriteLine("Doc file thanh cong");
    }

    private static void SaveAndExit()
    {
      string filePath = "hotels.dat";
      using (Stream stream = File.Open(filePath, FileMode.Create))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
      
        binaryFormatter.Serialize(stream, HotelList);
      }
      Console.WriteLine("Luu file thanh cong");
    }

    private static void FindHotelInforMation()
    {
      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        Console.WriteLine("Ten Khach san: {0}, ID : {1}", hotel.Name, hotel.ID);
      }
        Console.WriteLine("Nhap ID khach san ban muon tim thong tin theo danh sach tren ");
        int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      int count = 0;

      foreach (Hotel hotel in HotelList)
      {
        if(ID == hotel.ID)
        {
          hotel.Display();
          count++;
        }
      }
      if (count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay khach san nao co ID da nhap: ");
      }

    }

    private static void FindEmtyRoom()
    {
      int count = 0;
      Console.WriteLine("Nhap loai phong phong can tim: An phim 1 neu la phong don, an phim 2 neu la phong doi: ");
      int choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      string Type;
      if (choose == 1)
      {
        Type = "Single";
      }
      else
      {
        Type = "Double";
      }

      Console.WriteLine("Nhap thoi gian checkin theo cu phap: Nam/thang/ngay Gio:Phut:Giay");
      DateTime CheckInTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap thoi gian checkout theo cu phap: Nam/thang/ngay Gio:Phut:Giay");
      DateTime CheckOutTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        foreach (Room room in hotel.RoomList)
        {
           if(room.Type == Type)
          {
            bool Emty = false;
            foreach(BookRoom bookroom in room.BookRoomList)
            {
              int CompareCheckIn1 = DateTime.Compare(CheckInTime, bookroom.CheckInTime);
              int CompareCheckIn2 = DateTime.Compare(CheckInTime, bookroom.CheckOutTime);

              int CompareCheckOut1 = DateTime.Compare(CheckOutTime, bookroom.CheckInTime);
              int CompareCheckOut2 = DateTime.Compare(CheckOutTime, bookroom.CheckOutTime);

              if ((CompareCheckIn1 > 0 && CompareCheckIn2 < 0) || (CompareCheckOut1 > 0 && CompareCheckOut2 < 0))
              {
                Emty = true;
                break;
              }
            }
            if (Emty == false)
            {
              Console.Write("Thong tin phong phu hop nhu sau:");
              Console.WriteLine("Ten khach san {0}, Phong: {1}",hotel.Name, room.Name);
              count++;
            }
          }
        }
      }
      if(count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Tat ca cac phong da duoc Book vao khoang thoi gian tren");
      }
    }

    private static void DeleteBookRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san: ");
      int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap chinh xac ten phong muon xoa lich Book: ");
      string RoomName = Console.ReadLine();

      foreach (Hotel hotel in HotelList)
      {
        if (hotel.ID == ID)
        {
          foreach (Room item in hotel.RoomList)
          {
            if (RoomName == item.Name)
            {
              item.DeleteBookRoom();
              break;
            }
          }
        }
      }
    }

    private static void AddNewBookRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san: ");
      int ID = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap chinh xac ten phong duoc Book: ");
      string RoomName = Console.ReadLine();

      foreach(Hotel hotel in HotelList)
      {
        if(hotel.ID == ID)
        {
          foreach(Room item in hotel.RoomList)
          {
            if(RoomName == item.Name)
            {
              item.AddBookRoom();
            }
          }
        }
      }

    }

    private static void AddNewHotel()
    {
      Hotel hotel = new Hotel();
      hotel.Input();
      HotelList.Add(hotel);
      Console.WriteLine("Them moi khach san thanh cong");
    }

    private static void DeleteHotel()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID khach san can xoa");
      int FindHotelID = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      foreach (Hotel hotel in HotelList)
      {
        if (hotel.ID == FindHotelID)
        {
          HotelList.Remove(hotel);
          break;
        }
      }
      Console.WriteLine("Da xoa thanh cong");
    }


    private static void DisplayMenu()
    {
      Console.WriteLine("0. Update du lieu tu File");
      Console.WriteLine("1. Tao khach san moi");
      Console.WriteLine("2. Xoa khach san");
      Console.WriteLine("3. Tao Phong moi");
      Console.WriteLine("4. Xoa phong");
      Console.WriteLine("5. Them lich Book phong");
      Console.WriteLine("6. Xoa lich Book phong");
      Console.WriteLine("7. Tim kiem phong con trong theo yeu cau");
      Console.WriteLine("8. Tra cuu thong tin khach san");
      Console.WriteLine("9. Thoat chuong trinh, du lieu se duoc luu tu dong...");
    }
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 20:29 27/05/2021


