IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript

In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript

by GokiSoft.com - 16:11 05/01/2022 12,299 Lượt Xem

Sinh ngẫu nhiên 1 số tự nhiên N trong Javascript

Thực hiên in hình tam giác như hình sau

*

* *

* * *

* * * *

* * * * *

Ví dụ: với N = 5

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 09:29 18/10/2020


#tamgiac.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>JSSS</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var n = prompt('Nhap gia tri n:')
		var i;
		for(var i = 1; i <= n; i++){
			var j;
			for(j = 0; j < i; j++){
				document.write('*')
			}document.write('</br')
		}
	</script>

</body>
</html>


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 16:06 17/10/2020


#tamgiac(1604).html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tam giac hinh sao</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var n;
		n=prompt("nhap chieu cao cua tam giac");
		for (var i = 1; i <=n; i++) {
			for (var j = 0; j < i; j++) {
				document.write(" * ")
			} document.write("<br/>")
		}
	</script>
</body>
</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 20:46 16/10/2020


#java2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Bot</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		a = prompt('Nhap a')
		for(i = 1 ;i <= a ;i++ ){
			for( j = 0; j < i; j++){
				document.write('*')
			}document.write('<br/>')
		}
	</script>
</body>
</html>


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 10:52 16/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>In tam giac</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		a = prompt("Nhap a")
		for (i = 1; i <= a; i++) {
			for(j=0; j<i; j++){
				document.write('*')
			}document.write('</br>')
		}
	</script>
</body>
</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 20:18 15/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	
	var S,N,a,i;
	N=prompt('Nhap N')
	a='*'
	S = ''
	for(i=1;i<=N;i++){
		S = S + a;
		document.write(S + '<br/>')
	}
	
</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!