IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,818 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 20:34 09/12/2020


#bai2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<table border="1" style="border-color: #d7d7d7" cellpadding="5">
		<caption>
			Airplane Comparison
		</caption>
		<tr>
			<th rowspan="2"></th>
			<th rowspan="2">
				Laserjet 45
				<br/>
				Super
			</th>
			<th colspan="2">
				Airbus
			</th>
			<th colspan="3">
				Boeing
			</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				A321
			</th>
			<th>
				A320
			</th>
			<th>
				727-
				<br/>
				400
			</th>
			<th>
				737-
				<br/>
				600
			</th>
			<th>
				747-
				<br/>
				400
			</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				CO<sub>2</sub> Emission Rate
				<br/>
				(kg/km)
			</th>
			<td>
				1.766
			</td>
			<td>
				9.074
			</td>
			<td>
				9.149
			</td>
			<td>
				9.360	
			</td>
			<td>
				7.214
			</td>
			<td>
				30.628
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				Total CO<sub>2</sub> Emission
				<br/>
				(1000km)
			</th>
			<td>
				1766
			</td>
			<td>
				9074
			</td>
			<td>
				9149
			</td>
			<td>
				9360	
			</td>
			<td>
				7214
			</td>
			<td>
				30628
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				Flight Pasenger
				<br/>
				Capacity 
			</th>
			<td>
				9
			</td>
			<td>
				189
			</td>
			<td>
				150
			</td>
			<td>
				168
			</td>
			<td>
				145
			</td>
			<td>
				409
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				Number of Passenger
				<br/>
				(70%)
			</th>
			<td>
				6
			</td>
			<td>
				132
			</td>
			<td>
				105
			</td>
			<td>
				118
			</td>
			<td>
				102
			</td>
			<td>
				286
			</td>
		</tr>
	</table>
</body>
</html>


#style.css


td
{
	text-align: center;
}


silentvoice [C2009I]

Ngày viết: 18:46 09/12/2020

https://phamngoclong.herokuapp.com/baitaplab4/table/bai1.html

https://phamngoclong.herokuapp.com/baitaplab4/table/bai2.html

Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 16:31 09/12/2020


#bai1.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<b class="head">WritePad Editor</b>
	<br/>
	<br/>
	WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily.
	<br/>
	<br/>
	Steps to open WritePad application:
	<br/>
	<ol style="list-style-type: lower-roman;">
		<li>
			Click <b>Start</b>
		</li>
		<li>
			Click <b>Programs</b>
		</li>
		<li>
			Click <b>WrirtePad</b>
		</li>
	</ol>
	Advantages of using a WritePad editor:
	<br/>
	<ul style="list-style-type: square;">
		<li>
			It allows faster creation of Web pages.
		</li>
		<li>
			It allows easier updation of text or images in WritePad editor.
		</li>
		<li>
			It is platform independent.
		</li>
	</ul>
	Disadvantages of using a WritePad editor:
	<ul style="list-style-type: square;">
		<li>
			It consumes more memory space.
		</li>
		<li>
			It requires to fill-in more detail sush as meta data for each page.
		</li>
	</ul>
</body>
</html>


#style.css


.head
{
	font-size: 40px;
}


Pham Tuan Anh [community,C2009I]

Ngày viết: 17:21 08/12/2020


#airplane.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1" cellpadding="2" style="border-color: #e3dae3">
	<caption>	
		Airplane Comparison
	</caption>
		<thead>
			<tr>
				<th rowspan="2"></th>
				<th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>
				<th colspan="2">Airbus</th>
				<th colspan="3">Boeing</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>CO<sub>2</sub> Emission Rate<br>(kg/km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1.766</td>
				<td style="text-align: center;"><b>A321</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>A320</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>400</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>600</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>747-<br>400</b></td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Total CO<sub>2</sub> Emission<br>(1000km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1766</td>
				<td style="text-align: center;">9.074</td>
				<td style="text-align: center;">9.149</td>
				<td style="text-align: center;">9.360</td>
				<td style="text-align: center;">7.214</td>
				<td style="text-align: center;">30.638</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Flight Pasenger<br>Capacity (max)</b></td>
				<td style="text-align: center;">9</td>
				<td style="text-align: center;">189</td>
				<td style="text-align: center;">150</td>
				<td style="text-align: center;">168</td>
				<td style="text-align: center;">145</td>
				<td style="text-align: center;">409</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Number of Passenger <br>(70%)</b></td>
				<td style="text-align: center;">6</td>
				<td style="text-align: center;">132</td>
				<td style="text-align: center;">105</td>
				<td style="text-align: center;">118</td>
				<td style="text-align: center;">102</td>
				<td style="text-align: center;">286</td>

			</tr>
		</tbody>
		


	</table>

</body>
</html>


#Registration.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registration Form - Job Seekers</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<h2>Registration Form - Job Seekers</h2>
	<form method="post">
		<label>Login Name:</label>
	</form>
		

	</thead>

</body>
</html>Pham Tuan Anh [community,C2009I]

Ngày viết: 17:20 08/12/2020


#airplane.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1" cellpadding="2" style="border-color: #e3dae3">
	<caption>	
		Airplane Comparison
	</caption>
		<thead>
			<tr>
				<th rowspan="2"></th>
				<th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>
				<th colspan="2">Airbus</th>
				<th colspan="3">Boeing</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>CO<sub>2</sub> Emission Rate<br>(kg/km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1.766</td>
				<td style="text-align: center;"><b>A321</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>A320</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>400</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>737-<br>600</b></td>
				<td style="text-align: center;"><b>747-<br>400</b></td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Total CO<sub>2</sub> Emission<br>(1000km)</b></td>
				<td style="text-align: center;">1766</td>
				<td style="text-align: center;">9.074</td>
				<td style="text-align: center;">9.149</td>
				<td style="text-align: center;">9.360</td>
				<td style="text-align: center;">7.214</td>
				<td style="text-align: center;">30.638</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Flight Pasenger<br>Capacity (max)</b></td>
				<td style="text-align: center;">9</td>
				<td style="text-align: center;">189</td>
				<td style="text-align: center;">150</td>
				<td style="text-align: center;">168</td>
				<td style="text-align: center;">145</td>
				<td style="text-align: center;">409</td>
			</tr>
			<tr>
				<td style="text-align: center;"><b>Number of Passenger <br>(70%)</b></td>
				<td style="text-align: center;">6</td>
				<td style="text-align: center;">132</td>
				<td style="text-align: center;">105</td>
				<td style="text-align: center;">118</td>
				<td style="text-align: center;">102</td>
				<td style="text-align: center;">286</td>

			</tr>
		</tbody>
		


	</table>

</body>
</html>


#Registration.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registration Form - Job Seekers</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<h2>Registration Form - Job Seekers</h2>
	<form method="post">
		<label>Login Name:</label>
	</form>
		

	</thead>

</body>
</html>Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!