IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 13,752 Lượt Xem

Thực hiện vẽ hình sau

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Độ cao N = 6

Yêu cầu nhập N từ bàn phím. Hiển thị ra hình tương tự trên vs độ cao N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:02 24/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bait
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for(int i = 0; i < 6; i++)
      {
        for (int j = 0; j< 6-i; j++){
          Console.Write("*");
        }
        Console.Write("\n");

      }
      Console.Read();
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 20:54 24/06/2020using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  int x = int.Parse(Console.ReadLine());
  while (x >= 1)
  {
   string str = "";
   for (int i = 0; i < x; i++)
   {
    str += "* ";
   }
   str += "\n";
   Console.WriteLine(str);
   x--;
  }
 }
}


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 11:21 19/05/2020using System;

namespace Lession2
{
  class Tamgiac
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap N: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = n; i > 0; i--)
      {
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
          Console.Write(" * ");
        }
        Console.Write("\n");
      }
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 10:46 19/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace HienThiHinhTamGiac
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.Write("Mời bạn nhập số hàng: ");
      int h = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = h; i > 0; i--)
      {
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
          Console.Write(" * ");
        }
        Console.Write("\n");
      }
      Console.ReadKey();
      
    }
  }
}


Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 09:10 19/05/2020using System;

namespace Ls4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 6; i >= 1; i--)
      {
        for (int k = i; k >= 1; k--)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine("\n");
      }
    }
  }  
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!