IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 17,624 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 13:25 04/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Assigment
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Hotel> hotelList = new List<Hotel>();
      List<Khachhang> khList = new List<Khachhang>();      int choose = 0;
      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Hotel hotel = new Hotel();
            hotel.Add();
            hotelList.Add(hotel);

            break;
          case 2:
            Khachhang kh = new Khachhang();
            kh.Add();
            khList.Add(kh);
            break;
          case 3:
            foreach(Hotel ht in hotelList)
            {
              ht.Display();
            }

            break;
          case 4:

            foreach (Khachhang khl in khList)
            {
              khl.Display();
            }
            break;
          case 5:
            break;
          default:

            break;

        }


      }
      while (choose != 5);    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Them khach san");
      Console.WriteLine("2.Them khach hang");
      Console.WriteLine("3.Hien thi KS");
      Console.WriteLine("4.Hien thi KH");
      Console.WriteLine("5.Thoat");
      Console.WriteLine("Chon choose: ");
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  class Hotel
  {
    public string IdHotel { get; set; }
    public string NameHotel { get; set; }
    public string AddHotel { get; set; }
    public string Room { get; set; }

    public Hotel() { }

    public void Add()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma KS:");
      string IdHotel = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten KS:");
      string NameHotel = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi KS:");
      string AddHotel = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap phong KS:");
      string Room = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Khach san: {0} - {1} - {2}", IdHotel, NameHotel, AddHotel);
    }  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assigment
{
  class Khachhang
  {
    string Name { get; set; }
    string Cmt { get; set; }
    string Diachi { get; set; }

    public Khachhang() { }

    public void Add()
    {
      

      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      string Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap CMT:");
      string Cmt = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi:");
      string Diachi = Console.ReadLine();

      
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Khach hang - {0} - {1} - {2}", Name, Cmt, Diachi);
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 08:51 03/06/2021


#Room.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLKhackSan
{
  class Room
  {
    public string NameRoom { get; set; }
    public string CodeRoom { get; set; }
    public int PeopleMax { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public int Floor { get; set; }

    public Room()
    {

    }

    public Room(string NameRoom, float Price, string CodeRoom, int PeopleMax, int Floor)
    {
      this.NameRoom = NameRoom;
      this.Price = Price;
      this.CodeRoom = CodeRoom;
      this.PeopleMax = PeopleMax;
      this.Floor = Floor;
    }

    public void inputRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ten phong: ");
      NameRoom = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ma phong:");
      CodeRoom = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap so nguoi o toi da:");
      PeopleMax = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap gia phong:");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Phong o tang may: ");
      Floor = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public void displayRoom()
    {
      Console.WriteLine("Ten phong: {0}, Ma phong: {1}, So nguoi toi da: {2}, Gia phong: {3}, Phong o tang: {4}",
              NameRoom, CodeRoom, PeopleMax, Price, Floor);
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 08:50 03/06/2021


#Booking.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLKhackSan
{
  class Booking
  {
    public List<Customer> customersList { get; set; }
    public string CMTND { get; set; }
    public string CodeHotel { get; set; }
    public string CodeRoom { get; set; }
    public DateTime CheckIn { get; set; }
    public DateTime CheckOut { get; set; }

    public Booking()
    {
      customersList = new List<Customer>();
    }

    public Booking(string CMTND, string CodeHotel, string CodeRoom, DateTime CheckIn, DateTime CheckOut)
    {
      this.CMTND = CMTND;
      this.CodeHotel = CodeHotel;
      this.CodeRoom = CodeRoom;
      this.CheckIn = CheckIn;
      this.CheckOut = CheckOut;
    }

    public void input(List<Customer> customersList, List<Hotel> hotelList)
    {
      if(hotelList.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Khong co du lieu");
        return;
      }

      Console.WriteLine("Nhap CMTND khack hang:");
      CMTND = Console.ReadLine();
      bool checkCMTND = false;

      foreach(Customer customer in customersList)
      {
        if(customer.CMTND.Equals(CMTND) )
        {
          checkCMTND = true;
          break;
        }
      }

      if(!checkCMTND)
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong tin khack hang");
        Customer customer = new Customer();
        customer.inputCustomer();

        customersList.Add(customer);
      }

      Console.WriteLine("Nhap ma khack san:");
      Hotel currentHotel = null;
      for(; ; )
      {
        foreach(Hotel hotel in hotelList)
        {
          Console.WriteLine("Ma khack san: {0}, Ten khack san", hotel.CodeHotel, hotel.NameHotel);
        }

