IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Tính giai thừa N! trong Javascript

Tính giai thừa N! trong Javascript

by GokiSoft.com - 16:11 05/01/2022 18,301 Lượt Xem

Tính giai thừa N! & hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 16:42 15/12/2020


#N!.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>N!</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		n = prompt('Nhập N = ')
		gt = 1;
		for (i = 1; i <= n; i++)
		{
			gt = gt * i;
		}
		document.write(n + '! = ' + gt)
	</script>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 17:21 18/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var n=prompt("nhap so n ");
	var i ;
	var giaithua=1 ;
	for(i=1;i<n;i++){
		giaithua=giaithua*i;
	}
	document.write(giaithua);
</script>
</body>

</html>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 09:21 18/10/2020


#gt.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tim Giai Thua</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var gt = 1
		var N = prompt("Nhap N", 0)
        var i
		for(i = 1; i <= N; i++){
			gt = gt * i
		}
		document.write('Ket Qua:' + gt)
	</script>

</body>
</html>


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:52 17/10/2020


#tinhgt(1602).html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>tinh giai thua</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
	var n;
	var gt=1;
		n=prompt("nhap n");
		for (var i = 1; i <=n; i++) {
			gt=gt*i;
		}
		document.write("giai thua cua "+n+" la "+gt)
	</script>
</body>
</html>


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 10:32 16/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tinh Giai Thua</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		a = prompt("Nhap a")
		if (a==0) {
			document.write('Giai thua cua a bang 1')
		}else if (a<0){
			document.write('Nhap sai')
		}else{
			var giaithua = 1
			for (i = 2; i <= a; i++) {
				giaithua *= i;
			}
		document.write('Giai thua cua a bang ' + giaithua)
		}
	</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!