IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,369 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 14:28 25/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BAITAP.QuanlySanpham
{
  class Product
  {
    public String maHH { get; set; }
    public String tenHH { get; set; }
    public float soLuong { get; set; }
    public float gia1SP { get; set; }

    public Product()
    {

    }

    public Product(string maHH, string tenHH, float soLuong, float gia1SP)
    {
      this.maHH = maHH;
      this.tenHH = tenHH;
      this.soLuong = soLuong;
      this.gia1SP = gia1SP;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap maHH");
      maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tenHH ");
      tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap soLuong");
      soLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia1SP");
      gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine(maHH + tenHH + soLuong + gia1SP);
    }

    static void main(String[] args)
    {
      int N;
      Console.WriteLine("Nhap vao N :");
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Product[] productlist = new Product[N];

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        productlist[i].input();
        Console.WriteLine("End");
      }

      float min = 100;
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        if (productlist[i].gia1SP < min)
        {
          min = productlist[i].gia1SP;
        }
      }

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        if (min == productlist[i].gia1SP)
        {
          Console.WriteLine(productlist[i].tenHH);
        }
      }

    }
  }
}
  


Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 21:00 21/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Dynamic;
using System.Text;

namespace Quanlisanpham
{
  class product
  {
    internal int gia1SP;

    private string _maHH { set; get; }
    private string _tenHH { set; get; }
    private float _soLuong { set; get; }
    private float _gia1SP { set; get; }

    public product()
    {
      
    }
    public product (String maHH, string tenHH, float soLuong, float gia1SP)
    {
      _maHH = maHH;
      _tenHH = tenHH;
      _soLuong = soLuong;
      _gia1SP = gia1SP;

    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap hang hoa:");
      _maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap ten hang hoa:");
      _tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap so luong:");
      _soLuong = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap gia san pham:");
      _gia1SP = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("product == maHH={0}, tenHH={1}, soLuong={2}, gia1SP={3}", _maHH, _tenHH, _soLuong, _gia1SP);

 
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Runtime.CompilerServices;

namespace Quanlisanpham
{
  class Program
  {
    static void Main(String[] agrs)
    {
      List<product> lstpro = new List<product>();
      Console.WriteLine("Nhap ma hang hoa (so) :");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        product pro = new product();
        pro.input();
        lstpro.Add(pro);
      }
      product priceMax = lstpro[0];
      Console.WriteLine("Danh sach san pham");

      foreach (var item in lstpro)
      {
        if (priceMax.gia1SP < item.gia1SP)
        {
          priceMax = item;
        }
        item.display();
      }
      Console.WriteLine("San pham co gia cao nhat :");
      priceMax.display();


      Console.ReadKey();


    }
    
  }
}


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 14:49 21/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Product
{
  class product
  {
    internal int gia1SP;

    private string _maHH { set; get; }
    private string _tenHH { set; get; }
    private float _soLuong { set; get; }
    private float _gia1SP { set; get; }

    public product()
    {
    }
    public product(string maHH, string tenHH, float soluong, float gia1SP)
    {
      _maHH = maHH;
      _tenHH = tenHH;
      _soLuong = soluong;
      _gia1SP = gia1SP;
    }

    public void input()
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Nhập mã hàng hóa (số) :");
      _maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập tên hàng hóa :");
      _tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Số lượng (số):");
      _soLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Giá 1 sản phẩm (số) :");
      _gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Product >> ma: {0} ,ten: {1}, so luong: {2},gia san pham{3} ", _maHH, _tenHH, _soLuong, _gia1SP);

    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Product
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<product> lstpro = new List<product>();
      Console.WriteLine("Nhập mã hàng hóa (số) : ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        product pro = new product();
        pro.input();
        lstpro.Add(pro);
      }
      product priceMax = lstpro[0];
      Console.WriteLine("Danh sách sản phẩm :");

      foreach (var item in lstpro)
      {

        if (priceMax.gia1SP < item.gia1SP)
        {
          priceMax = item;
        }
        item.display();

      }
      Console.WriteLine("Sản phẩm có giá cao nhất :");
      priceMax.display();      Console.ReadKey();
    }
    
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 17:14 20/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Product
{
  class Product
  {
    public String maHH { get; set; }
    public String tenHH { get; set; }

    public float soLuong { get; set; }

    public float gia1SP { get; set; }
    public Product()
    {

    }
    public Product(String maHH, String tenHH, float soLuong, float gia1SP)
    {
      this.maHH = maHH;
      this.tenHH = tenHH;
      this.soLuong = soLuong;
      this.gia1SP = gia1SP;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("MaHH : ");
      maHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("TenHH : ");
      tenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("So luong : ");
      soLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Gia 1 SP : ");
      gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine(toString());
    }
    private string toString()
    {
      return "Product{MaHH : "+ maHH +", tenHH : "+tenHH+", so luong : "+soLuong+", gia 1 SP : "+gia1SP +"}";
    }
  }
}using System;

namespace Product
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("nhap so luong ban ghi : ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      Product[] products = new Product[n];
      input(products);
      proMaxPrice(products);
      
    }
    static void input(Product[] products)
    {
      for (int i = 0; i < products.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine("Information of Product {0} : ", (i + 1));
        products[i] = new Product();
        products[i].input();
      }
    }
    static void proMaxPrice(Product[] products)
    {
      Console.WriteLine("Information of Product is MaxPrice : ");
      float maxPrice = products[0].gia1SP;

      for (int i = 1; i < products.Length; i++)
      {
        if (maxPrice < products[i].gia1SP)
        {
          maxPrice = products[i].gia1SP;
        }
      }
      for (int i = 0; i < products.Length; i++)
      {
        if (maxPrice == products[i].gia1SP)
        {
          products[i].display();
        }
      }

    }
  }
}


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 17:13 20/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Lession4
{
  class Product
  {
    private string MaHH { get; set; }
    private string TenHH { get; set; }
    private float SoLuong { get; set; }
    private float Gia1SP { get; set; }

    public Product() { }
    public Product(string MaHH, string TenHH, float SoLuong, float Gia1SP)
    {
      this.MaHH = MaHH;
      this.TenHH = TenHH;
      this.SoLuong = SoLuong;
      this.Gia1SP = Gia1SP;  
    }

    public void input()
    {
      Console.Write("Nhap maHH: ");
      MaHH = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap tenHH: ");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap so luong: ");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap gia 1 san pham: ");
      Gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("MaHH: {0}\nTenHH: {1}\nSo Luong: {2}\nGia 1 san pham: {3}", MaHH, TenHH, SoLuong, Gia1SP);
    }

    public static void Main(String[] agrs)
    {
      Console.Write("Nhap N: ");
      int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      
      Product[] pro = new Product[N];
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        pro[i] = new Product();
        pro[i].input();
      }
      float max = pro[0].Gia1SP;
      for (int i = 1; i < N; i++)
      {
        if(max < pro[i].Gia1SP)
        {
          max = pro[i].Gia1SP;
        }        
      }
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        if(max == pro[i].Gia1SP)
        {
          pro[i].display();
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!