        CodeHotel = Console.ReadLine();
        foreach (Hotel hotel in hotelList)
        {
          if(hotel.CodeHotel.Equals(CodeHotel))
          {
            currentHotel = hotel;
            break;
          }
        }

        if(currentHotel != null)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("Nhap lai");
      }

      Console.WriteLine("Nhap ma phong:");
      if(currentHotel.roomList.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Khack san khong co phong nay");
        return;
      }

      for(; ; )
      {
        foreach(Room room in currentHotel.roomList)
        {
          Console.WriteLine("Ma phong {0}, Ten phong: {1}", room.CodeRoom, room.NameRoom);
        }

        checkCMTND = false;
        CodeRoom = Console.ReadLine();
        foreach (Room room in currentHotel.roomList)
        {
          if(room.CodeRoom.Equals(CodeRoom))
          {
            checkCMTND = true;
            break;
          }
        }

        if(checkCMTND)
        {
          break;
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai");
        }
      }

      Console.WriteLine("Ngay dat phong(dd/mm/yyy):");
      string dateTime = Console.ReadLine();
      CheckIn = ConvertStringToDatetime(dateTime);

      Console.WriteLine("Ngay tra phong(dd/mm/yyy):");
      dateTime = Console.ReadLine();
      CheckOut = ConvertStringToDatetime(dateTime);

    }

    public DateTime ConvertStringToDatetime(string value)
    {
      DateTime oDate = DateTime.ParseExact(value, "dd/MM/yyyy", null);

      return oDate;
    }

    
  }
}


#Customer.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLKhackSan
{
  class Customer
  {
    public string CMTND { get; set; }
    public string Fullname { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Customer()
    {
    }

    public Customer(string CMTND, string FullName, int Age, string Gender, string Address)
    {
      this.CMTND = CMTND;
      this.Fullname = Fullname;
      this.Age = Age;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
    }

    public void inputCustomer()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so CMTND:");
      CMTND = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Ten:");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Tuoi:");
      Age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap Gioi tinh:");
      Gender = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Dia chi:");
      Address = Console.ReadLine();
    }
  }
}


#Hotel.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLKhackSan
{
  class Hotel
  {
    public string NameHotel { get; set; }
    public string AddressHotel { get; set; }
    public string CodeHotel { get; set; }
    public string TypeHotel { get; set; }
    public int numberRoom { get; set; }
    public List<Room> roomList { get; set; }
    public Hotel() 
    {
      List<Room> roomList = new List<Room>();
    } 
    
    public Hotel(string NameHotel, string AddressHotel, string CodeHotel, string TypeHotel, int numberRoom)
    {
      this.NameHotel = NameHotel;
      this.AddressHotel = AddressHotel;
      this.CodeHotel = CodeHotel;
      this.TypeHotel = TypeHotel;
      this.numberRoom = numberRoom;
    }

    public void inputHotel()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ten khack san:");
      NameHotel = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Ma khack san:");
      CodeHotel = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Dia chi:");
      AddressHotel = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Loai khack san(VIP/Binh dan):");
      TypeHotel = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap so phong: ");
      numberRoom = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i < numberRoom; i++)
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong tin phong thu {0}", i + 1);
        Room room = new Room();
        room.inputRoom();

        roomList.Add(room);
      }
    }

    public void displayHotel()
    {
      Console.WriteLine("Ten khack san: {0}, Ma KS: {1}, Dia chi: {2}, Loai khack san: {3}, So phong: {4}",
              NameHotel, CodeHotel, AddressHotel, TypeHotel, numberRoom);
      foreach(Room room in roomList)
      {
        room.displayRoom();
      }
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using QLKhackSan;
namespace QLKhackSan
{
  class Program
  {
    static List<Hotel> hotelList = new List<Hotel>();
    static List<Customer> customersList = new List<Customer>();
    static List<Room> roomList = new List<Room>();
    static List<Booking> bookList = new List<Booking>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose = 0;
      do
      {
        Menu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so khack san muon them:");
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap thong tin khack san thu {0}", i + 1);
              Hotel hotel = new Hotel();
              hotel.inputHotel();
              hotelList.Add(hotel);
            }
            break;
          case 2:
            foreach(Hotel hotel in hotelList)
            {
              hotel.displayHotel();
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Nhap Ma khack san muon xoa:");
            string CodeHotelDelete = Console.ReadLine();
            foreach(Hotel hotel in hotelList)
            {
              if(hotel.CodeHotel == CodeHotelDelete)
              {
                hotelList.Remove(hotel);
                break;
              }
              Console.WriteLine("Da xo khack san");
            }
            break;
          case 4:
            Booking booking = new Booking();
            booking.input(customersList, hotelList);
            break;
          case 5:
            if(hotelList.Count == 0)
            {
              Console.WriteLine("Khong co du lieu");
              return;
            }

