IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 17:26 29/10/2021 4,839 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng Table trong namespace đặt tên là room -> gồm các thuộc tính sau

- Tên, màu sắc, nhà sản xuất, số ngày đã sử dụng

Yêu cầu :

Tạo ra 2 hàm tạo : ham tạo ko đối và hàm tạo có đầy đủ đối số

Tạo ra get/set cho các thuộc tính trên

Tạo ra hàm nhập và hiển thị thông tin cho table.

Viết chương trình test chức năng nhập và hiển thị

Viết chương trình test -> tạo ra 2 đối tượng table với 2 hàm tạo khác nhau -> Hiên thị thông tin của chúng

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 16:10 17/05/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace room
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table tb = new Table();
      tb.Input();
      tb.Display();
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 15:59 17/05/2021


#Table.cs


using System;

namespace room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Manu { get; set; }
    public int UsedDate { get; set; }
    public Table()
    {

    }
    public Table(string Name, string Color, string Manu, int UsedDate)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Manu = Manu;
      this.UsedDate = UsedDate;
    }

  }
}


#Test.cs


using System;
using room;
namespace test
{
  class Test
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table table1 = new Table();
      table1.Name = "Ban tron";
      table1.Color = "Vang";
      table1.Manu = "ABC";
      table1.UsedDate = 25;
      Table table2 = new Table("Ban go", "Do", "CDE",30);
      Console.WriteLine("Ban 1: {0}, {1}, {2}, {3}",table1.Name,table1.Color,table1.Manu,table1.UsedDate);
      Console.WriteLine("Ban 2: {0}, {1}, {2}, {3}", table2.Name, table2.Color, table2.Manu, table2.UsedDate);
    }
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 15:49 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace quanlisanpham
{
  public class Table
  {
    String Ten;
    String Mausac;
    String Nhasanxuat;
    int Songaysudung;

    public Table(String Ten, String Mausac, String Nhasanxuat, int Songaysudung)
    {
      this.Ten = Ten;
      this.Mausac = Mausac;
      this.Nhasanxuat = Nhasanxuat;
      this.Songaysudung = Songaysudung;

    }

    public Table() { 
    }

    public String _Ten { get; set; }
    public String _Mausac { get; set; }
    public String _Nhasanxuat { get; set; }
    public int _Songaysudung { get; set; }

    public void Nhap()
    {
      Console.WriteLine("Nhaop ten san pham: ");
      Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap mau sac: ");
      Mausac = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat: ");
      Nhasanxuat = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so ngay su dung: ");
      Songaysudung = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Hienthi()
    {
      Console.WriteLine("Ten san pham : " + Ten);
      Console.WriteLine("Mau sac san pham : " + Mausac);
      Console.WriteLine("Nha San xuat : " + Nhasanxuat);
      Console.WriteLine("So ngay su dung : " + Songaysudung);
    }
  }
}using System;

namespace quanlisanpham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("table 1 :");
      Table tb1 = new Table();
      tb1.Nhap();
      tb1.Hienthi();
      Console.WriteLine("table 2 :");
      Table tb2 = new Table("San pham a", "do","Nha san xuat a",20) ;
      tb2.Hienthi();
    }
  }
}


Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 15:48 04/06/2020


#Table.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BTOOP
{
  class Table
  {
    public string NameTable { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public int NumberofDaysUsed { get; set; }

    public Table() { }
    public Table(string nametable, string color, int numberofDaysUsed)
    {
      NameTable = nametable;
      Color = color;
      NumberofDaysUsed = numberofDaysUsed;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("input nametable ");
      NameTable = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input color");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input numberofDaysUserd ");
      NumberofDaysUsed = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("NameTable ={0}, Color={1},NumberofDaysUsed ={2}", NameTable, Color, NumberofDaysUsed);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace BTOOP
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table tb = new Table();
      tb.input();
      tb.display();
      Table tb1 = new Table("table2", "white", 5);
      tb1.display();
    }
  }
}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 14:11 30/05/2020using System;

namespace Room
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Table table1 = new Table();
      Table table2 = new Table("BMW","Black","Nghia", 4 );

      table1.Input();
      table1.Display();
      table2.Display();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Room
{
  class Table
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public int numberDayUser { get; set; }

    public Table() { }

    public Table(string Name, string Color,string Producer, int numberDayUser)
    {
      this.Name = Name;
      this.Color = Color;
      this.Producer = Producer;
      this.numberDayUser = numberDayUser;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter name :");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter color :");
      Color = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter producer :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter number day user :");
      numberDayUser = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Name : {0}, Color : {1}, Producer :{2}, NumberDay :{3}", Name, Color, Producer, numberDayUser);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!