IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript

Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 15:30 07/01/2022 11,168 Lượt Xem

Yêu cầu xây dựng trang web như sau

Khi người dùng click vào "Nhập Giá Trị A", "Nhập Giá Trị B" => Xuất hiện prompt để nhập dữ liệu tương ứng

Khi người dùng click vào In Kết Quả (Tổng của A, B)-> Hiển thị alert về kết quả tính toán được.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:54 22/10/2020


#event(2018).html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Giai pt bac 1</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		h3 {
			background-color: blue;
			color: white;
		}
		.row {
			background-color: green;
			color: white;
			border-radius: 15px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<h3>Giai phuong trinh bac 1</h3>
			
		<button onclick="click_1()" class="row">Nhập Giá Trị A</button>
		<button onclick="click_2()" class="row">Nhập Giá Trị B</button>
		<button onclick="click_3()" class="row">In Kết Quả</button>
  
  <script type="text/javascript">
		var a, b
		function click_1(){
			a = prompt('Nhập giá trị a') 
		}
		function click_2(){
			b = prompt('Nhập giá trị b')
		}
		function click_3(){
			num = a + b;
			alert("Tổng của a và b là "+num)
	}
</script>

</body>
</html>


Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 16:55 20/10/2020

Đông uy tín


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Phương trình bậc nhất</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.caption{
	background-color: #3db4bf;
	font-family: arial;
	font-size: 1em;
	color: white;
        }
     #table{
       width: 450px;
       height: 30px;'
       padding:30px 20px 30px 20px;
     }
     body{
     	margin-left: 20%;
     }
     .mausac{
     	background-color:#78d428;
	border: 2px ;
	padding-right: 1em; 
	padding-left: 1em; 
	margin-left: 10px;
	text-align: center;
	border-radius: 5px;
 	font-size: 15px;	
     }
	</style>
</head>
<body> 
 <table border="1" id="table">
 	<caption class="caption"> Giải Phương Trình Bậc 1</caption>
 	<tr>
 		<td>
 			<input type="button" name="valueA" value="Nhap A" class="mausac" onclick="inputA()">
 			<input type="button" name="valueB" value="Nhap B" class="mausac" onclick="inputB()">
 			<input type="button" name="valueA" value="In kết Quá" class="mausac" onclick="outAB()">
 		</td>
 	</tr>
 </table>
 <script type="text/javascript">
 	function inputA() {
			a = parseInt(prompt("Nhập A = "));
		}
		function inputB() {
			b = parseInt(prompt("Nhập B = "));
		}
		function outAB() {			
			var c = a + b;
			alert("Tổng A+B: "+ c);
		}
 </script>
</body>
</html>


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 16:25 20/10/2020


#nhapab.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Bai Tập 2</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.row{
			width: 100%;
			height: 20px;
			background-color: #FFFF99;
			color: black
		}
		.menu{
			width:100%;
			height:35px;
			background-color: #CCFFFF;
			padding-top: 10px;
			left: 10px;
			color: white
		}
	</style>
</head>
<body>
<div class="row">
		Giải Phương Trình Bậc 1
</div>
<div class="menu">
	<button onclick="NhapA()" style="background-color: #CCFF66" > Nhập A</button>
	<button onclick="NhapB()" style="background-color: #CCFF66"> Nhập B</button>
 	<button onclick="Ketqua()" style="background-color: #CCFF66"> Tổng a + b =</button>
</div>
<script type="text/javascript">
	var a,b;
	function NhapA(){
		a=parseInt(prompt('NhapA'))
	}
	function NhapB(){
		b=parseInt(prompt('NhapB'))
	}
	function Ketqua(){
		Tongabla = a + b;
		alert("Tongabla"+Tongabla); 
	}
</script>

</body>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 15:47 20/10/2020


#ontapevent.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title> ôn tập event</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<div class="1">
	<table border="1">
		<tbody>
			<thead>
				<tr> 
					<th style="background-color: #2585cf; color: white;"> giải phương trình bậc 1 </th>
				</tr>
					<form>
						<button onclick="giátrịcủaA()" style="background-color: #22bd60; color: white;"> giá trị của A </button>
						<button onclick="giátrịcủaB()" style="background-color: #22bd60; color: white;"> giá trị của B </button>
						<button onclick="Kếtquả()" style="background-color: #22bd60; color: white;"> Kết quả </button>
					</form>
				</tr>
			</thead>
			<tbody id="giatriAlist">
		</tbody>
	</table>
</div>
<script type="text/javascript">
	var a
	function giatricủaA(){
		a=prompt('giá trị của A', )
	}
	var b
	function giatricủaB(){
		b=prompt('giá trị của B', )
	}
	var tổng
	function kếtquả (){	
		 tổng = a + b
		alert('kết quả' + tổng)

	}
</script>
</body>
</html>


Đức Sơn [T2008A]

Ngày viết: 13:28 20/10/2020


#js6.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Js</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
   
   .pt-1{
   	display: inline-table;
   	background-color: #4164cc;
   }

	 #giatri-a{
	 	background-color: #33a156;
	 }
	 #giatri-b{
	 	background-color: #33a156;
	 }
	 #ketqua-1{
	 	background-color: #33a156;
	 }
	</style>
</head>
<body>
 <table border="1">
 	<thead>
 		<div class="pt-1">
 		<tr>
 			<th style="background-color: #4164cc">Giải Phương Trình Bậc 1</th>
 		</tr>
 	</div>
 <tr>
 	<form></form>
 	<input type="button" value="Nhập Giá Trị A" id="giatri-a" onclick="giatri_a()">
 	<input type="button" value="Nhập Giá Trị b" id="giatri-b" onclick="giatri_b()">
 	<input type="button" value="In Kết Quả" id="ketqua-1" onclick="ketqua()">
 </tr>
</thead>
</table>

 <script type="text/javascript">
 	function giatri_a() {
 		var a=prompt("Nhập giá trị a:")
 	}
 	function giatri_b(){
 		var b=prompt("Nhập giá trị b:")
 	}
 	
 	function ketqua(x, y) {
  	var hieu= a-b;
  	alert('ket qua' + hieu)
  }
 </script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!