IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript

Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 15:30 07/01/2022 11,172 Lượt Xem

Yêu cầu xây dựng trang web như sau

Khi người dùng click vào "Nhập Giá Trị A", "Nhập Giá Trị B" => Xuất hiện prompt để nhập dữ liệu tương ứng

Khi người dùng click vào In Kết Quả (Tổng của A, B)-> Hiển thị alert về kết quả tính toán được.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đỗ Minh Quân [T2008A]

Ngày viết: 15:59 19/10/2020


#bài tap.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>bai 1</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		body{
			margin: 0px;
			padding: 0px;
		}
		.header{
			width: 100%;
			height: 80px;
			background-color: grey;
			padding-top: 40px
		}
		.menu{
			width: 100%;
			height: 50px;
			background-color: pink;
			padding-top: 20px
		}
		button{
			background-color: green
		}

	</style>
</head>
<body>
<div class="header">
  TINH TOAN PHEP TINH NAY !!!!!
</div>
<div class="menu">
	<button onclick='NhapA()'>Nhap A</button>
	<button onclick='NhapB()'>Nhap B</button>
	<button onclick='printf()'>Ket qua</button>
</div>
<script type="text/javascript">
  var a,b;

	function NhapA(){
	 
	 a=parseInt(prompt('Nhap A'))	
	}
	function NhapB(){
	 
	 b=parseInt(prompt('Nhap B'))	
	}
	function printf(){
    
		ketqua= a + b;
		alert("ket qua la "+ketqua);
	}
	
	
</script>
</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 15:57 19/10/2020


#tinhtong.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Giải phương trình bậc 1</title>
  <style>
    .main{
      border: 1px solid #4970a3;
      border-radius: 5px;
      width: 500px;
      height: 80px;
      display: block;
    }
    .top{
      background-color: #4970a3;
      width: 99.1%;
      height: 30px;
      padding-left: 5px;
      padding-top: 5px;
      color: white;
    }
    ul{
      display: flex;
      list-style-type: none;
    }
    li{
      border: 1px solid #7ab369;
      background-color: #7ab369;
      border-radius: 5px;
      padding: 5px;
      margin-right: 10px;
      margin-top: -7px;
      color: white;
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="main">
    <div class="top">
      Giải phương trình bậc 1
    </div>
    <div>
      <ul>
        <li onclick="putA()">Nhập giá trị A</li>
        <li onclick="putB()">Nhập giá trị B</li>
        <li onclick="result()">In kết quả</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <script>
    var count=0
    function putA() {
      a=prompt('Nhập A:')
      count++
    }
    function putB() {
      b=prompt('Nhập B:')
      count++
    }
    function result() {
      if(count!=2){
        alert('Nhập đầy đủ giá trị!!')
        return
      }
      count = 0
      a=eval(a);
      b=eval(b);
      r=a+b;
      alert('Tổng của A và B là '+r)
    }
  </script>
</body>
</html>


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:44 19/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Giai Phuong Trinh Bac 1</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		.button {
			margin-right: 20px;
			background-color: #32a842;
			color: white;
			border-radius: 12px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div>
		<h3>Giai Phuong Trinh Bac Nhat: ax + b = 0</h3>
	</div>
	<br/>
	<div style="display: flex;">
		<input class="button" type="button" value="Nhap a: " onclick="input_a()">
		<input class="button" type="button" value="Nhap b: " onclick="input_b()">
		<input class="button" type="button" value="Tinh Ket Qua" onclick="solve()">
	</div>

	<script type="text/javascript">
		var a;
		var b;

		function input_a() {

			a = prompt("Input a: ");

		}

		function input_b() {

			b = prompt("Input b: ");

		}

		function solve() {

			if (a === 0) {
			
				if (b === 0) alert("The Equation Has Infinite Solution.\n");
				else alert("The Equation Has No Solution.\n");
			
			}
			else {
			
				if (b == 0) alert("The Equation Has Infinite Solution.\n");
				else {
				
					var x = -b / a;
					alert("The Equation Has 1 Solution x = " + x);
				
				}
			
			}

		}
	
	</script>
</body>
</html>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 15:42 19/10/2020


#event.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>JS event</title>
</head>
<body>
	<div>
		<button onclick="nhapA()" >Nhap A</button>
		<button onclick="nhapB()">Nhap B</button>
		<button onclick="printresult()">In Ket Qua</button>
	</div>
	<script type="text/javascript">
		var A = 0, B = 0;
		function nhapA(){
			A = prompt('nhap A')
		}
		function nhapB(){
			B = prompt('nhapB')
		}
		function printresult(){
			sum = A + B
			alert(sum)
		}
	</script>

</body>


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 15:27 19/10/2020


#2018.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Short URL: https://gokisoft.com/2018</title>
</head>
<body>
	<input type="button" name="valueA" value="Nhap A" id="a" onclick="inputA()">
	<input type="button" name="valueB" value="Nhap B" id="b" onclick="inputB()">
	<input type="button" name="kq" value="Ket qua" id="ketQua" onclick="outKQ()">
	<script type="text/javascript">
		function inputA() {
			a = parseInt(prompt("Nhap a = "));
		}
		function inputB() {
			b = parseInt(prompt("Nhap b = "));
		}
		function outKQ() {			
			var c = a + b;
			alert("Tong a va b la: "+ c);
		}
	</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!