IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,790 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 21:18 30/01/2021


#b1.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<h1>WritePad Editor</h1>
	<p>WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.</p>
	<p>Steps to open WritePad application:</p>
	<ol type="I">
		<li>Click <b>Start</b></li>
		<li>Click <b>Program</b></li>
		<li>Click <b>Writepad</b></li>
	</ol>
	<p>Advantages of using a WritePad editor:</p>
	<p>&#8718; Its allows faster creation of Web pages</p>
	<p>&#8718; Its allows easier updation of text or images in WritePad editor. </p>
	<p>&#8718; Its is platform independent.</p>

	<p>Disvantages of using a WritePad editor:</p>
	<p>&#8718; Its consumes more memory space.</p>
	<p>&#8718; Its requires to fill-in more details such as meta data for each page.</p>

</body>
</html>


#bai2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p style="margin-left: 200px;"> Airplane Comparison</p>
	<table border="1">
		<tr>
			<th rowspan="2"></th>
			<th rowspan="2"> Laserjet 45 Super</th>
			<th colspan="2">Airbus</th>
			<th colspan="3">Boeing</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>A321</th>
			<th>A320</th>
			<th>737-<br>400</th>
			<th>737-<br>600</th>
			<th>747-<br>400</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>CO2 Emission Rate<br>(kg/km)</th>
			<th>1.766</th>
			<th>9.074</th>
			<th>9.149</th>
			<th>9.360</th>
			<th>7.214</th>
			<th>30.638</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>Total CO2 Emission<br>(1000km)</th>
			<th>1766</th>
			<th>9074</th>
			<th>9149</th>
			<th>9360</th>
			<th>7214</th>
			<th>30638</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>Flight Passenger<br> Capacity (max)(kg/km)</th>
			<th>9</th>
			<th>189</th>
			<th>150</th>
			<th>168</th>
			<th>145</th>
			<th>409</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>Number of Passenger<br>(70%)</th>
			<th>6</th>
			<th>132</th>
			<th>105</th>
			<th>118</th>
			<th>102</th>
			<th>289</th>
		</tr>
		
	</table>
</body>
</html>


Đào Mạnh Dũng [community,C2010L]

Ngày viết: 21:14 30/01/2021<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

 	<h1>WritePad Editor</h1> 


	<p>WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.</p>

	<p>Step to open WritePad application:</p>

		 <ol style="list-style-type: lower-roman;">

		 	<li>Click <b>Start</b></li>
		 	<li>Click <b>Program</b></li>
		 	<li>Click <b>WritePad</b></li>
		</ol>


	<p>Advantages of using a WritePad editor</p>

		<ul style="list-style-type: square;">

		 	<li>It allows faster creation of Web pages</li>
		 	<li>It allows easier updation of text or images in WhitePad editor</li>
		 	<li>It is platform independen</li>

		 </ul>
		
	<p>Disavantage of using a WritePad editor</p>
		
		<ul style="list-style-type: square;">

		 	<li>It consumes more memory space</li>
		 	<li>It require to fill more details such as meta data for each page</li>

		 </ul>


</body>
</html><!DOCTYPE html>
<html>
<style type="text/css">
	td{text-align : center;}
</style>
<head>
	<title>bài 2</title>
</head>
<body>

	<p style="text-align: center">Airplane Comparison</p>

	  
			<table width="50%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="3">
			 
		<tr>
			<th rowspan="2"></th>
			<th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>
			<th colspan="2">Airbus</th>
			<th colspan="3">Boeing</th>
		</tr>

		<tr>
			<th>A321</th>
			<th>A320</th>
			<th>737-400</th>
			<th>737-600</th>
			<th>747-600</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>CO<sub>2</sub> Emission Rate (kg/km)</th>
			<td>1.766</td>
			<td>9.074</td>
			<td>9.360</td>
			<td>9.360</td>
			<td>7.214</td>
			<td>30.638</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Total CO<sub>2</sub> Emission (1000 km)</th>
			<td >1766</td>
			<td>9074</td>
			<td>9149</td>
			<td>9360</td>
			<td>7214</td>
			<td>30638</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Fight Passenger Capacity (max)</th>
			<td >9</td>
			<td>189</td>
			<td>150</td>
			<td>168</td>
			<td>145</td>
			<td>409</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Number of Passenger (70%)</th>
			<td>6</td>
			<td>132</td>
			<td>105</td>
			<td>118</td>
			<td>102</td>
			<td>286</td>
		</tr>


