IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,512 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:49 05/06/2020private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 2; 
    } 
 
    private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 1; 
    } 
 
    private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 3; 
    } 
 
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 6; 
    } 
 
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 5; 
    } 
 
    private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 4; 
    } 
 
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 9; 
    } 
 
    private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 8; 
    } 
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 7; 
    } 
 
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 0; 
    } 
 
    private void button16_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Text = textBox1.Text + 0 + 0; 
    } 
private void btnPlus_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 2; 
       
    } 
private void btnminus_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
     if (textBox1.Text != "") 
     { 
       num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
       textBox1.Clear(); 
       textBox1.Focus(); 
       count = 1; 
     } 
   } 
private void btnmultiply_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 3; 
    } 
private void btndivide_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      num1 = float.Parse(textBox1.Text); 
      textBox1.Clear(); 
      textBox1.Focus(); 
      count = 4; 
    } 
private void btnequal_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      compute(count); 
    } 
    public void compute(int count) 
    { 
      switch (count) 
      { 
        case 1: 
          ans = num1 - float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 2: 
          ans = num1 + float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 3: 
          ans = num1 * float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        case 4: 
          ans = num1 / float.Parse(textBox1.Text); 
          textBox1.Text = ans.ToString(); 
          break; 
        default: 
          break; 
      } 
    } 
private void btnC_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      textBox1.Clear(); 
      count = 0;  
    } 
private void button15_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      int c = textBox1.TextLength; 
      int flag = 0; 
      string text = textBox1.Text; 
      for (int i = 0; i < c; i++) 
      { 
        if (text[i].ToString() == ".") 
        { 
          flag = 1; break; 
        } 
        else 
        { 
          flag = 0; 
        } 
      } 
      if (flag == 0) 
      { 
        textBox1.Text = textBox1.Text + "."; 
      } 
    } 

public Form1() 
    { 
 
      InitializeComponent(); 
 
    } 
    float num1, ans; 
    int count; 


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 01:08 05/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Hotel
  {
    public static int chosse;
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string Rank { get; set; }

    public List<Room> rooms { get; set; }

    public string hotelID { get; set; }
    public Hotel()
    {
      rooms = new List<Room>();
    }
    public void input(List<string> ids)
    {

      inputHotelID(ids);
      input(hotelID, ids);
    }
    public void input(string hotelID, List<string> ids)
    {
      inputHotelName();
      inputHotelAddress();
      rankHotel();


      inputRoom(rooms, ids);
      this.hotelID = hotelID;

    }
    private void inputHotelID(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.Write("Nhập Mã Khách Sạn: ");
        hotelID = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (hotelID.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("Mã khách sạn đã tồn tại!!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(hotelID) == false)
        {
          vs.Add(hotelID);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại!!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputHotelName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập tên khách sạn: ");
        name = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(name) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Tên Khách Sạn không được để trống!!");
        }
      }

    }
    private void inputHotelAddress()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập địa chỉ: ");
        address = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(address) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Địa Chỉ không được để trống!!");
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Tên Khách Sạn: {0}\nĐịa chỉ: {1}\nLoại KS: {2}\nMã Khách Sạn: {3} ", name, address, Rank, hotelID);
      Console.WriteLine("Danh sách phòng: ");
      foreach (var item in rooms)
      {
        item.display();
      }
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");

    }

    private void inputRoom(List<Room> rooms, List<string> ids)
    {
      Console.WriteLine("Thiết lập danh sách phòng: ");
      for (; ; )
      {
        Room room = new Room();
        room.input(ids);
        rooms.Add(room);
        Console.WriteLine("Tiếp tục thêm phòng: (y/n)");
        string option = Console.ReadLine();
        if (option.ToLower().Equals("n"))
        {
          break;
        }
      }
    }

    private void rankHotel()
    {
      bool checkDK = true;
      while (checkDK)
      {
        Console.WriteLine("1.VIP");
        Console.WriteLine("2.Bình Dân");
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            Rank = "VIP";
            checkDK = false;
            break;
          case 2:
            Rank = "Bình Dân";
            checkDK = false;
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời chọn lại !! ");

            break;

        }
      }
    }
    private static void checkChosse()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        string str;
        Console.Write("Chọn: ");
        str = Console.ReadLine();

