IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,494 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:08 02/06/2021


#Book.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AS.De1
{
  class Book
  {
    int Checkin { get; set; }
    int Checkout { get; set; }
    public string CMT { get; set; }
    public string HotelNo { get; set; }
    public string RoomNo { get; set; }

    public Book() { }

    public Book(int Checkin, int Checkout, string CMT, string HotelNo, string RoomNo)
    {
      this.Checkin = Checkin;
      this.Checkout = Checkout;
      this.CMT = CMT;
      this.HotelNo = HotelNo;
      this.RoomNo = RoomNo;
    }

    public void input(List<Custumer> custumerlist, List<Hotel> hotellist)
    {
      Console.WriteLine("Nhap CMT khach hang: ");
      CMT = Console.ReadLine();
      bool isFind = false;
      for (int i = 0; i < custumerlist.Count; i++)
      {
        if (custumerlist[i].CMT.Equals(CMT))
        {
          isFind = true;
          break;
        }
      }
      if ( !isFind)
      {
        Console.WriteLine("Khach hang ko ton tai!");
        Custumer custumer = new Custumer();
        custumer.CMT = CMT;
        custumer.InputCMT();
      }

      displayHotelMenu(hotellist);
      Hotel hotel = null;
      while (true)
      {
        HotelNo = Console.ReadLine();
        isFind = false;
        for (int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
        {
          if (hotellist[i].No.Equals(HotelNo))
          {
            isFind = true;
            hotel = hotellist[i];
            break;
          }
        }
        if ( !isFind)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai ma khach san!");
        }
      }

      displayRoomMenu(hotel);
      while (true)
      {
        RoomNo = Console.ReadLine();
        isFind = false;
        for (int i = 0; i < hotel.roomlist.Count; i++)
        {
          if (hotel.roomlist[i].No.Equals(RoomNo))
          {
            isFind = true;
            break;
          }
        }
        if ( !isFind)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai ma phong!");
        }
      }
      Console.WriteLine("Nhap Ngay Dat Phong:");
      Checkin = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap Ngay Tra Phong:");
      Checkout = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public void displayHotelMenu(List<Hotel> hotellist)
    {
      for ( int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}. - {1} - {2}", i + 1, hotellist[i].Name, hotellist[i].No);
      }
      Console.WriteLine("Nhap ma khach san can chon: ");
    }

    public void displayRoomMenu(Hotel hotel)
    {
      for (int i = 0; i < hotel.roomlist.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}. - {1} - {2}", i + 1, hotel.roomlist[i].Name, hotel.roomlist[i].No);
      }
      Console.WriteLine("Nhap ma phong can tron");
    }
  }
}


#Custumer.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AS.De1
{
  class Custumer
  {
    public string CMT { get; set; }
    public string Fullname { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Custumer() { }

    public Custumer(string CMT, string Fullname, int Age, string Gender, string Address)
    {
      this.CMT = CMT;
      this.Fullname = Fullname;
      this.Age = Age;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so CMT: ");
      CMT = Console.ReadLine();
      InputCMT();
    }

    public void InputCMT()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ho ten: ");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi: ");
      Age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gender: ");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Address: ");
      Address = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ho ten: = {0}", Fullname);
      Console.WriteLine("So CMT: = {0}", CMT);
      Console.WriteLine("Tuoi: = {0}", Age);
      Console.WriteLine("Gioi tinh: = {0}", Gender);
      Console.WriteLine("Dia Chi: = {0}", Address);
    }
  }
}


