IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 17,126 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 21:34 14/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CsharpVip1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Input Student Information:");
      Console.WriteLine("Input Name:");
      String Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Rollno:");
      String Rollno = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Age:");
      int Age = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Input Address:");
      String Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("===============");
      Console.WriteLine("Information Student:");
      Console.WriteLine("Name:" + Name);
      Console.WriteLine("Rollno:" + Rollno);
      Console.WriteLine("Age:" + Age);
      Console.WriteLine("Address:" + Address);
      Console.WriteLine("===============");
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:14 14/05/2021using System;

namespace ptb1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name, msv, age, address;
      name = Console.ReadLine();
      msv = Console.ReadLine();
      age = Console.ReadLine();
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Information:");
      Console.WriteLine("{0}", name);
      Console.WriteLine("{0}", msv);
      Console.WriteLine("{0}", age);
      Console.WriteLine("{0}", address);
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 15:54 14/05/2021using System;

namespace Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      string ten = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap MaSV: ");
      string MaSV = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tuoi: ");
      int tuoi = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      string diachi = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("ten = {0}, maSv = {1}, tuoi = {2}, dia chi = {3}", ten, MaSV, tuoi, diachi);
    }
  }
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 15:46 14/05/2021using System;

namespace hienthithongtinsv
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("moi ban nhap thong tin cua minh naoooooo!");

      Console.WriteLine("nhap ten");
      string name = Console.ReadLine();
    
      Console.WriteLine("nhap ma sinh vien");
      string masv = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap tuoi");
      string tuoi = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap dia chi");
      string address = Console.ReadLine();


      Console.WriteLine("---------");
      Console.WriteLine("nhap ten:{0}",name);
      Console.WriteLine("nhap masv:{0}", masv);
      Console.WriteLine("nhap tuoi:{0}", tuoi);
      Console.WriteLine("nhap dia chi:{0}",address);
      ;
      

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 15:39 14/05/2021using System;

namespace baitap
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(" Nhap ten ");
      string ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" Nhap ma sinh vien ");
      string masinhv = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" Nhap tuoi ");
      int tuoi = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap dia chi ");
      string diachi = Console.ReadLine();


      Console.WriteLine("-------------------------------");
      Console.WriteLine(" THONG TIN SINH VIEN ");
      Console.WriteLine("Ten sinh vien : " + ten);
      Console.WriteLine("Ma sinh vien : " + masinhv);
      Console.WriteLine("tuoi : " + tuoi);
      Console.WriteLine("Dia chi : " + diachi);
      Console.WriteLine("-------------------------------");
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!