            Hotel currentHotel = null;
            for (; ; )
            {
              foreach (Hotel hotel in hotelList)
              {
                Console.WriteLine("Ma khack san: {0}, Ten khack san", hotel.CodeHotel, hotel.NameHotel);
              }

              string CodeHotel = Console.ReadLine();
              foreach (Hotel hotel in hotelList)
              {
                if (hotel.CodeHotel.Equals(CodeHotel))
                {
                  currentHotel = hotel;
                  break;
                }
              }

              if (currentHotel != null)
              {
                break;
              }
              Console.WriteLine("Nhap lai");
            }
            Console.WriteLine("Chon ngay dat phong: ");
            string dateTime = Console.ReadLine();
            DateTime CheckIn = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);

            Console.WriteLine("Chon ngay tra phong:");
             dateTime = Console.ReadLine();
            DateTime CheckOut = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);

            foreach(Room room in currentHotel.roomList)
            {
              List<Booking> currentBooking = new List<Booking>();
              foreach(Booking book in bookList)
              {
                if(book.CodeHotel.Equals(currentHotel.CodeHotel) && book.CodeRoom.Equals(room.CodeRoom))
                {
                  currentBooking.Add(book);
                }
              }
              bool isFind = false;
              foreach (Booking book in currentBooking)
              {
                if (DateTime.Compare(book.CheckIn, CheckOut) > 0 || DateTime.Compare(book.CheckOut, CheckIn) < 0)
                {
                  //OK
                }
                else
                {
                  isFind = true;
                  break;
                }
              }

              if (!isFind)
              {
                Console.WriteLine("Room No: {0}, Room Name: {1}", room.CodeRoom, room.NameRoom);
              }
            }
            

            break;
          case 6:
            Console.WriteLine("Nhap ma khack san can tim kiem:");
            string searchCodeHotel = Console.ReadLine();
            foreach(Hotel hotel in hotelList)
            {
              if(hotel.CodeHotel == searchCodeHotel)
              {
                hotel.displayHotel();
              }
            }
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 7);
    }

    private static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("Lua chon chuong trinh");
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin khack san");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin khack san");
      Console.WriteLine("3. Xoa khack san");
      Console.WriteLine("4. Dat phong");
      Console.WriteLine("5. Tim kiem thong tin dat phong");
      Console.WriteLine("6. Tim kiem khack san");
      Console.WriteLine("7. Thoat");
    }
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:45 02/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace Quanlykhachsan
{
  class Program
  {
    public static List<Khach_san> khachsan_list = new List<Khach_san>();
    public static List<Khach_hang> Khach_hang_list = new List<Khach_hang>();
    static void Main(string[] args)
    {
      dulieukh();dulieuks();
      int lc;
      do
      {
        menu();
        Console.WriteLine("Nhap su lua chon : ");
        lc = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        
        switch (lc) {
          
          case 1:
            String name = " Khach san ";
            menu2(name);
            int lc1;
            Console.WriteLine("Nhap su lua chon : ");
            lc1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            switch (lc1) {
              case 1:
                int n;
                Console.WriteLine("Nhap so luong khach san : ");
                n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                for (int i = 0; i < n; i++) {
                  Khach_san ks = new Khach_san();
                  ks.nhap_ks();
                  khachsan_list.Add(ks);
                }
                break;
              case 2:
                String ma;
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san muon xoa : ");
                ma = Console.ReadLine();
                xoa(ma);
                break;
              case 3:
                String maupdate;
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san muon xoa : ");
                maupdate = Console.ReadLine();
                xoa(maupdate);
                Khach_san ks1 = new Khach_san();
                ks1.nhap_ks();
                khachsan_list.Add(ks1);
                
                break;
            }
            luukhachsan();
            break;


          case 2:
            String name1 = " Khach hang ";
            menu2(name1);
            int lc2;
            Console.WriteLine("Nhap su lua chon : ");
            lc2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            switch (lc2)
            {
              case 1:
                int n;
                Console.WriteLine("Nhap so luong khach hang : ");
                n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                foreach (Khach_san ks in khachsan_list) {
                  ks.hienthi();
                }
                String nameks = "";
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san ");
                String ma = Console.ReadLine();
                for (int i = 0; i < khachsan_list.Count; i++) {
                  if (khachsan_list[i].Maks == ma) {
                    nameks = khachsan_list[i].Tenks;
                  }
                }
                for (int i = 0; i < n; i++)
                {
                  Khach_hang ks = new Khach_hang();
                  ks.Tenkh = nameks;
                  ks.nhap();
                  Khach_hang_list.Add(ks);
                }
                break;
              case 2:
                String makh;
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san muon xoa : ");
                makh = Console.ReadLine();
                xoa1(makh);
                break;
              case 3:
                String maupdate;
                Console.WriteLine("Nhap ma khach hang muon sua : ");
                maupdate = Console.ReadLine();
                xoa1(maupdate);
                Khach_hang ks1 = new Khach_hang();
                ks1.nhap();
                Khach_hang_list.Add(ks1);
                
                break;
            }
              luukhachhang();
            break;


          case 3:
            foreach (Khach_hang kh in Khach_hang_list) {
              kh.hienthi();
            }
            break;


          case 4:
            int lctimkiem;
            Console.WriteLine(" 1 Tim kiem khach san ");
            Console.WriteLine(" 2 Tim kiem khach hang ");
            Console.WriteLine("Nhap su lua chon");
            lctimkiem = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            switch (lctimkiem) {
              case 1:
                Console.WriteLine("Nhap ma khach san can tim");
                String ma = Console.ReadLine();
                foreach (Khach_san ks in khachsan_list) {
                  if (ks.Maks.Equals(ma)) {
                    ks.hienthi();
                  }
                }
                break;
              case 2:
                Console.WriteLine("Nhap ma khach hang can tim");
                String makh = Console.ReadLine();
                foreach (Khach_hang kh in Khach_hang_list)
                {
                  if (kh.Makh.Equals(makh))
                  {
                    kh.hienthi();
                  }
                }
                break;
            }
            break;
        }
      } while (lc <= 4 );
      
      
    }
    public static void menu() {
      Console.WriteLine(" 1 Them / sua / xoa khach san :");
      Console.WriteLine(" 2 Them / sua /xoa / khach hang :");
      Console.WriteLine(" 3 Quan ly dat phong :");
      Console.WriteLine(" 4 Tim kiem : ");
      Console.WriteLine(" 5 Thoat !!!! : ");
    }
    public static void menu2(String name) {
      Console.WriteLine(" 1 Them " + name);
      Console.WriteLine(" 2 Xoa " + name);
      Console.WriteLine(" 3 Sua " + name);
    }
    public static void xoa(String ma) {
      int t = 0;
      for (int i = 0; i < khachsan_list.Count; i++) {
        if (khachsan_list[i].Maks == ma) {
          khachsan_list.RemoveAt(i);
          t++;
        }
      }
      if (t == 0) {
        Console.WriteLine(" Khong co ma khach san nay");
      }
    }

    public static void xoa1(String ma)
    {
      int t = 0;
      for (int i = 0; i < Khach_hang_list.Count; i++)
      {
        if (Khach_hang_list[i].Makh == ma)
        {
          Khach_hang_list.RemoveAt(i);
          t++;
        }
      }
      if (t == 0)
      {
        Console.WriteLine(" Khong co ma khach hang nay");
      }
    }
    public static void luukhachsan() {
      using (Stream tr = File.Open(@"Khachsan.dat", FileMode.Create))
      {
        var format1 = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        format1.Serialize(tr, khachsan_list);
      }
        dulieuks();
    }

    public static void luukhachhang()
    {
      using (Stream tr = File.Open(@"Khachhang.dat", FileMode.Create))
      {
        var format1 = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        format1.Serialize(tr, Khach_hang_list);
      }
         dulieukh();
    }

