IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 17,147 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 10:13 19/05/2020using System;

namespace Lession2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Mời bạn nhập tên:");
      string name = Console.ReadLine();
      Console.Write("Mời bạn nhập mã sinh viên:");
      string rollno = Console.ReadLine();
      Console.Write("Tuổi:");
      string age = Console.ReadLine();
      Console.Write("Địa chỉ:");
      string address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Thong tin sinh viên: ");
      Console.WriteLine("Tuổi: {0}", name);
      Console.WriteLine("Mã sinh viên: {0}", rollno);
      Console.WriteLine("Tuổi: {0}", age);
      Console.WriteLine("Địa chỉ: {0}", address);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 09:15 19/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace NhapXuat
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Mời bạn nhập tên:");
      string name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Mời bạn nhập mã sinh viên:");
      string maSV = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Tuổi:");
      string old = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Địa chỉ:");
      string DiaChi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("---------");
      Console.WriteLine("Tuổi:{0}", name);
      Console.WriteLine("Mã sinh viên:{0}", maSV);
      Console.WriteLine("Tuổi:{0}", old);
      Console.WriteLine("Địa chỉ:{0}", DiaChi);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Trần Ngọc Hải [T1907A]

Ngày viết: 12:57 18/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanlySinhVien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      String name, rollno, address;
      int age;

      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien :");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien :");
      rollno = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi :");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi sinh vien:");
      age = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine(" Thong tin sinh vien :");
      Console.Write("Thong tin sinh vien la : Ten = {0} , Ma SV = {1}, DiaChi = {2} , Tuoi = {3}", name, rollno, address, age);
    }
  }
}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 11:46 18/05/2020using System;

namespace Sinhvien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      String name, rollno , address;
      int age;

      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien :");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien :");
      rollno = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap address :");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi :");
      age = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine(" Thong tin sinh vien :");
      Console.WriteLine(name + "," + age + "," + rollno + "," + address);
      
    }
  }
}
 


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 23:18 17/05/2020


Thannh Lam 
using System;

namespace quan_ly_sinh_vien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name = Console.ReadLine();
      int masv = int.Parse(Console.ReadLine());
      int age = int.Parse(Console.ReadLine());
      string addess = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Tên: " + name);
      Console.WriteLine("MÃ: " + masv);
      Console.WriteLine("Tuoi: " + age);
      Console.WriteLine("Dia Chi: " + addess);

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!