IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript
× 1) Thiết kế calculator online - html5/css & Javascript 2) Tính giai thừa N! trong Javascript 3) In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript 4) Giải phương trình bậc nhất bằng Javascript 5) Giải phương trình bậc 2 bằng javascript - giải phương trình bậc hai bằng Javascript 6) Tạo máy tính + - * / trong Javascript - Tạo máy tính căn bản cộng trừ nhân chia bằng Javascript - Sử dụng function trong Javascript 7) Object & Array trong Javascript - Sinh ngẫu nhiên danh sách sinh viên trong javascript 8) Xử lý sự kiện trong javascript - events in javascript - Phương trình bậc nhất trong Javascript - ax+b=0 javascript - a*x+b=0 trong javascript 9) Quản lý thông tin sinh viên bằng Javascript - Lập trình Javascript 10) Bài tập - Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 11) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 ax2+ bx + c = 0 12) Bài tập - Tìm số lớn nhất - Lập trình Javascript 13) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình Javascript 14. Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript 15) Bài tập - Ôn tập event trong javascript - Lập trình Javascript 16) Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript 17) Bài tập - quản lý form payment - Lập trình Javascript 18) Bài tập - Form vay tiền - Lập trình Javascript

Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:07 16/10/2020 1,376 Lượt Xem

- Tạo ngẫu nhiên 20 sinh viên

- Mỗi sinh viên gồm các thuộc tính sau (tên, tuổi, địa chỉa, email, sđt)

- Hiển thị kết quả ra 1 table như sau


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 16:28 20/10/2020


#qlsv.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>QUan Ly Sinh Vien</title>
</head>
<body>
	<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="3">
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="6">Quan li Sinh VIen</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>STT</td>
			<td>Ten</td>
			<td>Tuoi</td>
			<td>Dia chi</td>
			<td>Email</td>
			<td>SDT</td>
		</tr>
	</thead>
<tbody>
	<script type="text/javascript">
		var studentlish = []

		for(var i=0; i<20; i++){
			std = {
				'fullname': 'A' + i,
				'age': 'B' + i,
				'address': 'HN' + i,
				'email': 'a' + i + '@gamil.com',
				'phone_number': '123' + i
			};
			studentlish.push(std)
		}

		for(var i=0; i<studentlish.length; i++){
			document.writeln(`<tr>
						<td>${i + 1}</td>
						<td>${studentlist[i].fullname}</td>
						<td>${studentlist[i].age}</td>
						<td>${studentlist[i].address}</td>
						<td>${studentlist[i].email}</td>
						<td>${studentlist[i].phone_number}</td>
					</tr>`)
		}
	</script>
	</tbody>
	</table>
</body>
</html>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 16:15 19/10/2020


#quanli.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Quan li sinh vien</title>
</head>
<body>
	<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="3">
		<thead>
			<tr>
				<th colspan="6">Quan Ly Sinh Vien</th>
			</tr>
			<tr>
				<th>STT</th>
				<th>Ten</th>
				<th>Tuoi</th>
				<th>Email</th>
				<th>SDT</th>
				<th>Dia Chi</th>
			</tr
		</thead>
	
<script type="text/javascript">
	var studentList = []
	for( var i = 0; i < 20; i++){
		std = {
			'fullname' : 'A' + i,
			'age' : i,
			'address' : 'HN' + i,
			'email' : 'a' + i + '@gmail.com',
			'phone_number' : '123' + i,
		};
		studentList.push(std)
	}
	for(var i = 0; i < studentList.length; i++){
document.writeln(`<tr>
					<td>${i + 1}</td>
					<td>${studentList[i].fullname}</td>
					<td>${studentList[i].age}</td>
					<td>${studentList[i].address}</td>
					<td>${studentList[i].email}</td>
					<td>${studentList[i].phone_number}</td>
				</tr>`)
	}

</script>
</table>
</body>
</html>


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 15:20 19/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Quan Ly Sinh Vien</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
		<thead>
			<tr>
				<th colspan="6">Quan Ly Sinh Vien</th>
			</tr>
			<tr>
				<th>STT</th>
				<th>Ten</th>
				<th>Tuoi</th>
				<th>Email</th>
				<th>SDT</th>
				<th>Dia Chi</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
<script type="text/javascript">
	var studentList = []

	for (var i = 0; i < 20; i++) {
		std = {
			'fullname': 'A ' + i,
			'age': i,
			'address': 'HN ' + i,
			'email': 'abcacb'+ i +'@abc.com',
			'phone_number': '0000000' + i
		};
		studentList.push(std)
	}
	for (var i = 0; i < studentList.length; i++) {
		document.writeln(`<tr>
					<td>${i + 1}</td>
					<td>${studentList[i].fullname}</td>
					<td>${studentList[i].age}</td>
					<td>${studentList[i].address}</td>
					<td>${studentList[i].email}</td>
					<td>${studentList[i].phone_number}</td>
				</tr>`)
	}
</script>
		</tbody>
	</table>
</body>
</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:25 19/10/2020


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>QUan Ly Sinh Vien</title>
</head>
<body>
	<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="3">
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="6">Quan li Sinh VIen</th>
		</tr>
		<tr>
			<td>STT</td>
			<td>Ten</td>
			<td>Tuoi</td>
			<td>Dia chi</td>
			<td>Email</td>
			<td>SDT</td>
		</tr>
	</thead>
<tbody>
	<script type="text/javascript">
		var studentlish = []

		for(var i=0; i<20; i++){
			std = {
				'fullname': 'A' + i,
				'age': 'B' + i,
				'address': 'HN' + i,
				'email': 'a' + i + '@gamil.com',
				'phone_number': '123' + i
			};
			studentlish.push(std)
		}

		for(var i=0; i<studentlish.length; i++){
			document.writeln(`<tr>
						<td>${i + 1}</td>
						<td>${studentlist[i].fullname}</td>
						<td>${studentlist[i].age}</td>
						<td>${studentlist[i].address}</td>
						<td>${studentlist[i].email}</td>
						<td>${studentlist[i].phone_number}</td>
					</tr>`)
		}
	</script>
	</tbody>
	</table>
</body>
</html>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 00:23 19/10/2020


#quản lý sinh viên .html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>quản lý sinh viên</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="3" style="text-align: center;">
	<script type="text/javascript">
		var student = [];
		for(i = 0; i<20; i++){
			fullname: '';
			age: '';
			address: '';
			email: '';
			SĐT: '';
			console.log(student)
			console.log(student.fullname)
			console.log(student.address)
			console.log(student.email)
			console.log(student.SĐT)
		}
		document.write('<tr>');
				document.write('<th>'+ 'STT' + '</th>')
		    document.write('<th>'+ 'Ten' + '</th>')
		    document.write('<th>'+ 'Tuoi' + '</th>')
		    document.write('<th>'+ 'Dia chi' + '</th>')
		    document.write('<th>'+ 'Email' + '</th>')
		    document.write('<th>'+ 'SĐT' + '</th>')
		    document.write('</tr>')
		    for(i = 0; i < 20; i++){
		    	document.write('<tr>');
						document.write('<td>'+(i+1)+'</td>');
						document.write('<td>'+student[i].name+'</td>');
						document.write('<td>'+student[i].age+'</td>');
						document.write('<td>'+student[i].address+'</td>');
						document.write('<td>'+student[i].email+'</td>');
						document.write('<td>' +student[i].sđt+'</td>');
						document.write('<tr>');	
					}
					 document.write('</table>')
			
	</script>
</table>

</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!