#Book.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Hotel
{
  class Book
  {
    int CheckIn { get; set; }
    int CheckOut { get; set; }
    public string CMTND { get; set; }
    public string HotelNo { get; set; }
    public string RoomNo { get; set; }

    public Book()
    {

    }
    public Book(int CheckIn, int CheckOut, string CMTND, string HotelNo, string RoomNo)
    {
      this.CheckIn = CheckIn;
      this.CheckOut = CheckOut;
      this.CMTND = CMTND;
      this.HotelNo = HotelNo;
      this.RoomNo = RoomNo;
    }
    public void Input(List<Customer> customerList, List<Hotel> hotelList)
    {
      Console.WriteLine("Nhap CMTND Cua Khach Hang");
      CMTND = Console.ReadLine();
      bool isFind = false;
      for (int i = 0; i < customerList.Count; i++)
      {
        if (customerList[i].CMTND.Equals(CMTND))
        {
          isFind = true;
          break;
        }
      }

      if (!isFind)
      {
        Console.WriteLine("Khach Hang Khong Ton Tai! Nhap Moi:");
        Customer customer = new Customer();
        customer.CMTND = CMTND;
        customer.InputWithCMTND();
      }

      DisplayHotelMenu(hotelList);
      Hotel hotel = null;
      while (true)
      {
        HotelNo = Console.ReadLine();
        isFind = false;
        for (int i = 0; i < hotelList.Count; i++)
        {
          if (hotelList[i].No.Equals(HotelNo))
          { 
            isFind = true;
            hotel = hotelList[i];
            break;
          }
        }
        if (!isFind)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhap Lai Ma Khach San!");
        }

      }

      DisplayRoomMenu(hotel);
      while (true)
      {
        RoomNo = Console.ReadLine();
        isFind = false;

        for (int i = 0; i < hotel.roomList.Count; i++)
        {
          if (hotel.roomList[i].No.Equals(RoomNo))
          {
            isFind = true;
            break;
          }
        }
        if (!isFind)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhap Lai Ma Phong Khach San!");
        }
      }
      Console.WriteLine("Nhap Ngay Dat Phong:");
      CheckIn = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap Ngay Tra Phong:");
      CheckOut = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    public void DisplayHotelMenu(List<Hotel> hotelList)
    {
      for (int i = 0; i < hotelList.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}. - {1} - {2}", i+1, hotelList[i].Name, hotelList[i].No);
        
      }
      Console.WriteLine("Nhap Ma Khach San Can Chon:");
    }
    public void DisplayRoomMenu(Hotel hotel)
    {
      for (int i = 0; i < hotel.roomList.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}. - {1} - {2}", i + 1, hotel.roomList[i].Name, hotel.roomList[i].No) ;

      }
      Console.WriteLine("Nhap Ma Phong Can Chon:");
    }
  }
}


#Customer.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Hotel
{
  class Customer
  {
    public string CMTND { get; set; }
    public string Fullname { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Customer()
    {

    }
    public Customer(string CMTND, string Fullname, int Age, string Gender, string Address)
    {
      this.CMTND = CMTND;
      this.Fullname = Fullname;
      this.Age = Age;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap CMTND:");
      CMTND = Console.ReadLine();
      InputWithCMTND();
    }
    public void InputWithCMTND()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ho Ten:");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Tuoi:");
      Age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap Gioi Tinh:");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Dia Chi:");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Thon tin Khach Hang: (Ho Ten : {0}, Tuoi : {1}, CMTND : {2}, Gioi Tinh : {3}, Dia Chi : {4})", Fullname, Age, CMTND, Gender, Address);
    }
  }
}


#Hotel.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Hotel
{
  class Hotel
  {
    public string No { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Type { get; set; }
    public List<Room> roomList = new List<Room>();
    public Hotel()
    {

    }
    public Hotel(string No, string Name, string Address, string Type)
    {
      this.No = No;
      this.Name = Name;
      this.Address = Address;
      this.Type = Type;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ma Khach San:");
      No = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Ten Khach San:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Dia Chi:");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Loai Khach San:");
      Type = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap So Phong Can Them:");
      int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Room room = new Room();
        room.Input();
        roomList.Add(room);
      }
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Hotel(Ten Khach San : {0}, Dia Chi : {1}, Loai Khach San : {2})", Name, Address, Type);
      for (int i = 0;i < roomList.Count; i++)
      {
        roomList[i].Display();
      }
    }
    public void DisplayBase()
    {
      Console.WriteLine("Hotel(Ten Khach San : {0}, Dia Chi : {1}, Loai Khach San : {2})", Name, Address, Type);
      