    public static void dulieuks() {
      using (Stream tr1 = File.Open(@"Khachsan.dat", FileMode.Open))
      {
        var format = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        khachsan_list = (List<Khach_san>)format.Deserialize(tr1);
      }
    }
    public static void dulieukh()
    {
      using (Stream tr1 = File.Open(@"Khachhang.dat", FileMode.Open))
      {
        var format = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        Khach_hang_list = (List<Khach_hang>)format.Deserialize(tr1);
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quanlykhachsan
{
  [Serializable]
  class Khach_hang
  {
    public String Makh { set; get; }
    public String Loai_phong { set; get; }
    public String Tenkh { set; get; }
    public String ngay_thue { set; get; }
    public String Ngay_tra { set; get; }
    String[] phong = { " 1 giong ngu ", " 2 giong ngu ", " vip " };

    public Khach_hang() { }
    public Khach_hang(String Makh, String Loai_phong, String Tenkh, String ngay_thue, String Ngay_tra) {
      this.Makh = Makh;
      this.Loai_phong = Loai_phong;
      this.Tenkh = Tenkh;
      this.ngay_thue = ngay_thue;
      this.Ngay_tra = Ngay_tra;
    }

    public void nhap() {
      Console.WriteLine("Nhap ma khach hang :");
      Makh = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap loai phong :");
      int chon;
      Console.WriteLine(" 1 phong ngu 1 giuong");
      Console.WriteLine(" 2 phong ngu 2 giuong");
      Console.WriteLine(" 3 phong vip");
      Console.WriteLine("Chon loai phong ngu");
      chon = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      switch (chon) {
        case 1:
          Loai_phong = phong[1];
          break;
        case 2:
          Loai_phong = phong[2];
          break;
        case 3:
          Loai_phong = phong[3];
          break;
      }
      Console.WriteLine("Nhap ten khach hang:");
      Tenkh = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay thue :");
      ngay_thue = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay tra :");
      Ngay_tra = Console.ReadLine();
    }
    public void hienthi() {
      Console.WriteLine(" Ma khach hang : " + Makh + " , Loai phong " + Loai_phong + " , Ten khach hang :" + Tenkh + " , Ngay thue phong : " + ngay_thue + " , Ngay tra phong :" + Ngay_tra);
      Console.WriteLine();
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quanlykhachsan
{
  [Serializable]
  class Khach_san
  {
    public string Maks { set; get; }
    public string Tenks { set; get; }
    public string Diachi { set; get; }

    public Khach_san() { }
    public Khach_san(String Maks,String Tenks,String Diachi) {
      this.Maks = Maks;
      this.Tenks = Tenks;
      this.Diachi = Diachi;
    }

    public void nhap_ks (){
      Console.WriteLine(" Nhap ma khach san : ");
      Maks = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" Nhap ten khach san :");
      Tenks = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" Nhap dia chi khach san : ");
      Diachi = Console.ReadLine();
    }
    public void hienthi() {
      Console.WriteLine( "Ma khach san: " + Maks + " , Ten khach san " + Tenks + " , Dia chi : " + Diachi);
    }

  }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 17:47 02/06/2021


#Hotel
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment1526
{
  class Hotel
  {
    internal object hotelID;
    internal IEnumerable<Room> rooms;
    internal int name;

    public void addCustomer(List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      Customer customer = new Customer();
      customer.input(ids);
      customer.Add(customer);
    }
    public void editCustomer(List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter PersonalID to edit : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            cus.input(str);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }
    }

    internal void Display()
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public void deleteCustomer(List<Hotel> hotels, List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter PersonalID to delete : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            customers.Remove(cus);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }
    }

    internal void addHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void deleteCustomer(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void editHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

#Customer

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment1526
{
  class Customer
  {
    public string cmnd { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public string gender { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public int age { get; set; }
    public Customer()
    {
    }
    public Customer(string cmnd, string name, string gender, string address, int age)
    {
      this.cmnd = cmnd;
      this.name = name;
      this.gender = gender;
      this.address = address;
      this.age = age;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputCmnd(vs);
      input(cmnd);
    }
    public void input(string cmnd)
    {
      this.cmnd = cmnd;
      inputName();
      inputAge();
      inputGender();
      inputaddress();
    }
    private void inputAge()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Age :");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          age = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }
    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }

    private void inputCmnd(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.WriteLine("PersonalID : ");
        cmnd = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (cmnd.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("PersonalID is exist !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(cmnd) == false)
        {
          vs.Add(cmnd);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputGender()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Gender : ");
        gender = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(gender) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputaddress()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Address : ");
        address = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(address) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Name : ");
        name = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(name) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("CMND : {0} , Fullname : {1} , Age : {2} , Gender : {3} , Address : {4}", cmnd, name, age, gender, address);
    }

    internal void addCustomer(List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void editCustomer(List<Customer> customers)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void deleteCustomer(List<Customer> customers)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}
#Room


