By GokiSoft.com| 20:01 16/09/2023|
Web Component Development (SERVJSP)

Bài Tập - Đăng Ký & Đăng Nhập - Lập trình JSP/Servlet - WCD

Tạo một trang đăng ký tài khoản người dùng yêu cầu

- Servlet: RegisterServlet

- Route: /dang-ky-tai-khoan.jsp

- Trường dữ liệu cần quản lý : username, học tên, mật khẩu, tuổi, địa chỉ.

Khi người dùng click Register trong trang đăng ký -> Lưu thông tin vào CSDL thì nhảy sang trang login yêu cầu như sau

- Servlet : LoginServlet

- Route: /dang-nhap.jsp

- Form gồm các trường sau: username, mật khẩu

- Khi người dùng click vào Login thì thực hiển kiểm tra điều kiện sau. Kiểm tra thông tin đăng nhập -> Đúng thì vào trang welcome

Nếu khớp: Nhẩy sang trang welcome

Yêu cầu

Servlet: WelcomeServlet

Route: xin-chao.jsp

Trang JSP: welcome.jsp => Hiển thị thông tin người dùng ra và danh sách người dùng

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó