IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 10,143 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]l.com",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 22:33 06/07/2020
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

namespace StudentManager
{
  class Program
  {
    static void menu() {
      Console.WriteLine("0.Create student json file.");
      Console.WriteLine("1.Import student from json file.");
      Console.WriteLine("2.Show student.");
      Console.WriteLine("3.Save student file to ten_lop.obj.");
      Console.WriteLine("4.Exit.");
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      string dir = "my_json.text";
      List<ClassRoom> classRooms = new List<ClassRoom>();
      List<ClassRoom> objs = new List<ClassRoom>();
         
      while (true) {
        menu();
        int choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choice) {
          case 0:
            ClassRoom classRoom = new ClassRoom();
            classRoom.input();
            classRooms.Add(classRoom);
            try
            {
              string json = JsonConvert.SerializeObject(classRooms);
              Console.WriteLine(json);

              FileStream file = File.Create(dir);
              file.Close();
              System.IO.File.WriteAllText(dir, json);
            }
            catch (SerializationException e)
            {
              Console.WriteLine(e);
            }
            break;
          case 1:
            string strings = System.IO.File.ReadAllText(dir);
            objs = JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(strings);        
            break;
          case 2:
            for (int i = 0; i < objs.Count; i++)
            {
              objs[i].display();
            }
            break;
          case 3:
            IFormatter formatter = new BinaryFormatter();
            Stream stream = new FileStream("ten_lop.obj", FileMode.Create, FileAccess.Write);
            formatter.Serialize(stream, objs);
            stream.Close();

            break;
          case 5:
            IFormatter formatter_ = new BinaryFormatter();
            Stream stream_ = new FileStream("ten_lop.obj", FileMode.Open, FileAccess.Read);
            List<ClassRoom> classRoomms = (List<ClassRoom>)formatter_.Deserialize(stream_);
            for (int i = 0; i < classRoomms.Count; i++) {
              classRoomms[i].display();
            }
            stream_.Close();

            break;
          case 4:
            return;

        }
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace StudentManager
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public string FullName { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string BirthDay { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student(string fullName, string email, string birthDay, string address, string gender)
    {
      FullName = fullName;
      Email = email;
      BirthDay = birthDay;
      Address = address;
      Gender = gender;
    }

    public Student()
    {
    }
    public void input() {
      Console.WriteLine("Enter fullname : ");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter birthday(MM/dd/yyyy) : ");
      BirthDay = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter email : ");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter address : ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter gender : ");
      Gender = Console.ReadLine();
    }
    public void display() {
      Console.WriteLine("----Full name : {0} , BirthDay : {1} , Email : {2} , Address : {3} , Gender : {4}",FullName,BirthDay,Email,Address,Gender);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace StudentManager
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> StudentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      StudentList = new List<Student>();
    }
    public void input() {
      Console.WriteLine("Enter name : ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter address : ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter number student : ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("Enter student {0} infomation.",(i + 1));
        Student std = new Student();
        std.input();
        StudentList.Add(std);
      }
    }
    public void display() {
      Console.WriteLine("Class Name : {0} , Address : {1} ", Name, Address);
      for (int i = 0; i < StudentList.Count; i++) {
        StudentList[i].display();
      }
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 21:30 06/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace qlsv
{
  [Serializable]
  public class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> ListStudent { get; set; }
    public ClassRoom()
    {

    }

    public void Input()
    {
      ListStudent = new List<Student>();
      Console.WriteLine("Input classroom name:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input classroom address:");
      Address = Console.ReadLine();
      int i = 1;
      do
      {
        Console.WriteLine("Input information for student number " + (i));
        Student std = new Student();
        std.Input();
        ListStudent.Add(std);
        Console.WriteLine("Add more student ? (y/n)");
        i++;
      } while (Console.ReadLine().Equals("y"));
    }

    public void Output()
    {
      Console.WriteLine("Classroom name:" + Name);
      Console.WriteLine("Address: " + Address);
      Console.WriteLine("List student is : ");
      foreach(Student std in ListStudent)
      {
        std.Output();
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace qlsv
{
  [Serializable]
  public class Student
  {
    public string FullName { get; set; }
    public string BirthDay { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student()
    {

