IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Tính giai thừa N! trong Javascript

Tính giai thừa N! trong Javascript

by GokiSoft.com - 16:11 05/01/2022 18,290 Lượt Xem

Tính giai thừa N! & hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 21:35 02/02/2021


#1602.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tính giai thừa</title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	<link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<style type="text/css">
		*
		{
			padding: 0;
			margin: 0;
			text-align: center;
		}
		.Main
		{
			border: solid 1px #359ee8;
			border-radius: 10px;
			margin-top: 10px;
		}
		.Top
		{
			background-color: #359ee8;
			border-top-left-radius: 8px;
			border-top-right-radius: 8px;
			padding: 5px 0;
			color: white;
		}
		.Bot
		{
			padding: 5px 0;
		}
		.ButtonFUN
		{
			padding: 15px 25px;
  			outline: none !important;
  			color: #fff;
  			background-color: #359ee8;
  			border: none;
  			border-radius: 15px;
  			box-shadow: 0 9px #999;
  			margin: 10px 0;
		}
		.ButtonFUN:hover
		{
			background-color: #2578b3 !important;
		}
		.ButtonFUN:active
		{
			background-color: #359ee8;
  			box-shadow: 0 5px #666;
  			transform: translateY(4px);
		}
		.Button
		{
			margin: 10px 0;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="Main">
			<div class="Top">
				<h4>
					Tính giai thừa
				</h4>
			</div>
			<div class="Bot">
				<div class="Text">
					<span id="N">N</span>!
					<br>
					<span id="End"></span>
				</div>
				<div class="Button">
					<button class="ButtonFUN" type="button" onclick="EnterN()">Nhập N</button>
					<button class="ButtonFUN" type="button" style="background-color: green" onclick="Done()">Tính N!</button>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
	<script type="text/javascript">
		function EnterN () {
			n = prompt('Nhập giá trị N:');
			document.getElementById('N').innerHTML = n;
		}
		function Done () {
			gt = 1;
			for (i = 1	; i <= n; i++) {
				gt = gt * i;
			}
			document.getElementById('End').innerHTML = n + '! = ' + gt;
		}
	</script>
</body>
</html>


Pham Tuan Anh [community,C2009I]

Ngày viết: 15:24 17/12/2020


#giaithua.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tinh giai thua</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var n = prompt('Nhap so n:')
			giaithua = 1;
		for (i = 1; i <= n; i++)
		{
			giaithua = giaithua * i;
		}
		document.write('giaithua = '+ giaithua);
	</script>

</body>
</html>


silentvoice [C2009I]

Ngày viết: 14:02 17/12/2020

https://phamngoclong.herokuapp.com/baitaplab6/bai3/bai3.html

Lê Trọng Nghĩa [community,C2009I]

Ngày viết: 13:44 17/12/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>giai thừa</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var a = prompt('Nhập giá trị của a')
		gt = 1
		for(i = 1;i <= a; i++){
			gt = gt * i
		}
		document.write('! =' +gt)
	</script>
</body>
</html>


nguyen hoang viet [community,C2009I]

Ngày viết: 00:27 17/12/2020

https://nguyenhoangviet.herokuapp.com/giai_thua.html

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!