        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Lựa chọn không được để trống!!!");
        }
        else
        {
          if (check(str))
          {
            chosse = int.Parse(str);
            if (chosse > 0)
            {
              isName = false;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Lựa chọn phải lớn hơn 0");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Lựa chọn không được nhập chữ!! ");
          }

        }

      }
    }

    static bool check(string s)
    {
      bool checkk = false;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item >= 48 && item <= 57)
        {
          checkk = true;
        }
      }
      return checkk;
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Customer
  {
    public static int chosse;
    public string Cmnd { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public Customer()
    {

    }
    public Customer(string Cmnd, string Name, int Age, string Gender, string Address)
    {
      this.Address = Address;
      this.Age = Age;
      this.Cmnd = Cmnd;
      this.Gender = Gender;
      this.Name = Name;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputCmnd(vs);
      input(Cmnd);
    }
    public void input(string Cmnd)
    {
      this.Cmnd = Cmnd;
      inputName();
      inputAge();
      inputGender();
      inputaddress();

    }
    private void inputAge()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập Tuổi:");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          Age = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
        }
      }

    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }

    private void inputCmnd(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.Write("Nhập CMND: ");
        Cmnd = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (Cmnd.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("CMND đã tồn tại!!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(Cmnd) == false)
        {
          vs.Add(Cmnd);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputGender()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập giới tính: ");
        Gender = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(Gender) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputaddress()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập địa chỉ: ");
        Address = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(Address) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập tên: ");
        Name = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(Name) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("CMND: {0}\nFullname: {1}\nAge: {2}\nGender: {3}\nAddress: {4}", Cmnd, Name, Age, Gender, Address);
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Booking
  {

    public DateTime Checkin { get; set; }
    public DateTime Checkout { get; set; }
    public string Cmnd { get; set; }

    public string HotelID { get; set; }

    public string RoomCode { get; set; }


    public Booking()
    {

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ngày Đặt Phòng: {0}\nNgày Trả Phòng: {1}\nCMND: {2}\nMã Khách Sạn: {3}\nMã Phòng: {4}", Checkin, Checkout, Cmnd, HotelID, RoomCode);
    }
    public void input(List<Hotel> hotels, List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      string strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngày Đặt Phòng (dd/mm/YYYY): ");
        strDatetime = Console.ReadLine();
        Checkin = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngày Trả Phòng (dd/mm/YYYY): ");
        strDatetime = Console.ReadLine();
        Checkout = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      inputCMND(customers);
      inputHotelID(hotels, ids);
    }
    private void inputCMND(List<Customer> customers)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Nhập CMND: ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in customers)
      {
        if (find.Equals(item.Cmnd))
        {
          Cmnd = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("Nhập thông tin Khách Hàng");
        Customer customer = new Customer();
        customer.input(find);
        customers.Add(customer);
        Cmnd = customer.Cmnd;
      }

    }
    private void inputHotelID(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Nhập Mã Khách Sạn: ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (find.Equals(item.hotelID))
        {
          HotelID = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("Nhập thông tin Khách Sạn : ");
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.input(ids);
        HotelID = hotel.hotelID;
        hotels.Add(hotel);
      }
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (HotelID.Equals(item.hotelID))
        {
          findRoom(item);
        }
      }


    }

    private void findRoom(Hotel hotel)
    {
      bool checkDK = true;
      while (checkDK)
      {
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          item.display();
        }
        Console.WriteLine("Nhập Mã Phòng muốn đặt: ");
        string check;
        check = Console.ReadLine();
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          if (check.Equals(item.roomCode))
          {
            RoomCode = check;
            checkDK = false;
            break;
          }
        }
        if (checkDK)
        {
          Console.WriteLine("Mã Phòng Sai !!");
        }
      }
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class hotelModify
  {
    public hotelModify()
    {

    }
    public void addHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      Hotel hotel = new Hotel();
      hotel.input(ids);
      hotels.Add(hotel);
    }
    public void editHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập mã khách sạn cần sủa thông tin: ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          if (str.Equals(hotel.hotelID))
          {
            hotel.input(str, ids);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("Mã khách sạn không tồn tại !!");
        }


      }
    }
    public void deleteCustomer(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập Mã Khách Sạn muốn xóa: ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          if (str.Equals(hotel.hotelID))
          {
            hotels.Remove(hotel);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("Mã Khách Sạn không tồn tại !!");
        }
      }
    }
  }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class CustomerModify
  {
    public CustomerModify()
    {