#Hotel.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AS.De1
{
  class Hotel
  {
    public string No { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Type { get; set; }
    public List<Room> roomlist = new List<Room>();

    public Hotel() { }

    public Hotel(string No, string Name, string Address, string Type)
    {
      this.No = No;
      this.Name = Name;
      this.Address = Address;
      this.Type = Type;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma KS: ");
      No = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten khach san: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Address: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Type: ");
      Type = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so phong can them: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Room room = new Room();
        room.input();
        roomlist.Add(room);
      }
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Hotel(Ten Khach San : {0}, Dia Chi : {1}, Loai Khach San : {2})", Name, Address, Type);
      for (int i = 0; i < roomlist.Count; i++)
      {
        roomlist[i].display();
      }
    }

    public void DisplayBase()
    {
      Console.WriteLine("Hotel(Ten Khach San : {0}, Dia Chi : {1}, Loai Khach San : {2})", Name, Address, Type);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace AS.De1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Custumer> custumerlist = new List<Custumer>();
      List<Hotel> hotellist = new List<Hotel>();
      List<Book> booklist = new List<Book>();
      int choose;

      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Input(hotellist);
            break;
          case 2:
            Display(hotellist);
            break;
          case 3:
            InputBook(hotellist, custumerlist, booklist);
            break;
          case 4:
            SearchBook(hotellist, booklist);
            break;
          case 5:
            ThongKe(booklist, hotellist);
            break;
          case 6:
            Search(booklist, hotellist);
            break;
          case 7:
            Environment.Exit(0);
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Fail!");
            break;
        }
      } while (choose != 7);
    }

    static void Input(List<Hotel> hotellist)
    {
      Console.WriteLine("Nhap so khach san can them: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.input();
        hotellist.Add(hotel);
      }
    }

    static void Display(List<Hotel> hotellist)
    {
      for (int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
      {
        hotellist[i].display();
      }
    }

    static void InputBook(List<Hotel> hotellist, List<Custumer> custumerlist, List<Book> booklist)
    {
      Book book = new Book();
      book.input(custumerlist, hotellist);
      booklist.Add(book);
    } 

    static void SearchBook(List<Hotel> hotellist, List<Book> booklist)
    {
      int Checkin, Checkout;
      Console.WriteLine("Nhap ngay dat phong: ");
      Checkin = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap ngay tra phong: ");
      Checkout = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
      {
        hotellist[i].DisplayBase();
        Console.WriteLine("Danh sach phong trong: ");
        List<Room> roomlist = new List<Room>();
        for (int j = 0; j < roomlist.Count; j++)
        {
          if (checkA(booklist, hotellist[i].No, roomlist[j], Checkin, Checkout))
          {
            roomlist[j].display();
          }
        }
      }
    }

    static bool checkA(List<Book> booklist, Room room, int checkin, int checkout, string roomNo, string hotelNo)
    {
      for (int i = 0; i < booklist.Count; i++)
      {
        Book book = booklist[i];
        if (book.HotelNo.Equals(hotelNo) && book.RoomNo.Equals(roomNo) && (book.Checkin >= checkin && book.Checkin <= checkout) || (book.Checkin >= checkin && book.Checkout <= checkout))
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }

    static int Calculate(List<Book> booklist, Hotel hotel)
    {
      int total = 0;
      for (int i = 0; i < booklist.Count; i++)
      {
        if (booklist[i].HotelNo.Equals(hotel.No))
        {
          int price = GetMoney(hotel.roomlist, booklist[i].RoomNo);
          total += price * (booklist[i].Checkout) - booklist[i].Checkin;
        }
      }
      return total;
    }

    static int GetMoney(List<Room> roomlist, string roomNo)
    {
      for (int i = 0; i < roomlist.Count; i++)
      {
        if (roomlist[i].No.Equals(roomNo))
        {
          return (int)roomlist[i].Price;
        }
      }
      return 0;
    }

    static void ThongKe(List<Book> booklist, List<Hotel> hotellist)
    {
      Console.WriteLine("Nhap CMTND Can Tim Kiem:");
      string cmt = Console.ReadLine();
      for (int i = 0; i < booklist.Count; i++)
      {
        if (booklist[i].Equals(cmt))
        {
          Hotel hotel = Search(hotellist, booklist[i].HotelNo);
          if (hotel != null)
          {
            hotel.DisplayBase();
          }
        }
      }
    }

    static Hotel Search(List<Hotel> hotellist, string hotelNo)
    {
      for (int i = 0; i < hotellist.Count; i++)
      {
        if (hotellist[i].No.Equals(hotelNo))
        {
          return hotellist[i];
        }
      }
      return null;
    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin khach san");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin khach san");
      Console.WriteLine("3. Dat phong");
      Console.WriteLine("4. Tim phong con trong");
      Console.WriteLine("5. Thong ke doanh thu");
      Console.WriteLine("6. Tim kiem thong tin khach hang");
      Console.WriteLine("7. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Room.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AS.De1
{
  class Room
  {
    public string Name { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public int Floor { get; set; }
    public int PersonalMax { get; set; }
    public string No { get; set; }

    public Room() { }

    public Room(string Name, float Price, int Floor, int PersonalMax, string No)
    {
      this.Name = Name;
      this.Price = Price;
      this.Floor = Floor;
      this.PersonalMax = PersonalMax;
      this.No = No;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten phong: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap price: ");
      Price =float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap so tang: ");
      Floor =int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap so nguoi toi da: ");
      PersonalMax =int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap ma phong: ");
      No = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten phong: = {0}", Name);
      Console.WriteLine("Price: = {0}", Price);
      Console.WriteLine("So tang: = {0}", Floor);
      Console.WriteLine("PersonalMax : = {0}", PersonalMax);
      Console.WriteLine("No : = {0}", No);
    }
  }
}


Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 16:20 02/06/2021


#Book.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLiKhachSan
{
  class Book
  {
    public DateTime CheckIn { get; set; }
    public DateTime CheckOut { get; set; }
    public int Identitycard { get; set; }
    public string Id_hotel { get; set; }
    public string Id_roomHotel { get; set; }

    public Book() { }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("CheckIn={0},CheckOut={1},Identitycard={2},Id_hotel={3},Id_roomHotel{4}", CheckIn,
        CheckOut, Identitycard, Id_hotel, Id_roomHotel);
    }
    public void input(List<Customer> listCustomers, List<Hotel> hotels)
    {
      if (hotels.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Chua co du lieu");
        return;
      }
      Console.WriteLine("Nhap CMND ");
      Identitycard = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      bool ischeck = false;
      foreach (var item in listCustomers)
      {
        if (item.Identitycard.Equals(Identitycard))
        {
          ischeck = true;
          break;
        }
      }
      if (!ischeck)
      {
        Customer customer = new Customer();
        customer.Identitycard = Identitycard;
        customer.input2();
        listCustomers.Add(customer);
      }

      //kiem tra ma id hotel can tim
      Hotel currentHotel = null;

      for (; ; )
      {
        Console.WriteLine("Danh sach khach san");
        foreach (var item in hotels)
        {
          Console.WriteLine("Id KS={0}, Ten KS = {1}", item.Id_Hotel, item.NameHotel);
        }
        Console.WriteLine("nhap id hotel");
        Id_hotel = Console.ReadLine();
        foreach (var item in hotels)
        {
          if (item.Id_Hotel.Equals(Id_hotel))
          {
            currentHotel = item;
            break;
          }
        }
        //
        if (currentHotel == null)
        {
          Console.WriteLine("chon sai roi,nhap lai");
        }
        else
        {
          break;
        }

      }
      if (currentHotel.ListRoom.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("khach san khong cai dat phong");
        return;
      }

      //kiem tra phong
      for (; ; )
      {
        foreach (var item in currentHotel.ListRoom)
        {
          Console.WriteLine("Id_room={0}, Name_room={1}", item.IdRoom, item.NameRoom);
        }
        var isFind = false;
        Console.WriteLine("nhap ma phong ");
        Id_roomHotel = Console.ReadLine();
        foreach (var item in currentHotel.ListRoom)
        {
          if (item.IdRoom.Equals(Id_roomHotel))
          {
            isFind = true;
            break;
          }
        }
        if (isFind)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("not find, nhap lai");
        }

      }

      Console.WriteLine("ngay check in (dd/mm/yyyy)");
      string dateTime = Console.ReadLine();
      CheckIn = ConvertStringToDatetime(dateTime);

      Console.WriteLine("ngay check in (dd/mm/yyyy)");
      dateTime = Console.ReadLine();
      CheckOut = ConvertStringToDatetime(dateTime);

      
      
      
    }
    public DateTime ConvertStringToDatetime(string value)
    {
      
      DateTime oDate = DateTime.ParseExact(value, "dd/MM/yyyy", null);

      return oDate;
    }
  }
}


#Customer.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLiKhachSan
{
  class Customer
  {
    public int Identitycard { get; set; }
    public string FullName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Customer() { }
    public Customer(int identitycard,string fullname,int age,string gender,string address)
    {
      Identitycard = identitycard;
      FullName = fullname;
      Age = age;
      Gender = gender;
      Address = address;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Identitycard={0},Fullname={1},Age={2},Gender={3},Address={4}",Identitycard,FullName,
        Age,Gender,Address);
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("input Identitycard ");
      Identitycard = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("input fulname ");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input age");
      Age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("input gender");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input Address");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void input2()
    {
      
      Console.WriteLine("input fulname ");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input age");
      Age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("input gender");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input Address");
      Address = Console.ReadLine();
    }
  }
}


#ksan.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLiKhachSan
{
  class Hotel
  {
    public string NameHotel { get; set; }
    public string AddressHotel { get; set; }
    public enum typehotel { Vip, Binhdan };
    public typehotel Typehotel { get; set; }

    
    public List<Room> ListRoom { get; set; }

    
    public string Id_Hotel { get; set; }

    public Hotel() 
    {
      ListRoom = new List<Room>();
    }

    public void inputHotel()
    {
      Console.WriteLine("input id hotel");
      Id_Hotel = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input namehotel");
      NameHotel = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input addressHotel");
      AddressHotel = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input type hotel");
      checkTypeHotel();
      inputRoom();
      

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("id_hotel ={0},nameHotel={1},addressHotel={2},TypeHote={3}", Id_Hotel, NameHotel, AddressHotel, Typehotel);
      Console.WriteLine("listroom hotel {0} :", NameHotel);
      foreach (var item in ListRoom)
      {

        item.display();
      }
    }

    public void checkTypeHotel()
    {
      int choose;
      do
      {
        Console.WriteLine("0: Vip");
        Console.WriteLine("1: Binhdan");
        Console.WriteLine("Choose:");
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 0:
            Typehotel = typehotel.Vip;

            break;
          case 1:
            Typehotel = typehotel.Binhdan;

            break;

          default:
            Console.WriteLine("Chon lai di");
            break;

        }
      } while (choose > 1 || choose < 0);

    }

    
    public void inputRoom()
    {
      Console.WriteLine("input N room in Hotel");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Room newroom = new Room();
        newroom.input();
        Console.WriteLine("room vua nhap");
        newroom.display();
        ListRoom.Add(newroom);
      }
    }
    //update hotel 
    public void updateHotel()
    {
      int choose;
      do
      {
        Console.WriteLine("1. Edit id hotel");
        Console.WriteLine("2. Eidt namehotel");
        Console.WriteLine("3. Edit address hotel");
        Console.WriteLine("4. Edit type hotel");
        Console.WriteLine("5. Edit room hotel");
        Console.WriteLine("6. Huy");
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("input id hotel");
            Id_Hotel = Console.ReadLine();
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("input namehotel");
            NameHotel = Console.ReadLine();
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("input addressHotel");
            AddressHotel = Console.ReadLine();
            break;
          case 4:
            checkTypeHotel();
            break;
          case 5:
            foreach (var item in ListRoom)
            {
              item.updateRoom();
            }
            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("huy thanh cong");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon lai di");
            break;