    }

    public Student(string fullName, string birthDay, string email, string address, string gender)
    {
      FullName = fullName;
      BirthDay = birthDay;
      Email = email;
      Address = address;
      Gender = gender;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input fullname");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input birth day");
      BirthDay = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input email");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input address");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input gender");
      Gender = Console.ReadLine();
    }

    public void Output()
    {

      Console.WriteLine("Fullname: {0}",FullName);
      Console.WriteLine("Birthday: {0}", BirthDay);
      Console.WriteLine("Email: {0}", Email);
      Console.WriteLine("Address: {0}", Address);
      Console.WriteLine("Gender: {0}", Gender);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace qlsv
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      //tao json file
      /*List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
      do
      {
        ClassRoom newClr = new ClassRoom();
        newClr.Input();
        classList.Add(newClr);
        Console.WriteLine("Continue adding classroom (y/n) ?");
      } while (Console.ReadLine().Equals("y"));

      string jsonString = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(classList);
      Console.WriteLine(jsonString);
      System.IO.File.WriteAllText(@"test.json", jsonString);
      */
      int choice = 0;
      List<ClassRoom> realClassList = new List<ClassRoom>();
      do
      {
        ShowMenu();
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch(choice)
        {
          case 1:
            string resultStr = System.IO.File.ReadAllText(@"test.json");
            dynamic test = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(resultStr);
            realClassList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(resultStr);
            foreach(ClassRoom clr in realClassList)
            {
              clr.Output();
            }
            break;
          case 2:
            foreach(ClassRoom clr in realClassList)
            {
              foreach(Student std in clr.ListStudent)
              {
                std.Output();
              }
            }
            break;
          case 3:
            foreach (ClassRoom clr in realClassList)
            {
              using (Stream stream = File.Open((clr.Name+".obj"), FileMode.Create))
              {
                var bformatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
                bformatter.Serialize(stream, clr);
              }
              
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("bye bye ...");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Invalid input...");
            break;
        }
      } while (choice != 4);
      
      
    }

    public static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
      Console.WriteLine("3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");
      Console.WriteLine("4. Exit");
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:09 06/07/2020using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Xml.Serialization;

namespace Menu
{
  class Program
  {

    static List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        showMenu();
        int choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Import();
            break;
          case 2:
            Display();
            break;
          case 3:
            Save();
            break;
          default:
            break;
        }
      }
    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("\n1. Import from file JSON");
      Console.WriteLine("2. Display student from class");
      Console.WriteLine("3. Save to class_name.obj");
      Console.Write("Choose: ");
    }

    static void Import()
    {
      string text = System.IO.File.ReadAllText(@"C:\\Users\\student.APROTRAIN-APTEC\\Desktop\\data.json");
      classList = JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(text);
      
    }

    static void Display()
    {
      foreach (ClassRoom cls in classList)
      {
        cls.output();
      }
    }

    static void Save()
    {
      foreach (ClassRoom cls in classList)
      {
        using (Stream stream = File.Open(cls.name+".obj", FileMode.Create))
        {
          var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
          binaryFormatter.Serialize(stream, cls);
        }
      }
      Console.WriteLine("Save!!");
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Menu
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public string fullname { get; set; }
    public string birthday { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string gender { get; set; }

    public Student()
    {

    }

    public Student(string fullname, string birthday, string email, string address, string gender)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.birthday = birthday;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.gender = gender;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Insert fullname: ");
      fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert birthday: ");
      birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert email: ");
      email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert address: ");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert gender: ");
      gender = Console.ReadLine();
    }

    public void output()
    {
      Console.WriteLine("fullname: {0}; birthday: {1}; email: {2}; address: {3}; gender: {4} ", fullname, birthday, email, address, gender);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Menu
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }
    //List<Student> studentList = new List<Student>();

    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Insert name: ");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert address: ");
      address = Console.ReadLine();
      while (true)
      {
        Student std1 = new Student();
        std1.input();
        studentList.Add(std1);
        Console.WriteLine("Continue? y/n");
        string confirm = Console.ReadLine();
        if (confirm.Equals("n"))
        {
          break;
        }
      }
    }

    public void output()
    {
      Console.WriteLine("name: {0}; address: {1}", name, address);
      foreach (Student tmp in studentList)
      {
        tmp.output();
      }
    }
  }
}


Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 15:50 04/06/2020


#classRomm.json


{
		"information": {
			"name": "T1801A",
			"address": "Detech Building"
		},
		"studentList": [
			{
				"fullname": "Tran Van A",
				"birthday": "01-01-19991",
				"email": "[email protected]",
				"address": "Nam Dinh",
				"gender": "Nam"
			},{
				"fullname": "Tran Van A",
				"birthday": "01-01-19991",
				"email": "[email protected]",
				"address": "Nam Dinh",
				"gender": "Nam"
			},{
				"fullname": "Tran Van A",
				"birthday": "01-01-19991",
				"email": "[email protected]",
				"address": "Nam Dinh",
				"gender": "Nam"
			}
		]
	}