    }
    public void addCustomer(List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      Customer customer = new Customer();
      customer.input(ids);
      customers.Add(customer);
    }
    public void editCustomer(List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập mã khách hàng cần sửa: ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.Cmnd))
          {
            cus.input(str);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("Mã khách hàng không tồn tại !!");
        }


      }
    }
    public void deleteCustomer(List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Nhập mã khách hàng muốn xóa: ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.Cmnd))
          {
            customers.Remove(cus);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("Mã khách hàng không tồn tại !!");
        }


      }
    }

  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Room
  {
    public string roomName { get; set; }
    public int floorNumber { get; set; }
    public int maxPerson { get; set; }
    public int price { get; set; }
    public string roomCode { get; set; }

    public Room()
    {

    }
    public Room(string roomName, int floorNumber, int maxPerson, int price, string roomCode)
    {
      this.floorNumber = floorNumber;
      this.maxPerson = maxPerson;
      this.price = price;
      this.roomCode = roomCode;
      this.roomName = roomName;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputRoomName();
      inputfloorNumber();
      inputmaxPerson();
      inputprice();
      inputRoomCode(vs);
    }
    private void inputfloorNumber()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Tầng: ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          floorNumber = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
        }
      }

    }
    private void inputmaxPerson()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Số người tối đa: ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          maxPerson = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
        }
      }

    }

    private void inputprice()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Giá phòng (1 ngày): ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          price = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
        }
      }

    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }
    private void inputRoomCode(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.Write("Nhập mã phòng: ");
        roomCode = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (roomCode.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("Mã phòng đã tồn tại !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(roomCode) == false)
        {
          vs.Add(roomCode);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputRoomName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.Write("Nhập tên phòng: ");
        roomName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(roomName) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Tên phòng không được để trống !!");
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("roomName : {0} , numberFloor : {1} , maxPerson : {2} , Price : {3} , roomCode : {4}", roomName, floorNumber, maxPerson, price, roomCode);

    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Management
  {

    List<Booking> bookings = new List<Booking>();
    List<Hotel> hotels = new List<Hotel>();
    List<Customer> customers = new List<Customer>();
    List<string> ids = new List<string>();
    public static int chosse;
    public Management()
    {

    }
    public void Searching()
    {
      
      do
      {
        menuSearch();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            Console.Write("Nhập Mã Khách Sạn cần tìm: ");
            string str = Console.ReadLine();
            bool isCheck = false;
            foreach (var item in hotels)
            {
              if (item.hotelID.Equals(str))
              {
                item.display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Khách Sạn Không Tồn Tại !!");
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Mã Khách Hàng cần tìm: ");
            str = Console.ReadLine();
            isCheck = false;
            foreach (var item in customers)
            {
              if (item.Cmnd.Equals(str))
              {
                item.display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Khách Hàng Không Tồn Tại !!");
            }
            break;
          case 3:
            Console.Write("Nhập Mã Phòng cần tìm: ");
            str = Console.ReadLine();
            isCheck = false;
            foreach (var item in hotels)
            {
              if (item.hotelID.Equals(str))
              {
                foreach (Room room in item.rooms)
                {
                  room.display();
                }
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Khách Sạn không tồn tại !!");
            }
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 4);
    }
    public void book()
    {
      do
      {
        menuBooking();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            Booking booking = new Booking();
            booking.input(hotels, customers, ids);
            bookings.Add(booking);
            break;
          case 2:
            foreach (var item in bookings)
            {
              item.display();
            }
            break;
          case 3:
            showRoomByDate(bookings, hotels);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 4);
    }
    public void showRoomByDate(List<Booking> books, List<Hotel> hotels)
    {
      if (hotels.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Không có dữ liệu!!!");
        return;
      }

      Hotel currentHotel = null;
      for (; ; )
      {
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          Console.WriteLine("Mã Khách Sạn: {0}\nTên Khách Sạn: {1}", hotel.hotelID, hotel.name);
        }
        Console.Write("Nhập Mã Khách Sạn: ");
        string hotelID = Console.ReadLine();
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          if (hotel.hotelID.Equals(hotelID))
          {
            currentHotel = hotel;
            break;
          }
        }
        if (currentHotel != null)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("(Không tìm thấy) Mời nhập lại: ");
      }
      if (currentHotel.rooms.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("Không có dữ liệu!!!");
        return;
      }

      Console.WriteLine("Ngày CheckIn (dd/mm/YYYY): ");
      string dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckIn = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);