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment1526
{
  class Room
  {
    public string roomName { get; set; }
    public int floorNumber { get; set; }
    public int maxPerson { get; set; }
    public int price { get; set; }
    public string roomCode { get; set; }
    public Room()
    {
    }
    public Room(string roomName, int floorNumber, int maxPerson, int price, string roomCode)
    {
      this.roomName = roomName;
      this.floorNumber = floorNumber;
      this.maxPerson = maxPerson;
      this.price = price;
      this.roomCode = roomCode;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputRoomName();
      inputfloorNumber();
      inputmaxPerson();
      inputprice();
      inputRoomCode(vs);
    }
    private void inputfloorNumber()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("tang : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          floorNumber = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }
    private void inputmaxPerson()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("so nguoi toi da : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          maxPerson = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }

    private void inputprice()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("gia phong 1 ngay : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          price = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }
    private void inputRoomCode(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.WriteLine("ma phong : ");
        roomCode = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (roomCode.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("PersonalID is exist !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(roomCode) == false)
        {
          vs.Add(roomCode);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputRoomName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("ten phong : ");
        roomName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(roomName) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("roomName : {0} , numberFloor : {1} , maxPerson : {2} , Price : {3} , roomCode : {4}", roomName, floorNumber, maxPerson, price, roomCode);

    }
  }
}

#Book


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment1526
{
  class Book
  {
    public DateTime checkin { get; set; }
    public DateTime checkout { get; set; }
    public string cmnd { get; set; }
    public string hotelID { get; set; }
    public string roomCode { get; set; }
    public Book()
    {
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("CheckIn : {0} , CheckOut : {1} , Cmnd : {2} , HotelID : {3} , roomID : {4}", checkin, checkout, cmnd, hotelID, roomCode);
    }
    public void input(List<Hotel> hotel)
    public void input(List<Customer> customers)
    public void input(List<string>)
    {
      string strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngay book (dd/mm/YYYY): ");
        strDatetime = Console.ReadLine();
        checkin = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngay tra phong (dd/mm/YYYY): ");
        strDatetime = Console.ReadLine();
        checkout = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      inputCMND(customers);
      inputHotelID(hotels, ids);
    }
    private void inputCMND(List<Customer> customers)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Enter PersonID : ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in customers)
      {
        if (find.Equals(item.cmnd))
        {
          cmnd = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("nhập thông tin Customer");
        Customer customer = new Customer();
        customer.input(find);
        customers.Add(customer);
        cmnd = customer.cmnd;
      }

    }
    private void inputHotelID(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Enter hotelID : ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (find.Equals(item.hotelID))
        {
          hotelID = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("nhập thông tin hotel : ");
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.input(ids);
        hotelID = hotel.hotelID;
        hotels.Add(hotel);
      }
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (hotelID.Equals(item.hotelID))
        {
          findRoom(item);
        }
      }


    }

    private void findRoom(Hotel hotel)
    {
      bool dk = true;
      while (dk)
      {
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          item.display();
        }
        Console.WriteLine("Enter roomCode to book : ");
        string check;
        check = Console.ReadLine();
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          if (check.Equals(item.roomCode))
          {
            roomCode = check;
            dk = false;
            break;
          }
        }
        if (dk)
        {
          Console.WriteLine("ma phong sai !!");
        }
      }
    }

    internal static void inpu(List<Hotel> hotels, List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal static void Add(Action book)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}#Program
using System;

namespace Assignment1526
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      FunctionMennu functionMennu = new FunctionMennu();
      int c;
      do
      {
        menu();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            functionMennu.Hotel();
            break;
          case 2:
            functionMennu.Customer();
            break;
          case 3:
            functionMennu.book();
            break;
          case 4:
            functionMennu.Searching();
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;

          default:
            Console.WriteLine("Lỗi !!");
            break;
        }

      } while (c != 5);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1: Khách Sạn");
      Console.WriteLine("2: Khách Hàng");
      Console.WriteLine("3: Đặt Phòng");
      Console.WriteLine("4: Tìm Kiếm");
      Console.WriteLine("5: Thoát");
      Console.WriteLine("Chọn:...");
    }
  }
}Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!