        }
      } while (choose!=6);
    }
  }

}

#quanly.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Reflection.Metadata.Ecma335;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace QuanLiKhachSan
{
  class Manage
  {
    public static void InputInforHotel(List<Hotel> listHotel)
    {
      Console.WriteLine("input N hotel");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.inputHotel();
        listHotel.Add(hotel);
      }


    }
    //in thong tin hotel 
    public static void showInfoHotel(List<Hotel> listHotel)
    {
      foreach (var item in listHotel)
      {
        item.display();
      }
    }

    public static Hotel searchByID(List<Hotel> listHotel)
    {
      Console.WriteLine("nhap ID khach san");
      string id_hotel = Console.ReadLine();
      Hotel ht = null;

      foreach (var item in listHotel)
      {
        if (item.Id_Hotel.Equals(id_hotel))
        {
          ht = item;
          break;
        }
      }
      return ht;
    }
    //deleted khach san theo id
    public static void DeletedHotel(List<Hotel> listHotel)
    {
      Hotel ht = searchByID(listHotel);
      if (ht != null)
      {
        Console.WriteLine("Xoa thanh cong id-hotel = {0}", ht.Id_Hotel);
        listHotel.Remove(ht);
        Console.WriteLine("Danh sach ks sau khi deleted");
        showInfoHotel(listHotel);
        return;
      }
      Console.WriteLine("id hotel khong ton tai ");

    }

    //edit hotel 
    public static void EditHotel(List<Hotel> listHotel)
    {
      Hotel ht = searchByID(listHotel);
      if (ht == null)
      {
        Console.WriteLine("id hotel khong ton tai");
        return;
      }
      Console.WriteLine("Thong tin khach san : {0}", ht.NameHotel);
      ht.display();
      ht.updateHotel();
      Console.WriteLine("sau khi update");
      ht.display();
    }

    //
    public static void showMenuCustomer(List<Customer> list)
    {
      int choose;
      do
      {

        Console.WriteLine("1. Them khach hang");
        Console.WriteLine("2. Sua thong tin khach hang");
        Console.WriteLine("3. Xoa khach hang");
        Console.WriteLine("4. Danh sach khach hang");
        Console.WriteLine("5. Quay lai menu chinh");
        Console.WriteLine("Choose");
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            inputCustomer(list);
            break;
          case 2:
            EditCustomer(list);
            break;
          case 3:
            deletedCustomer(list);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Danh sach khach hang");
            foreach (var item in list)
            {
              item.display();
            }
            break;
          case 5:
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon sai roi");
            break;


        }
      } while (choose != 5);

    }
    public static void inputCustomer(List<Customer> list)
    {

      Console.WriteLine("Nhap N thong tin khang hang");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Customer customer = new Customer();
        customer.input();
        customer.display();
        list.Add(customer);
      }
    }

    //edit customer
    public static void EditCustomer(List<Customer> list)
    {
      Customer customer = searchCustomer(list);
      if (customer != null)
      {
        Console.WriteLine("Sua thong tin khach hang ");
        customer.input();
        Console.WriteLine("thong tin sau khi sua");
        foreach (var item in list)
        {
          item.display();
        }
        return;
      }
      Console.WriteLine("Identitycard khong ton tai");
    }

    public static Customer searchCustomer(List<Customer> list)
    {
      Console.WriteLine("nhap Identitycard customer ");
      Customer ctm = null;
      int identitycard_customer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      foreach (var item in list)
      {
        if (item.Identitycard.Equals(identitycard_customer))
        {
          ctm = item;
          break;
        }
      }
      return ctm;
    }
    //deleted customer theo Identitycard
    public static void deletedCustomer(List<Customer> list)
    {

      Customer customer = searchCustomer(list);
      if (customer != null)
      {
        Console.WriteLine("Deleted thanh cong Identitycard customer ={ 0}", customer.Identitycard);
        list.Remove(customer);
        return;
      }
      Console.WriteLine("Identitycard khong ton tai");
    }

