IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 12,369 Lượt Xem

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 16:31 13/05/2020using System;

namespace Test
{
	class Class1
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			int a, b, x;
			Console.WriteLine("Nhap a: ");
			a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
			Console.WriteLine("Nhap b: ");
			b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
			if (a == 0)
			{
				if (b == 0)
				{
					Console.WriteLine("PT vo so nghiem");
				}
				else
				{
					Console.WriteLine("PT vo nghiem");
				}
			}
			else
			{
				x = -b / a;
				Console.WriteLine("PT co 1 nghem duy nhat x = " + x);
			}
			Console.ReadKey();
		}
	}
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 16:31 13/05/2020using System;
using Microsoft.VisualBasic.CompilerServices;

namespace ptb1
{
  class Program
  {
    
      static void Main(string[] args)
      {
        Console.WriteLine("Hello World!");
        int a, b;
        Console.WriteLine("nhap a : ");
        a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("nhap b : ");
        b = int.Parse(Console.ReadLine());
      ptb1(a, b);

      }
        
    static String showString(int a, int b)
    {
      return "pt : " + a + "x + " + +b +" = 0";
    }
    static void ptb1(int a, int b)
      {
      if(a == 0)
      {
        if (b == 0)
        {
          Console.WriteLine(showString(a,b)+"co vo so nghiem");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine(showString(a,b)+"vo nghiem");
        }
      }
      else
      {
        float x = (-b) / a;
        Console.WriteLine("nghiem cua " + showString(a, b) + " la x = " + x);
      }

      }
    
  }
}


Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 16:27 13/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PTbac1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      bool check = true;
      while (check)
      {
        Console.WriteLine("==============");
        Console.WriteLine("Enter a: ");
        float a = float.Parse(Console.ReadLine());
        if (a == 0)
        {
          Console.WriteLine("A # 0");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Enter b: ");
          float b = float.Parse(Console.ReadLine());

          float x = -b / a;
          Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n => x = {2}", a, b, x);
          
        }
        Console.ReadKey();
      }

      
    }
  }
}


Nguyễn Văn Quang [T1907A]

Ngày viết: 16:19 13/05/2020using System;

namespace T1907A
{
 

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b: ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n=> x = {2}", a, b, x);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 16:18 13/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace GiaiPTBac1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào a : ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b : ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n => x = {2}", a, b, x);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!