	</table>
		</center>

</body>
</html>


Chu Quốc Việt [community,C2010L]

Ngày viết: 21:13 30/01/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<style>
		table,th,td{
			border: 1px solid black;
			border-collapse: collapse;
		}
	</style>
</head>
<body>
<table>
	<p style="margin-left: 200px">Airplane Comparison</p>
	<tr>
		<th rowspan="2"></th>
		<th rowspan="2">Laserjet 45<br> Super</th>
		<th colspan="2">Airbus</th>
		<th colspan="3">Boeing</th>
		
	</tr>
		<tr>
		
		
		<th>A321</th>
		<th>A320</th>
		<th>737-400</th>
		<th>737-600</th>
		<th>747-400</th>
	</tr>
<tr>
		
		<th align="center"><b>CO<small>2</small>Emission Rate<br>(kg/km)</b></th>
		<th>1.766</th>
		<th>9.074</th>
		<th>9.149</th>
		<th>9.360</th>
		<th>7.214</th>
		<th>30.638</th>
	</tr>
	<tr>
		
		<th align="center">Total CO<small>2</small> Emission<br>(1000km)</th>
		<th>1766</th>
		<th>9074</th>
		<th>9149</th>
		<th>9360</th>
		<th>7214</th>
		<th>30638</th>
	</tr>
	<tr>
		
		<th align="center">Flight Passenger <br>Capacity(max)</th>
		<th>9</th>
		<th>189</th>
		<th>150</th>
		<th>168</th>
		<th>145</th>
		<th>409</th>
	</tr>
	<tr>
		
		<th align="center">Number of Passenger<br>(70%)</th>
		<th>6</th>
		<th>132</th>
		<th>105</th>
		<th>118</th>
		<th>102</th>
		<th>286</th>
	</tr>
</table>
</body>
</html>


Chu Quốc Việt [community,C2010L]

Ngày viết: 21:03 30/01/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>

</head>
<body>
	<h2>WritePad Editor</h2><br/>
	<p>WritePad is an editor application that allows you create Web pages easily and quickly.<br><br>Steps to open WritePad application:</p>
<ol type="i">
	<li>click to <b>Start</b></li>
	<li>click to <b>Program</b></li>
	<li>click to <b>WritePad</b></li>
</ol>
	<p>Advantages of using a WritePad editor:</p>
	<p>&#8718; It allows faster creation of Wed pages.</p>
	<p>&#8718; It allows easier updation of text or images in WritePaf editor.</p>
	<p>&#8718; It is platform independent.</p>
	<p>Disadvanteges of using a WritePad editor:</p>
	<p>&#8718; It consumer more memmory space.</p>
	<p>&#8718; It requires to fill-in more details such as meta data for each page.</p>
</body>
</html>


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 21:01 30/01/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<style>
	table,th,td{
		border: 1px solid black;

	}
</style>
<body>
	<table>
		<caption>Airplane Comparison</caption>
<tr>
	<th rowspan="2"></th>
	<th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>

	<th colspan="2">Airbus</th>
	<th colspan="3">Boeing</th>
</tr>
<tr>
	<th>A321</th>
	<th>A320</th>
	<th>737-400</th>
	<th>737-600</th>
	<th>747-400</th>
</tr>
<tr>
<th>CO<small>2</small> Emission Rate</br>(kg/km)</th>
<td align="center">1.766</td>
<td align="center">9.074</td>
<td align="center">9.149</td>
<td align="center">9.360</td>
<td align="center">7.214</td>
<td align="center">30.638</td>
</tr>
<tr>
<th>Total CO<small>2</small> Emission</br>(1000 km)</th>
<td align="center">1766</td>
<td align="center">9074</td>
<td align="center">9149</td>
<td align="center">9360</td>
<td align="center">7214</td>
<td align="center">30638</td>
</tr>
<tr>
<th>Flight Passenger</br>Capacity (max)</th>
<td align="center">9</td>
<td align="center">189</td>
<td align="center">150</td>
<td align="center">168</td>
<td align="center">145</td>
<td align="center">409</td>
</tr>
<tr>
<th>Number of Passenger</br>(70%)</th>
<td align="center">6</td>
<td align="center">132</td>
<td align="center">105</td>
<td align="center">118</td>
<td align="center">102</td>
<td align="center">286</td>
</tr>


</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!