    //code quan li dat phong
    //tim phong con trong
     public static void FindBookingAvaiable(List<Hotel> hotels, List<Book> books)
    {
      if (hotels.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("khong co data!!!");
        return;
      }

      Hotel currentHotel = null;
      for (; ; )
      {
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          Console.WriteLine("Ma KS: {0}, Ten KS: {1}", hotel.Id_Hotel, hotel.NameHotel);
        }
        string HotelCode = Console.ReadLine();
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          if (hotel.Id_Hotel.Equals(HotelCode))
          {
            currentHotel = hotel;
            break;
          }
        }
        if (currentHotel != null)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("(Not Found) Nhap lai: ");
      }
      if (currentHotel.ListRoom.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("khong co data!!!");
        return;
      }

      Console.WriteLine("Ngay CheckIn (dd/mm/YYYY): ");
      string dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckIn = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);

      Console.WriteLine("Ngay CheckOut (dd/mm/YYYY): ");
      dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckOut = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);

      //Tim kiem phong co the book
     
      foreach (Room room in currentHotel.ListRoom)
      {
        //Tim da danh sach booking cho phong room.
        List<Book> currentBooking = new List<Book>();
        foreach (Book book in books)
        {
          if (book.Id_hotel.Equals(currentHotel.Id_Hotel) && book.Id_roomHotel.Equals(room.IdRoom))
          {
            currentBooking.Add(book);
          }
        }
        //Kiem tra phong nay co kha nang book hay ko
        bool isFind = false;
        foreach (Book book in currentBooking)
        {
          if (DateTime.Compare(book.CheckIn, CheckOut) > 0 || DateTime.Compare(book.CheckOut, CheckIn) < 0)
          {
            
          }
          else
          {
            isFind = true;
            break;
          }
        }

        if (!isFind)
        {
          Console.WriteLine("Room No: {0}, Room Name: {1}", room.IdRoom, room.NameRoom);
        }
      }
    }

    //book hotel
    public static void Booking(List<Customer> customers, List<Hotel> hotels, List<Book> listbooks)
    {
      Book book = new Book();
      book.input(customers, hotels);
      listbooks.Add(book);

    }
    //in danh sach order book
    public static void showInfoBook(List<Book> listBook)
    {
      if (listBook.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Chua co du lieu");
        return;
      }
      foreach (var item in listBook)
      {
        item.display();
      }
    }

    //showmeu tim kiem
    public static void ShowMenuSearch(List<Hotel> listHotel,List<Customer> listCustomer)
    {
      int choose;
      do
      {
        Console.WriteLine("1. Tim kiem khach san");
        Console.WriteLine("2. Tim kiem khach hang");
        Console.WriteLine("3. Huy");
        Console.WriteLine("Choose: ");
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            if (listHotel.Count == 0)
            {
              Console.WriteLine("Chua co data");
              return;
            }
            Hotel ht = null;
            ht = searchByID(listHotel);
            if(ht == null)
            {
              Console.WriteLine("id hotel khong chinh xac");
              return;             
            }
            ht.display();
            break;
          case 2:
            if (listCustomer.Count == 0)
            {
              Console.WriteLine("chua co data");
              return;
            }
            Console.WriteLine("nhap Identitycard khach hang can tim");
            int search = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Customer currentCustomer = null;
            foreach (var item in listCustomer)
            {
              if (item.Identitycard== search){
                currentCustomer = item;
                break;
              }
            }
            if(currentCustomer != null)
            {
              Console.WriteLine("thong tin khach hang can tim");
              currentCustomer.display();
              return;
            }
            Console.WriteLine("IdentityCard khong tim thay");
            break;
          case 3:
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon lai di");
            break;
        }

      } while (choose != 3);
      

    }


  }

}


#program.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLiKhachSan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      
      int choose;
      List<Hotel> hotelList = new List<Hotel>();
      var listCustomers = new List<Customer>();
      List<Book> listBooks = new List<Book>();

      do
      {
        showAllMenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            showmenu(hotelList);
            
            break;
          case 2:
            Manage.showMenuCustomer(listCustomers);
            break;
          case 3:
            showBooking(hotelList, listBooks,listCustomers);
            break;
          case 4:
            Manage.ShowMenuSearch(hotelList, listCustomers);
            break;

