IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,800 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 21:01 30/01/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<h2>WritePad Editor</h2>
</head>
<body>
	<p>WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.</p>
	<p>Steps to open WritePad application:</p>
	<ol type="i" >
		<li>Click<b> Start</b></li>
    <li>Click<b> Programs</b></li>
    <li>Click<b> WritePad</b></li> 
  </ol>
  <p>Advantages of using a WritePad editor:</p>
  <ul style="list-style-type: square;">
  	<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
  	<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
  	<li>It is platform independent.</li>
  </ul>
  <p>Disadvantages of using a WritePad editor:</p>
  <ul style="list-style-type: square;">
  	<li>It consumes more memory space.</li>
  	<li>It requires to fill-in more details such as meta data for each page.</li>
  </ul>
</body>
</html>


Nguyễn Đông Dương [community,C2010L]

Ngày viết: 20:52 30/01/2021

https://github.com/natulium/baitap2.git

Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 20:44 30/01/2021<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bài 2</title>
</head>
<body>
  <table border="1" style="background-color: rgb(245, 238, 238);border: solid 1px;">
    <caption align="top">Airplane Compatison</Airplane></caption>
    <tr>
      <th rowspan="2"></th>
      <th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>
      <th colspan="2">Airbus</th>
      <th colspan="3">Boeing</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>A321</th>
      <th>A320</th>
      <th>737-400</th>
      <th>737-600</th>
      <th>747-400</th>
    </tr>
    <tr>
      <th></td>CO<sub>2</sub> Emission Rate(kg/km)</th>
      <td>1.766</td>
      <td>9.074</td>
      <td>9.149</td>
      <td>9.360</td>
      <td>7.214</td>
      <td>30.638</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Total CO<sub>2</sub>Emission(1000km)</th>
      <td>1766</td>
      <td>9074</td>
      <td>9149</td>
      <td>9360</td>
      <td>7214</td>
      <td>30638</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Flight Passenger Capacity(max)</th>
      <td>9</td>
      <td>189</td>
      <td>150</td>
      <td>168</td>
      <td>145</td>
      <td>409</td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Number of Passenger(70%)</th>
      <td>6</td>
      <td>132</td>
      <td>105</td>
      <td>118</td>
      <td>102</td>
      <td>286</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 20:13 30/01/2021


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="index.css">
  <title>Bài 1</title>
</head>
<body>
  <h2>WritePad Editor</h2>
  <p>WritePad is an editor application that allows you to
    create Web pages easily and quickly.
  </p>
  <ul id="roman">
    <li>Click <b>Start</b></li>
    <li>Click <b>Programs</b></li>
    <li>Click <b>WritePad</b></li>
  </ul>
  <p>Advantages of using a WritePad editor:</p>
  <ul id="square">
    <li>It allows faster creation of Web pages</li>
    <li>It allows easier updation of text or images in WritePad</li>
    <li>It is platform independent</li>
  </ul>
  <p>Disadvantages of using a WritePad</p>
  <ul id="square">
    <li>It consumes more memory space</li>
    <li>It requires to fill-in more details such as meta data for each page</li>
  </ul>
</body>
</html>#roman{
  list-style-type: lower-roman;
}
#square{
  list-style-type: square;
}


Pham Tuan Anh [community,C2009I]

Ngày viết: 15:16 15/12/2020


#airplane.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1" cellpadding="2" style="border-color: #e3dae3">
	<caption>	
		Airplane Comparison
	</caption>
		<thead>
			<tr>
				<th rowspan="2"></th>
				<th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>
				<th colspan="2">Airbus</th>
				<th colspan="3">Boeing</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>CO<sub>2</sub> Emission Rate<br>(kg/km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1.766</td>
				<td style="text-align: center;"><b>A321</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>A320</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>400</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>600</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>747-<br>400</b></td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Total CO<sub>2</sub> Emission<br>(1000km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1766</td>
				<td style="text-align: center;">9.074</td>
				<td style="text-align: center;">9.149</td>
				<td style="text-align: center;">9.360</td>
				<td style="text-align: center;">7.214</td>
				<td style="text-align: center;">30.638</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Flight Pasenger<br>Capacity (max)</b></td>
				<td style="text-align: center;">9</td>
				<td style="text-align: center;">189</td>
				<td style="text-align: center;">150</td>
				<td style="text-align: center;">168</td>
				<td style="text-align: center;">145</td>
				<td style="text-align: center;">409</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Number of Passenger <br>(70%)</b></td>
				<td style="text-align: center;">6</td>
				<td style="text-align: center;">132</td>
				<td style="text-align: center;">105</td>
				<td style="text-align: center;">118</td>
				<td style="text-align: center;">102</td>
				<td style="text-align: center;">286</td>

			</tr>
		</tbody>
		


	</table>

</body>
</html>


#writepad.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<p><h2>WritePad Editor</h2></p>
	<p>Write is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.
	</p> 
	Steps to open WritePad application:
	<br>
	<ol style="list-style-type: lower-roman;">
		<li>Click <b>Start</b></li>
		<li>Click <b>Programs</b></li>
		<li>Click <b>WritePad</b></li>
	</ol>
	Advantages of using a WritePad editor:
	<br>
	<ul style="list-style: square;">
		<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
		<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
		<li>It is platform independent.</li>
	</ul>
	<p>Disadvantages of using a WritePad editor:</p>
	<ul style="list-style: square;">
		<li>It consumes more memory space</li>
		<li>It requires to fill-in more detail such as meta data for each page.</li>
	</ul>

</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!