IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 17,162 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 22:57 23/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace StudentApp
{
  class Student
  {
    public string Name { get; set; }
    public string RollNo { get; set; }
    private int age;
    public int Age { 
      get {
        return age;
      }
      set
      {
        while (value <= 0)
        {
          Console.WriteLine("Please enter an age not equal or less than 0");
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          
        }
        this.age = value;
      }
    }
    public string Address { get; set; }

    public Student()
    {

    }

    public Student(string _Name, string _RollNo, int _Age, string _Address)
    {
      this.Name = _Name;
      this.RollNo = _RollNo;
      this.Age = _Age;
      this.Address = _Address;
    }

    public void input()
    {
      Console.Write("Enter Name: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.Write("\nRollNo: ");
      RollNo = Console.ReadLine();
      Console.Write("\nAge: ");
      Age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("\nAddress: ");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("\nName: {0}\nRollNo: {1}\nAge: {2}\nAddress: {3}", Name, RollNo, Age, Address);
    }

  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Student a = new Student();
      a.input();
      a.display();

    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 22:45 23/09/2021


#student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss2
{
  class student
  {
    public string Name { get; set; }
    public string RollNo { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public student()
    {

    }
    public student(string name , string rollno , int age , string address)
    {
      this.Name = name;
      this.RollNo = rollno;
      this.Age = age;
      this.Address = address;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name :");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter RollNo :");
      RollNo = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Age :");
      Age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter Address :");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name :{0} , RollNo :{1} , Age :{2} , Address :{3}", Name, RollNo, Age, Address);
    }
    /* static void Main(string[] args)
    {
      student a = new student();
      a.input();
      a.display();
    }*/
  }
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 20:45 03/06/2021using System;

public class Program
{
	public static void Main()
	{
		string name, rollNo, age, address;
		Console.Write("Input Name: "); name = Console.ReadLine();
		Console.Write("Input RollNo: "); rollNo = Console.ReadLine();
		Console.Write("Input Age: "); age = Console.ReadLine();
		Console.Write("Input Address: "); address = Console.ReadLine();

		Console.WriteLine("Input Name: {0}", name);
		Console.WriteLine("Input RollNo: {0}", rollNo);
		Console.WriteLine("Input Age: {0}", age);
		Console.WriteLine("Input Address: {0}", address);
	}
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:44 18/05/2021using System;

namespace Lesson1_NhapHienThiSinhVien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien:");
      string name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tuoi sinh vien:");
      int age = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien:");
      string roolno = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi sinh vien:");
      string address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Ten: {0}, Tuoi: {1}, Ma sinh vien {2}, Dia chi: {3}", name, age, roolno, address);
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:32 17/05/2021using System;

namespace bai1394
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("Input infor student");

      string name, rollno, address;
      int age;

      Console.WriteLine("Input name: ");
      name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Input rollno: ");
      rollno = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Input age: ");
      age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Input address: ");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("-----------------------");
      Console.WriteLine("Infor student")
      Console.WriteLine("Name: " + name);
      Console.WriteLine("rollno: " + rollno);
      Console.WriteLine("age: " + age);
      Console.WriteLine("address: " + address);


    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!