IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 10,985 Lượt Xem

Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 14:38 16/05/2020using System;

namespace songuyento
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap vao so N:");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Day so nguyen to nho hon {0} : ",n);
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        int dem = 0;
        for (int j = 2; j < n; j++)
        {
          if (i % j == 0)
          {
            dem++;
          }
        }
        if (dem == 1)
        {
          Console.Write("{0} , ",i);
        }
      }
    }
  }
}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 09:51 16/05/2020using System;

namespace SoNguyenTo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ListPrimes();
      Console.ReadLine();
    }
    public static bool CheckPrimeNumbers(int Number)
    {
      if(Number < 0)
      {
        return false;
      }
      for(int i = 2; i < Number; i++)
      {
        if(Number % i ==0)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
    public static void ListPrimes()
    {
      Console.Write("Enter the number n = ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      for(int i = 2; i < n; i++)
      {
        bool TestResult = CheckPrimeNumbers(i);

        if (TestResult)
        {
          Console.WriteLine(i);
        }
      }

      
      
    }
  }
}


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 07:26 16/05/2020using System;

namespace SoNguyenTo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap vao so N:");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Cac so nguyen to nho hon n:" + n);
      for(int i = 1; i < n; i++)
      {
        int t = 0;
        for(int j = 1; j < n; j++)
        {
          if(i%j == 0)
          {
            t++;
          }
        }
        if(t == 2) {
          Console.WriteLine("" + i);
        }
      }
    }
  }
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 19:03 15/05/2020using System;

namespace vidu1
{
  public class SoNguyenTo
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("NHap vao 1 so: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      Hienthi(number);
    }

    public static void Hienthi(int number)
    {
      for (int i = 1; i < number; i++)
      {
        bool check = Kiemtre(i);
        if (check)
        {
          Console.WriteLine(i);
        }
      }
    }
  
    public static Boolean Kiemtre(int a)
    {
      if (a < 0)
      {
        Console.WriteLine("Khong ton tai so nguyen to trong khoang tu 0 den {0}.",a);
        return false;
      }
  
      for (int i = 2; i <= a; i++)
      {
        //nếu số nhập vào chia hết cho một số bất kì trong khoảng từ 2 đến a thì không phải số nguyên tố
        if (a % i == 0)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
  }
  
}


Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 17:28 15/05/2020using System;

namespace songuyento
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter the start number of the array: ");
      int start = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the end number of the array: ");
      int end = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Array of prime numbers from {0} to {1} : ", start, end);

      for (int num = start; num <= end; num++)
      {
        int ctr = 0;

        for (int i = 2; i <= num / 2; i++)
        {
          if (num % i == 0)
          {
            ctr++;
            break;
          }
        }

        if (ctr == 0 && num != 1)
          Console.Write("{0} ", num);
      }
      

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!