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ReadWriteFile
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }
    public void inputClassRoom()
    {
      Console.WriteLine("input nameclass");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address");
      Address = Console.ReadLine();
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Student st = new Student();
        st.input();
        studentList.Add(st);
        Console.WriteLine("Ban co muon tiep tuc them sv ko");
        Console.WriteLine("1. Yes");
        Console.WriteLine("2. No");
        int choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (choose == 1)
          ischeck = false;

      }
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("NameClass={0},Address={1}",Name,Address);
      foreach (var item in studentList)
      {
        Console.WriteLine("chay voa day");
        item.display();
      }
    }
  }
}


#data.json


[
 {

  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {

  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]


#Manage.cs


using Nancy.Json;
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Reflection.Metadata.Ecma335;
using System.Text;
using System.Xml.Serialization;


namespace ReadWriteFile
{
  class Manage
  {


    public static void showInfoClassList(List<ClassRoom> classList)
    {
      
      Console.WriteLine("Danh sach sinh vien theo classroom");
      foreach (var item in classList)
      {
        item.display();
      }
    }
    public static void ImportJson()
    {
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
      string _url = "D:\\C#nangcao\\C#FPT\\T1907A\\ReadWriteFile\\data.json";
      String st = File.ReadAllText(_url);

      classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(st);
      Console.WriteLine(classList.Count);
      foreach (var item in classList)
      {
        item.display();
      }
        

    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace ReadWriteFile
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        showmenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Manage.ImportJson();
            break;
        }

      } while (true);
    }
    public static void showmenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
      Console.WriteLine("3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");
      Console.WriteLine("Choose");
    }

  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ReadWriteFile
{
  class Student
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Birthday { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student() { }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName ={0},Birthday={1},Email={2},Address={3},Gender={4}",Fullname,Birthday,Email,Address,Gender);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("input fullname ");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input birthday");
      Birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input email");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input gender");
      Gender = Console.ReadLine();
    }

    
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 20:07 02/06/2020


#classRomm.json


{
		"information": {
			"name": "T1801A",
			"address": "Detech Building"
		},
		"studentList": [
			{
				"fullname": "Tran Van A",
				"birthday": "01-01-19991",
				"email": "[email protected]",
				"address": "Nam Dinh",
				"gender": "Nam"
			},{
				"fullname": "Tran Van A",
				"birthday": "01-01-19991",
				"email": "[email protected]",
				"address": "Nam Dinh",
				"gender": "Nam"
			},{
				"fullname": "Tran Van A",
				"birthday": "01-01-19991",
				"email": "[email protected]",
				"address": "Nam Dinh",
				"gender": "Nam"
			}
		]
	}


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ReadWriteFile
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }
    public void inputClassRoom()
    {
      Console.WriteLine("input nameclass");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address");
      Address = Console.ReadLine();
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Student st = new Student();
        st.input();
        studentList.Add(st);
        Console.WriteLine("Ban co muon tiep tuc them sv ko");
        Console.WriteLine("1. Yes");
        Console.WriteLine("2. No");
        int choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (choose == 1)
          ischeck = false;

      }
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("NameClass={0},Address={1}",Name,Address);
      foreach (var item in studentList)
      {
        Console.WriteLine("chay voa day");
        item.display();
      }
    }
  }
}


#data.json


[
 {

  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {

  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]


#Manage.cs


using Nancy.Json;
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Reflection.Metadata.Ecma335;
using System.Text;
using System.Xml.Serialization;


namespace ReadWriteFile
{
  class Manage
  {


    public static void showInfoClassList(List<ClassRoom> classList)
    {
      
      Console.WriteLine("Danh sach sinh vien theo classroom");
      foreach (var item in classList)
      {
        item.display();
      }
    }
    public static void ImportJson()
    {
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
      string _url = "D:\\C#nangcao\\C#FPT\\T1907A\\ReadWriteFile\\data.json";
      String st = File.ReadAllText(_url);

      classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(st);
      Console.WriteLine(classList.Count);
      foreach (var item in classList)
      {
        item.display();
      }
        

    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace ReadWriteFile
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        showmenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Manage.ImportJson();
            break;
        }

      } while (true);
    }
    public static void showmenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
      Console.WriteLine("3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");
      Console.WriteLine("Choose");
    }

  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ReadWriteFile
{
  class Student
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Birthday { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student() { }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName ={0},Birthday={1},Email={2},Address={3},Gender={4}",Fullname,Birthday,Email,Address,Gender);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("input fullname ");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input birthday");
      Birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input email");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input gender");
      Gender = Console.ReadLine();
    }

    
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!