        }

      } while (choose !=5);
    }

    public static void showmenu(List<Hotel> list)
    {
      int choose;
      
      do
      {
        Console.WriteLine("1. Them Khach San");
        Console.WriteLine("2. Sua Khach San");
        Console.WriteLine("3. Xoa Khach San");
        Console.WriteLine("4. Quay lai menu");
        
        Console.WriteLine("Chon:");
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Manage.InputInforHotel(list);
            Manage.showInfoHotel(list);
            break;
          case 2:
            Manage.EditHotel(list);
            break;
          case 3:
            Manage.DeletedHotel(list);
            break;
          case 4:
            
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon sai roi");
            break;

        }
      } while (choose!=4);
      
      
    }
    public static void showAllMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Quan Li Khach San");
      Console.WriteLine("2.Quan Li Khach Hang");
      Console.WriteLine("3.Quan Li Dat Phong");
      Console.WriteLine("4.Tim Kiem");
      Console.WriteLine("5. Thoat");
      Console.WriteLine("Choose :");
    }

    public static void showBooking(List<Hotel> listHotel, List<Book> listBooks, List<Customer> customers)
    {
      int choose;
      do
      {
        Console.WriteLine("1. Tim phong trong");
        Console.WriteLine("2. Dat phong");
        Console.WriteLine("3. Xem thong tin cac phong dat");
        Console.WriteLine("4. Quay lai menu");
        Console.WriteLine("Choose: ");
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Manage.FindBookingAvaiable(listHotel, listBooks);
            break;
          case 2:
            Manage.Booking(customers,listHotel,listBooks);
            break;
          case 3:
            Manage.showInfoBook(listBooks);
            break;
          case 4:
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon lai");
            break;
        }
      } while (choose!= 4);

    }
  }
}


#phong.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLiKhachSan
{
  class Room
  {
    public string NameRoom { get; set; }
    public int PriceRoom { get; set; }
    public string NameFloor { get; set; } // tên tầng
    public int CountMaxRoom { get; set; }
    public string IdRoom { get; set; }

    public Room() { }
    public Room(string nameRoom, int priceroom, string nameFloor, int countmaxRoom, string idRoom)
    {
      NameRoom = nameFloor;
      PriceRoom = priceroom;
      NameFloor = nameFloor;
      CountMaxRoom = countmaxRoom;
      IdRoom = idRoom;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("nameRoom={0},priceRoom = {1},nameFloor={2},countMaxRoom ={3},Idroom={4}", NameRoom,
        PriceRoom, NameFloor, CountMaxRoom, IdRoom);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("input idroom");
      IdRoom = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input nameRoom");
      NameRoom = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input priceRoom");
      PriceRoom = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("input nameFloor");
      NameFloor = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input CountMaxRoom");
      CountMaxRoom = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    }
    public void updateRoom()
    {
      int choose;

      do
      {
        Console.WriteLine("1. edit id room");
        Console.WriteLine("2. edit NameRoom");
        Console.WriteLine("3. edit PriceRoom");
        Console.WriteLine("4. edit NameFloor");
        Console.WriteLine("5. edit CountMaxRoom");
        Console.WriteLine("Huy");
        Console.WriteLine("Choose");
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("input idroom");
            IdRoom = Console.ReadLine();
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("input nameRoom");
            NameRoom = Console.ReadLine();
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("input priceRoom");
            PriceRoom = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("input nameFloor");
            NameFloor = Console.ReadLine();
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("input CountMaxRoom");
            CountMaxRoom = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("huy thanh cong");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("chon sai roi, chon lai tu 1-6");
            break;