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Hotel
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Customer> customerList = new List<Customer>();
      List<Hotel> hotelList = new List<Hotel>();
      List<Book> bookList = new List<Book>();
      int choose;

      do
      {
        showMenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Input(hotelList);
            break;
          case 2:
            Display(hotelList);
            break;
          case 3:
            InputBook(hotelList,customerList,bookList);
            break;
          case 4:
            SearchAvailableBook(hotelList, bookList);
            break;
          case 5:
            Statistic(bookList, hotelList);
            break;
          case 6:
            Search(bookList, hotelList);
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default :
            Console.WriteLine("Nhap Lai!!");
            break;
        }
      } while (choose!=7);
    }

    static void Input(List<Hotel> hotelList)
    {
      Console.WriteLine("Nhap So Khach San Can Them:");
      int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.Input();

        hotelList.Add(hotel);
      }
    }
    static void Display(List<Hotel> hotelList)
    {
      for (int i = 0; i < hotelList.Count; i++)
      {
        hotelList[i].Display();
      }
    }
    static void InputBook(List<Hotel> hotelList, List<Customer> customerList, List<Book> bookList)
    {
      Book book = new Book();
      book.Input(customerList, hotelList);
      bookList.Add(book);
    }
    static void SearchAvailableBook(List<Hotel> hotelList, List<Book> bookList)
    {
      int checkIn;
      int checkOut;
      Console.WriteLine("Nhap Ngay Dat Phong:");
      checkIn = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap Ngay Tra Phong:");
      checkOut = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      for (int i = 0; i < hotelList.Count; i++)
      {
        hotelList[i].DisplayBase();
        Console.WriteLine("Danh Sach Phong Trong:");
        List<Room> rooms = new List<Room>();
        for (int j = 0; j < rooms.Count; j++)
        {
          if (checkA(bookList, hotelList[i].No, rooms[j], checkIn, checkOut))
          {
            rooms[j].Display();
          }
        }
      }
    }
    static bool checkA(List<Book> bookList, Room room, int checkIn, int checkOut, string roomNo, string hotelNo)
    {
      for (int i = 0; i < bookList.Count; i++)
      {
        Book book = bookList[i];
        if (book.HotelNo.Equals(hotelNo) && book.RoomNo.Equals(roomNo) && (book.CheckIn >= checkIn && book.CheckIn <= checkOut) || (book.CheckIn >= checkIn && book.CheckOut <= checkOut))
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
    static int Calculate(List<Book> bookList, Hotel hotel )
    {
      int total = 0;
      for (int i = 0; i < bookList.Count; i++)
      {
        if (bookList[i].HotelNo.Equals(hotel.No))
        {
          int price = GetMoney(hotel.roomList, bookList[i].RoomNo);
          total += price * (bookList[i].CheckOut) - bookList[i].CheckIn;
        }
      }
      return total;
    }
    static int GetMoney(List<Room> roomList, string roomNo)
    {
      for (int i = 0; i < roomList.Count; i++)
      {
        if (roomList[i].No.Equals(roomNo))
        {
          return roomList[i].Price;
        }
      }
      return 0;
    }
    static void Statistic(List<Book> bookList, List<Hotel> hotelList)
    {
      for (int i = 0; i < hotelList.Count; i++)
      {
        int total = Calculate(bookList, hotelList[i]);
        Console.WriteLine("{0}. {1} - Doanh Thu : {2}", i + 1, hotelList[i].Name, total);
      }
    }
    static void Search(List<Book> bookList, List<Hotel> hotelList)
    {
      Console.WriteLine("Nhap CMTND Can Tim Kiem:");
      string cmtnd = Console.ReadLine();
      for (int i = 0; i < bookList.Count; i++)
      {
        if (bookList[i].Equals(cmtnd))
        {
          Hotel hotel = GetHotelByNo(hotelList, bookList[i].HotelNo);
          if (hotel!=null)
          {
            hotel.DisplayBase();
          }
        }
      }
    }
    static Hotel GetHotelByNo(List<Hotel> hotelList, string hotelNo)
    {
      for (int i = 0; i < hotelList.Count; i++)
      {
        if (hotelList[i].No.Equals(hotelNo))
        {
          return hotelList[i];
        }
      }
      return null;
    }
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhap Thong Tin Khach San");
      Console.WriteLine("2.Hien Thi Thong Tin Khach San");
      Console.WriteLine("3.Dat Phong");
      Console.WriteLine("4.Tim Phong Con Trong");
      Console.WriteLine("5.Thong Ke Doanh Thu");
      Console.WriteLine("6.Tim Kiem Thong Tin Khach Hang");
      Console.WriteLine("7.Thoat!!!");
      Console.WriteLine("Lua Chon:");
    }
  }
}