      Console.WriteLine("Ngày CheckOut (dd/mm/YYYY): ");
      dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckOut = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);


      foreach (var room in currentHotel.rooms)
      {
        List<Booking> currentBooking = new List<Booking>();

        foreach (var book in books)
        {

          if (book.HotelID.Equals(currentHotel.hotelID) && book.RoomCode.Equals(room.roomCode))
          {
            currentBooking.Add(book);
          }


        }
        bool isFind = false;
        foreach (var book in currentBooking)
        {
          if (DateTime.Compare(book.Checkin, CheckOut) > 0 || DateTime.Compare(book.Checkout, CheckIn) < 0)
          {
            //room dat yeu cau
          }
          else
          {
            isFind = true;
            break;
          }

        }
        if (!isFind)
        {
          Console.WriteLine("Mã Phòng: {0}\nTên Phòng: {1}", room.roomCode, room.roomName);
        }

      }

    }
    public void Customer()
    {
      CustomerModify customerModify = new CustomerModify();
      do
      {
        menuCustomer();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            customerModify.addCustomer(customers, ids);
            break;
          case 2:
            customerModify.editCustomer(customers);
            break;
          case 3:
            customerModify.deleteCustomer(customers);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 4);
    }

    public void Hotel()
    {
      hotelModify hotelModify = new hotelModify();
      do
      {
        menuHotel();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            hotelModify.addHotel(hotels, ids);
            break;
          case 2:
            hotelModify.editHotel(hotels, ids);
            break;
          case 3:
            hotelModify.deleteCustomer(hotels, ids);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 4);

    }
    private void menuHotel()
    {
      Console.WriteLine("1.Thêm Khách Sạn");
      Console.WriteLine("2.Sửa Khách Sạn");
      Console.WriteLine("3.Xóa Khách Sạn");
      Console.WriteLine("4.Thoát!!");
    }
    private void menuCustomer()
    {
      Console.WriteLine("1.Thêm Khách Hàng");
      Console.WriteLine("2.Sửa Thông Tin Khách Hàng");
      Console.WriteLine("3.Xóa Khách Hàng");
      Console.WriteLine("4.Thoát !");
    }
    private void menuBooking()
    {
      Console.WriteLine("1.Đặt Phòng");
      Console.WriteLine("2.Xem Danh Sách Đặt Phòng");
      Console.WriteLine("3.Xem Danh Sách Phòng Có Sẵn");
      Console.WriteLine("4.Thoát !");
    }
    private void menuSearch()
    {
      Console.WriteLine("1.Tìm Khách Sạn");
      Console.WriteLine("2.Tìm Khách Hàng");
      Console.WriteLine("3.Tìm Phòng");
      Console.WriteLine("4.Thoát !");
    }

    private static void checkChosse()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        string str;
        Console.Write("Chọn: ");
        str = Console.ReadLine();

        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Lựa chọn không được để trống!!!");
        }
        else
        {
          if (check(str))
          {
            chosse = int.Parse(str);
            if (chosse > 0)
            {
              isName = false;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Lựa chọn phải lớn hơn 0");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Lựa chọn không được nhập chữ!! ");
          }

        }

      }
    }

    static bool check(string s)
    {
      bool checkk = false;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item >= 48 && item <= 57)
        {
          checkk = true;
        }
      }
      return checkk;
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentConsole
{
  class Program
  {
    public static int chosse;
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.InputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Management management = new Management();
      int c;
      do
      {
        menu();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            management.Hotel();
            break;
          case 2:
            management.Customer();
            break;
          case 3:
            management.book();
            break;
          case 4:
            management.Searching();
            break;

          case 5:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi, mời nhập lại !!");
            break;
        }

      } while (chosse != 5);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Quản Lý Khách Sạn");
      Console.WriteLine("2.Quản Lý Khách Hàng");
      Console.WriteLine("3.Quản Lý Đặt Phòng");
      Console.WriteLine("4.Tìm Kiếm");
      Console.WriteLine("5.Thoát !");
    }
    private static void checkChosse()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        string str;
        Console.Write("Chọn: ");
        str = Console.ReadLine();

        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Lựa chọn không được để trống!!!");
        }
        else
        {
          if (check(str))
          {
            chosse = int.Parse(str);
            if (chosse > 0)
            {
              isName = false;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Lựa chọn phải lớn hơn 0");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Lựa chọn không được nhập chữ!! ");
          }