        }
      } while (choose != 6);
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:29 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  [Serializable]
  class Customer
  {
    public string Name { get; set; }
    public int BirthdayYear { get; set; }
    public string IdentificationNumber { get; set; }

    public Customer() { }

    public Customer(string Name, int BirthdayYear, string IdentificationNumber) {
      this.Name = Name;
      this.BirthdayYear = BirthdayYear;
      this.IdentificationNumber = IdentificationNumber;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten khach:");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nam sinh cua khach:");
      BirthdayYear = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap so chung minh thu nhan dan cua khach:");
      IdentificationNumber = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Nam sinh: {1}, So CMT: {2}", Name, BirthdayYear, IdentificationNumber);
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:29 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  [Serializable]
  class Room
    
  {
    public List<BookRoom> BookRoomList { get; set; }
    
    public string Name { get; set; }
    public string Type { get; set; }
    // public int HotelID { get; set; }

    //public string HotelName { get; set; }

    public Room()
    {
      BookRoomList = new List<BookRoom>();
    }


    public void AddBookRoom()
    {
      BookRoom bookroom = new BookRoom();
      bookroom.Input();
      BookRoomList.Add(bookroom);
    }

    public void DeleteBookRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so CMT khach hang da dat phong: ");
      string IdentitficationNumber = Console.ReadLine();
       foreach (BookRoom bookroom in BookRoomList)
      {
        if (bookroom.BookCustomerIdentification == IdentitficationNumber) {
          BookRoomList.Remove(bookroom);
          break;
        }
      }
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten phong: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap loai phong phong: An phim 1 neu la phong don, an phim 2 neu la phong doi: ");
      int choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      if (choose == 1)
      {
        Type = "Single";
      }
      else
      {
        Type = "Double";
      }

      /*Console.WriteLine("Nhap ten khach san: ");
      HotelName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten khach san: ");
      HotelID = Int32.Parse(Console.ReadLine());*/
    }

    public void Dispay()
    {
      Console.WriteLine("Ten phong: {0}, Loai phong: {1}", Name, Type);
      Console.WriteLine("Chi tiet thong tin cac lich book phong nhu sau");
        foreach(BookRoom bookroom in BookRoomList)
      {
        bookroom.Display();
      }
      

    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:29 01/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  [Serializable]
  class BookRoom

  {
    public List<Customer> CustomerList { get; set; }
    public DateTime CheckInTime { get; set; }
    public DateTime CheckOutTime { get; set; }

    public string BookCustomerName { get; set; }

    public string BookCustomerIdentification { get; set; }

    public int BookCustomerBirthDayYear { get; set; }

    public BookRoom()
    {
      CustomerList = new List<Customer>();
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ngay gio checkin:");
      CheckInTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap ngay gio checkout:");
      CheckOutTime = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap ten khach hang dat phong :");
      BookCustomerName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nam sinh khach dat phong :");
      BookCustomerBirthDayYear = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap so chung minh thu khach dat phong :");
      BookCustomerIdentification = Console.ReadLine();

      Customer bookcustomer = new Customer();
      CustomerList.Add(bookcustomer);

      Console.WriteLine("Nhap tong so luong khach trong phong:");
      int CustomerNumber = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (CustomerNumber > 1)
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong tin cac khach con lai trong phong:");
        for (int i = 1; i < CustomerNumber; i++)
        {
          Console.WriteLine("Nhap thong tin khach thu {0}:", i + 1);
          Customer customer = new Customer();
          customer.Input();
          CustomerList.Add(customer);
        }
        Console.WriteLine("Nhap thong tin hoan thanh");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong tin hoan thanh");

      }
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Thoi gian CheckIn: {0}, Thoi gian CheckOut:{1}, Ten Khach Dat: {2}, So SMT khach dat {3}", CheckInTime, CheckOutTime, BookCustomerName, BookCustomerIdentification);
      Console.WriteLine("Thong tin toan bo khach trong phong nhu sau :");
       foreach (Customer customer in CustomerList)
      {
        customer.Display();
      }

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!