#Room.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Hotel
{
  class Room
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Price { get; set; }
    public int Floor { get; set; }
    public int PersonalMax { get; set; }
    public string No { get; set; }

    public Room()
    {

    }
    public Room(string Name, int Price, int Floor, int PersonalMax, string No)
    {
      this.Name = Name;
      this.Price = Price;
      this.Floor = Floor;
      this.PersonalMax = PersonalMax;
      this.No = No;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ten Phong:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Gia:");
      Price = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap So Tang:");
      Floor = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap So Nguoi Toi Da:");
      PersonalMax = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap Ma Phong:");
      No = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Room (Ten Phong : {0}, Gia Phong : {1}, So Tang : {2}, So Nguoi Toi Da : {3}, Ma Phong : {4} )", Name, Price, Floor, PersonalMax, No);
    }
  }
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 16:37 24/05/2021private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 2; 
    } 
 
    private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 1; 
    } 
 
    private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 3; 
    } 
 
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 6; 
    } 
 
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 5; 
    } 
 
    private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 4; 
    } 
 
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 9; 
    } 
 
    private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 8; 
    } 
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 7; 
    } 
 
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 0; 
    } 
 
    private void button16_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 0 + 0; 
    } 
private void btnPlus_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 2; 
       
    } 
private void btnminus_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
     if (textBox1.Text != "") 
     { 
       num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
       textBox1.Clear(); 
       textBox1.Focus(); 
       count = 1; 
     } 
   } 
private void btnmultiply_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 3; 
    } 
private void btndivide_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 4; 
    } 
private void btnequal_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      compute(count); 
    } 
    public void compute(int count) 
    { 
      switch (count) 
      { 
        case 1: 
          ans = num1 - float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 2: 
          ans = num1 + float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 3: 
          ans = num1 * float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 4: 
          ans = num1 / float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        default: 
          break; 
      } 
    } 
private void btnC_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Clear(); 
      count = 0;  
    } 
private void button15_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      int c = textBox1.TextLength; 
      int flag = 0; 
      string text = textBox1.Text; 
      for (int i = 0; i < c; i++) 
      { 
        if (text[i].ToString() == ".") 
        { 
          flag = 1; break; 
        } 
        else 
        { 
          flag = 0; 
        } 
      } 
      if (flag == 0) 
      { 
        textBox1.Text = textBox1.Text + "."; 
      } 
    } 

public Form1() 
    { 
 
      InitializeComponent(); 
 
    } 
    float num1, ans; 
    int count; 


Trần Ngọc Hải [T1907A]

Ngày viết: 13:15 05/06/2020


Program.cs
using HCNinterface;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace RectangleInterface
{
  class Program : Rectangle
  {
    static public void Main(String[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Moi nhap vao so hinh chu nhat :");
      N = int.Parse(Console.ReadLine());
      Rectangle[] reclist = new Rectangle[N];

      foreach (Rectangle Rectangle in reclist)
      {
        float cd, cr;
        Console.WriteLine("Chieudai la :");
        cd = float.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Chieurong la :");
        cr = float.Parse(Console.ReadLine());

        Rectangle.setDaiRong(cd,
          cr);


      }

      foreach (Rectangle rectangle in reclist)
      {
        Console.WriteLine("Chieu dai :{0}", rectangle.getChieuDai());
        Console.WriteLine("Chieu rong :{0}", rectangle.getChieuRong());
        Console.WriteLine("Dien tich :{0}", rectangle.dientichHCN());
      }


      float max = 0;
      int a = 0;

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {

        float dientich = reclist[i].dientichHCN();
        if (dientich > max)
        {
          max = dientich;
          a++;
        }


      }


      Console.WriteLine("Dien tich max : {0} , có chiều dài : {1} , chiều rộng {2} ", max, reclist[a].getChieuDai(), reclist[a].getChieuRong());


    }


  }
}

HCNinterface.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace HCNinterface
{
  interface HCNInterface
  {
    float dientichHCN();
    float getChieuDai();
    float getChieuRong();
    void setDaiRong(float cd, float cr);
    

  }
}

Rectangle.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace HCNinterface
{
  class Rectangle : HCNInterface
  {
    float chieudai { get; set; }
    float chieurong { get; set; }
    public Rectangle()
    {

    }

    public float dientichHCN()
    {
      return chieudai * chieurong;

    }

    public float getChieuDai()
    {
      return chieudai;
    }

    public float getChieuRong()
    {
      return chieurong;
    }

    public void setDaiRong(float cd, float cr)
    {

      chieudai = cd;

      chieurong = cr;
    }

  }
}

Đề bài : https://gokisoft.com/java-basic-oop-interface-hinh-chu-nhat-trong-java.html

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!