        }

      }
    }

    static bool check(string s)
    {
      bool checkk = false;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item >= 48 && item <= 57)
        {
          checkk = true;
        }
      }
      return checkk;
    }

  }
}Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 20:34 04/06/2020

https://github.com/dragonballsa/ASS/tree/master   


Phạm Ngọc Minh 

Trần Anh Quân

Đỗ tuấn anh [T1907A]

Ngày viết: 19:43 04/06/2020

em làm về sách viết bằng C# ạ

Đỗ tuấn anh [T1907A]

Ngày viết: 19:40 04/06/2020

em làm về sách ạ 


program.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using library.Books;

namespace library
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<author> authors = new List<author>();
      List<producer> producers = new List<producer>();
      List<book> books = new List<book>();
      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose) {
          case 1:
            Inputproducer(producers);
        break;
      case 2:
            Inputauthor(authors);
        break;
      case 3:
            Inputbook(books);
        break;
          case 4:
            Displayproducer(producers);
            break;
          case 5:
            Displayauthor(authors);
            break;
          case 6:
            Displaybook(books);
            break;
      case 7:
            Console.WriteLine("thoat!");
        break ;
      default:
            Console.WriteLine("khong co du lieu!");
          break;
        }
      } while (choose != 7);
    }
    static void Displayproducer(List<producer> producers)
    {
      foreach (producer producer in producers)
      {
        producer.Display();
      }
    }

    static void Inputproducer(List<producer> producers)
    {
      
        producer producer = new producer();
        producer.Input();
        producers.Add(producer);
    

    }
    static void Inputauthor(List<author> authors)
    {
      author author = new author();
      author.Input();
      authors.Add(author);
    }
    static void Displayauthor(List<author> authors)
    {
      foreach (author author in authors)
      {
        author.Display();
      }
    }
    static void Inputbook(List<book> books)
    {
      book book = new book();
      book.Input();
      books.Add(book);
    }
    static void Displaybook(List<book> books)
    {
      foreach (book book in books)
      {
        book.Display();
      }
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin nha san xuat!");
      Console.WriteLine("2. Nhap thong tin tac gia!");
      Console.WriteLine("3. Nhap thong tin sach can tim !");
      Console.WriteLine("4. Hien thi thong tin nha san xuat!");
      Console.WriteLine("5. Nhap thong hien thi thong tin tac gia !");
      Console.WriteLine("6. Hien thi thong tin sach can tim !");
      Console.WriteLine("7. Thoat");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }
  }
}author.cs
using System;
namespace library.Books
{
  public class author
  {
   public string authorName { get; set; }
    public string pseudonym { get; set; }
    public string BirthDay { get; set; }

    public author()
    {
    }

     public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten tac gia :");
      authorName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap but danh:");
      pseudonym = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay thang nam thanh lap (dd/mm/YYYY):");
      BirthDay = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ten tac gia : {0},But danh {1} ngay sinh {2}", authorName, pseudonym,BirthDay);
    }
    
  }
  }
producer.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace library.Books
{
  public class producer
  {
    public string Manufacturers { get; set; }
    public int Foundingday { get; set; }
    public string Representative { get; set; }
    public int Foundingyear { get; set; }
    public List<producer> TitleList { get; set; }
    public producer()
    {
      TitleList = new List<producer>();
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten nha san xuat :");
      Manufacturers = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Ngay thanh lap (DD): ");
      Foundingday = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap ten nguoi dai dien:");
      Representative = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nam thanh lap (YYYY):");
      Foundingyear = int.Parse(Console.ReadLine());
      
      
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ten nha san xuat : {0} ,Ngay thanh lap:{1},ten nguoi dai dien:{2},Nam thanh lap:{3}", Manufacturers, Foundingday , Representative,Foundingyear);
    }
    
  }
}book.cs
using System;
namespace library.Books
{
  public class book
  {
    public string pseudonymauthor { get; set; }
    public string publishingcompany { get; set; }
    public string booktitle { get; set; }
      public book()
    {
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap but danh tac gia :");
      pseudonymauthor = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap Nha san xuat :");
      publishingcompany = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten sach :");
      booktitle = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("But danh tac gia : {0}, Nha san xuat :{1},Ten sach : {2}",
        pseudonymauthor, publishingcompany, booktitle);
    }
    
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!