IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 18,896 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 19:10 01/10/2021


#Ex 1394
/* Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên
*/

using System;

namespace Ex1394
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name, id, age, address;
      Console.WriteLine("Enter name:");
      name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter ID:");
      id = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter age:");
      age = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter address:");
      address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("--------------");
      Console.WriteLine("Information:");
      Console.WriteLine("{0}", name);
      Console.WriteLine("{0}", id);
      Console.WriteLine("{0}", age);
      Console.WriteLine("{0}", address);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:08 30/09/2021

using System;

class sinhvien

{

    public static void Main()

    {

        string name = Console.ReadLine();

        string id = Console.ReadLine();

        int age = int.Parse(Console.ReadLine());

        string adress = Console.ReadLine();


        Console.WriteLine("tên :{0}, mã sinh viên :{1}, tuổi :{2}, địa chỉ :{3}",name,id,age,adress);


    }

}

Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 20:31 30/09/2021using System;

namespace Lesson01
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Pham Dang Khoa");
      Console.WriteLine("Student0150");
      Console.WriteLine("21 years old");
      Console.WriteLine("Vinh Phuc Province");
   
    }
  }
}


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 12:11 25/09/2021class Student
    {

      public string Name { get; set; }
      public string rollno { get; set; }
      public int age { get; set; }
      public string address { get; set; }

      public Student()
      {

      }

      public Student(string name, string rollno, int age, string address)
      {
        this.Name = name;
        this.rollno = rollno;
        this.age = age;
        this.address = address;
      }

      public void Input()
      {
        Console.WriteLine("Nhap ten: ");
        Name = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Nhap rollno: ");
        rollno = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Nhap tuoi: ");
        age = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
        address = Console.ReadLine();
      }

      public void Display()
      {
        Console.WriteLine(ToString());
      }


      public string ToString()
      {
        return "Ten :" + Name + " rollno: " + rollno + " age: " + age + "address: " + address;
      }
    }


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 10:10 25/09/2021class Student
  {

    public string Name { get; set; }
    public string rollno { get; set; }
    public int age { get; set; }
    public string address { get; set; }

    public Student()
    {

    }

    public Student(string name, string rollno, int age, string address)
    {
      this.Name = name;
      this.rollno = rollno;
      this.age = age;
      this.address = address;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap rollno: ");
      rollno = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi: ");
      age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      address = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(ToString());
    }


    public string ToString()
    {
      return "Ten :" + Name + " rollno: " + rollno + " age: " + age + "address: " + address;
    }


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!