IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS LocalStorage: Quản lý đăng ký đăng nhập- Lập trình Javascript

LocalStorage: Quản lý đăng ký đăng nhập- Lập trình Javascript

by GokiSoft.com - 16:56 14/01/2022 13,518 Lượt Xem

1. Tạo ra 1 trang web đặt tên là : register.html gồm các input (tên, tuổi, email) và button đăng ký

Khi ngươi dùng click vào button đăng ký thì lưu toàn bộ thông tin vào LocalStorage

2. Tạo ra 1 trang web mới là : show.html -> Lấy thông tin luu trong LocalStorage và hiển thị ra màn hình


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 21:48 23/10/2020


#register.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>quản lý đăng ký đăng nhập</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<div>
		<form method="post" onsubmit="return save()">
			<p>
				<label> Tên: </label>
				<input required type="text" name="tên" id="tên_form">
			</p>
			<p>
				<label> Tuổi: </label>
				<input required type="number" name="tuổi" id="tuổi_form">
			</p>
			<p>
				<label> email: </label>
				<input required type="email" name="email" id="email_form">
			</p>
			<button type="button" onclick="save()">Đăng ký</button>
		</form>
	</div>
	<script type="text/javascript">
		function save(){
			ten = document.getElementById('tên_form').value
			tuoi = document.getElementById('tuổi_form').value
			Email = document.getElementById('email_form').value

			console.log(ten)
			console.log(tuoi)
			console.log(Email)

			//Save => localstorage
			localStorage.setItem('tên_db', ten)
			localStorage.setItem('tuổi_db', tuoi)
			localStorage.setItem('email_db', Email)

				return false;
			}
			
	</script>
</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 20:44 23/10/2020


#register.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Register</title>
</head>
<body>
  <div>
    <form onsubmit="return saveData()">
      <p>
        <label>Full Name:</label>
        <input type="text" id="fullname_form" required>
      </p>
      <p>
        <label>Age:</label>
        <input type="number" min="0" max="100" id="age_form" required>
      </p>
      <p>
        <label>Email:</label>
        <input type="email" id="email_form" required>
      </p>
      <button>Submit</button>
    </form>
    <br>
    <br>
    <div id="link">

    </div>
  </div>
  <script>
    function saveData() {
      fullname = document.getElementById('fullname_form').value
			email = document.getElementById('email_form').value
			age = document.getElementById('age_form').value
      localStorage.setItem('fullname_db',fullname)
      localStorage.setItem('email_db',email)
      localStorage.setItem('age_db',age)
      document.getElementById('fullname_form').value=''
      document.getElementById('email_form').value=''
      document.getElementById('age_form').value=''
      document.getElementById('link').innerHTML=`<a href="show.html">Chuyển trang để xem thông tin đã nhập</a>`
      return false
    }
  </script>
</body>
</html>


#show.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Show Information</title>
</head>
<body>
  <button onclick="ShowInfor()">Show Information</button>
  <div id="show"></div>
    <script>
      function ShowInfor() {
        document.getElementById('show').innerHTML=`
        <form>
          <p>
            <label>Full Name:</label>
            <input type="text" id="fullname_form" disabled>
          </p>
          <p>
            <label>Age:</label>
            <input type="number" id="age_form" disabled>
          </p>
          <p>
            <label>Email:</label>
            <input type="email" id="email_form" disabled>
          </p>
        </form>
        `
        document.getElementById('fullname_form').value=localStorage.getItem('fullname_db')
        document.getElementById('age_form').value=localStorage.getItem('age_db')
        document.getElementById('email_form').value=localStorage.getItem('email_db')
      }
    </script>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:03 23/10/2020

bai2


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<div>
		<form>
<p>
			<label>Họ và tên:</label>
			<input required type="text" name="name1" id="name">
</p>
<p>
			<label>Tuổi:</label>
			<input required type="number" name="age1" id="age">
</p>
<p>
			<label>Email:</label>
			<input required type="Email" name="Email1" id="Email">
</p>
<p>
			<button type="button" onclick="read()">Show</button>
</p>			
		</form>
	</div>

<script type="text/javascript">
function read() {
	name2 =localStorage.getItem('name_dt')
	age2 = localStorage.getItem('age_dt')
	Email2 = localStorage.getItem('email_dt')

	console.log (name2)
	console.log (age2)
	console.log (Email2)

	document.getElementById('name').value = name2

	document.getElementById('age').value = age2

	document.getElementById('Email').value = Email2

}
</script>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:02 23/10/2020


bai1
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
	<div>
		<form method="post" onsubmit="return save()">
<p>
			<label>Họ và tên:</label>
			<input required type="text" name="name1" id="name">
</p>
<p>
			<label>Tuổi:</label>
			<input required type="number" name="age1" id="age">
</p>
<p>
			<label>Email:</label>
			<input required type="Email" name="Email1" id="Email">
</p>
<p>
			<button>Đăng kí</button>
</p>			
		</form>
	</div><script type="text/javascript">
	function save() {
	name2 = document.getElementById('name').value
	age2 = document.getElementById('age').value
	Email2 = document.getElementById('Email').value

	console.log (name2)
	console.log (age2)
	console.log (Email2)

	localStorage.setItem('name_dt',name2)
	localStorage.setItem('age_dt',age2)
	localStorage.setItem('email_dt',Email2)

	return false; 

}

</script>
</body>
</html>


Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 17:47 23/10/2020


#register.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Đăng Ký</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		body{
			margin-left: 30%;
			float: left;
		}
		fieldset{width: 50px;}
    .capction{
    	background-color: #4267b2; 
    	color: white;
    }
    .panel{
    	position: relative;
    display: inline-block;
    }
    .dropdown-content {
 display: none;
  position: absolute;
  background-color: #cfc;
	
	color: #303030;
	border: 2px solid black;
}
.show {display:block;}
	</style>
</head>
<body>
 <form method="post" onsubmit="return saveData()">
 	<fieldset>
 		<legend>Đơn Đăng Ký</legend>
 	<table >
 		<tr>
 			<td><label>Tên:</label></td>
 			<input type="number" name="index" id="index" value="" hidden="true">
 			<td><input type="text" name="name" id="fullname_form" required></td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><label>Tuổi:</label></td>
 			<td><input required type="number" name="age" size="50" min="0" max="100" id="age_form"></td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td><label>Email:</label></td>
 			<td><input type="Email" name="email" id="email_form" required></td>
 		</tr>
 	</table>

 	<button onclick="addProduct()">Save</button>
 	<button type="button" onclick="readData()">Read</button>
 	<button id="myBtn" type="button" class="dropbtn">Show</button>
 	</fieldset>
 </form>
 <div class="panel" style="margin-top: 20px;">
		<div id="myDropdown" class="dropdown-content">
			<table class="table" border="1">
				<caption class="capction">Thông Tin Đăng Ký</caption>
				<thead>
					<tr>
					
						<th width="5px">Tên</th>
						<th>Tuổi</th>
						<th>Email</th>
					
				</thead>
				<tbody id="result">
				</tbody>
			</table>
		</div>
	</div>

 <script type="text/javascript">
		function saveData() {
			fullname = document.getElementById('fullname_form').value
			email = document.getElementById('email_form').value
			age = document.getElementById('age_form').value
			
			console.log(fullname)
			console.log(email)
			console.log(age)

	
			localStorage.setItem('fullname_db', fullname)
			localStorage.setItem('email_db', email)
			localStorage.setItem('age_db', age)

			return true;
		}

		function readData() {
			fullname = localStorage.getItem('fullname_db')
			email = localStorage.getItem('email_db')
			age = localStorage.getItem('age_db')

			console.log(fullname)
			console.log(email)
			console.log(age)

			// document.getElementById('fullname_form').value = fullname
			// document.getElementById('email_form').value = email
			// document.getElementById('age_form').value = age
			document.getElementById('result').innerHTML += `<tr>
					<td>${fullname}</td>
					<td>${age}</td>
					<td>${email}</td>
				</tr>`
		}

      document.getElementById("myBtn").onclick = function() {
      	myFunction()
      };
    function myFunction() {
      document.getElementById("myDropdown").classList.toggle("show");
    }

	</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!