IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript

In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript

by GokiSoft.com - 16:11 05/01/2022 12,291 Lượt Xem

Sinh ngẫu nhiên 1 số tự nhiên N trong Javascript

Thực hiên in hình tam giác như hình sau

*

* *

* * *

* * * *

* * * * *

Ví dụ: với N = 5

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

silentvoice [C2009I]

Ngày viết: 14:03 17/12/2020

https://phamngoclong.herokuapp.com/baitaplab6/bai4/bai4.html


Lê Trọng Nghĩa [community,C2009I]

Ngày viết: 09:47 17/12/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Thuc hien in hinh tam giac nhu hinh sau</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		a = prompt("Nhap N = ")
		for(i = 1; i <= a;i++){
			for(e = 1;e <= i;e++){
				document.write('* ')
			}
			document.write('<br>')
		}
	</script>
</body>
</html>


nguyen hoang viet [community,C2009I]

Ngày viết: 00:28 17/12/2020

https://nguyenhoangviet.herokuapp.com/in_tam_giac.html

Pham Tuan Anh [community,C2009I]

Ngày viết: 00:02 17/12/2020


#intamgiac.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>In tam giac</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var n = prompt('Nhap gia tri:')
		for (var i = 1; i <= n; i++){
			for (var j = 0; j < i; j++){
				document.write(" * ")
			}document.write("<br>")
		}
	</script>

</body>
</html>


Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 22:35 15/12/2020


#InTamGiac.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>In Tam Giác</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		n = prompt('Nhập N = ')
		for (i = 1; i <= n; i++)
		{
			for (e = 1; e <= i; e++)
			{
				document.write('* ')
			}
			document.write('<br>')
		}
	</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!