IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,507 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 14:18 04/06/2020

nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 13:39 04/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace khachsan
{
  class tong
  {
    
    public string cmnd { get; set; }

    public string hotelID { get; set; }

    public string roomCode { get; set; }

    public tong()
    {

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine(" {0} , {1} , {2}", cmnd, hotelID, roomCode);
    }
    public void input(List<khachsan> sanlist, List<khachhang> khachlist, List<string> id)
    {
      
      inputCMND(khachlist);
      inputHotelID(sanlist, id);
    }
    private void inputCMND(List<khachhang> khachlist)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Id: ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var thao in khachlist)
      {
        if (find.Equals(thao.cmnd))
        {
          cmnd = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("nhập thông tin khach hang");
        khachhang hang = new khachhang();
        hang.input(find);
        khachlist.Add(hang);
        cmnd = hang.cmnd;
      }

    }
    private void inputHotelID(List<khachsan> sanlist, List<string> id)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("ID : ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var thao in sanlist)
      {
        if (find.Equals(thao.hotelID))
        {
          hotelID = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("nhập thông tin khach san : ");
        khachsan hote = new khachsan();
        hote.input();
        hotelID = hote.hotelID;
        sanlist.Add(hote);
      }
      foreach (var thao in sanlist)
      {
        if (hotelID.Equals(thao.hotelID))
        {
          findRoom(thao);
        }
      }


    }

    private void findRoom(khachsan hotel)
    {
      bool dk = true;
      while (dk)
      {
        foreach (phong item in hotel.rooms)
        {
          item.display();
        }
        Console.WriteLine("momo : ");
        string check;
        check = Console.ReadLine();
        foreach (phong thao in hotel.rooms)
        {
          if (check.Equals(thao.roomCode))
          {
            roomCode = check;
            dk = false;
            break;
          }
        }
        if (dk)
        {
          Console.WriteLine("ma phong sai !!");
        }
      }
    }

    
  }
}
>>>>>>>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace khachsan
{
  class phong
  {
    public string roomName { get; set; }
    public int floorNumber { get; set; }
    public int maxPerson { get; set; }
    public int price { get; set; }
    public string roomCode { get; set; }

    public phong()
    {

    }
    public phong(string roomName, int floorNumber, int maxPerson, int price, string roomCode)
    {
      this.floorNumber = floorNumber;
      this.maxPerson = maxPerson;
      this.price = price;
      this.roomCode = roomCode;
      this.roomName = roomName;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputRoomName();
      inputfloorNumber();
      inputmaxPerson();
      inputprice();
      inputRoomCode(vs);
    }
    private void inputfloorNumber()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("tang : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          floorNumber = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }
    private void inputmaxPerson()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("so nguoi toi da : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          maxPerson = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }

    private void inputprice()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("gia phong 1 ngay : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          price = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }
    private void inputRoomCode(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.WriteLine("ma phong : ");
        roomCode = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (roomCode.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("Sai !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(roomCode) == false)
        {
          vs.Add(roomCode);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nooo !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputRoomName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("ten phong : ");
        roomName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(roomName) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("roomName : {0} , numberFloor : {1} , maxPerson : {2} , Price : {3} , roomCode : {4}", roomName, floorNumber, maxPerson, price, roomCode);

    }
  }
}
>>>>>
using System;
using System.Text;

namespace khachsan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      menu noo = new menu();
      int c;
      do
      {
        menu();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            noo.Hotel();
            break;
          case 2:
            noo.Customer();
            break;
          case 3:
            noo.book();
            break;
          case 4:
            noo.Searching();
            break;

          case 5:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi !!");
            break;
        }

      } while (c != 5);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Khách sạn");
      Console.WriteLine("2.khách hàng");
      Console.WriteLine("3.Đặt Phòng");
      Console.WriteLine("4.Tìm kiếm");
      Console.WriteLine("5.Thoát !");
      Console.WriteLine("Chọn : ");
    
  }
  }
}
>>>>>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace khachsan
{
  class menu
  {
    List<tong> tonglist = new List<tong>();
    List<khachsan> sanlist = new List<khachsan>();
    List<khachhang> khachlist = new List<khachhang>();
    List<string> id = new List<string>();
    public void Searching()
    {
      int choose;
      do
      {
        menuSearch();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("HotelId : ");
            string str = Console.ReadLine();
            bool isCheck = false;
            foreach (var thao in sanlist)
            {
              if (thao.hotelID.Equals(str))
              {
                thao.Display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Hotel is not Exit !!");
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("HotelId : ");
            str = Console.ReadLine();
            isCheck = false;
            foreach (var thao in khachlist)
            {
              if (thao.cmnd.Equals(str))
              {
                thao.display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Customer is not Exit !!");
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("Id ks : ");
            str = Console.ReadLine();
            isCheck = false;
            foreach (var thao in sanlist)
            {
              if (thao.hotelID.Equals(str))
              {
                foreach (phong room in thao.rooms)
                {
                  room.display();
                }
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine(" Exit !!");
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);
    }
    public void book()
    {

      int c;
      do
      {
        menuBooking();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            tong toong = new tong();
            toong.input(sanlist, khachlist, id);
            tonglist.Add(toong);
            break;
          case 2:
            foreach (var thao in tonglist)
            {
              thao.display();
            }
            break;
          case 3:
            showRoomByDate();
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);
    }
    public void showRoomByDate(List<tong> tonglist, List<khachsan> sanlist)
    {
      if (sanlist.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("khong co data!!!");
        return;
      }
      khachsan currentHotel = null;
      for (; ; )
      {
        foreach (khachsan hotel in sanlist)
        {
          Console.WriteLine("Ma KS: {0}, Ten KS: {1}", hotel.hotelID, arg1: hotel.name);
        }
        Console.WriteLine("Enter hotelID : ");
        string hotelID = Console.ReadLine();
        foreach (khachsan hotel in sanlist)
        {
          if (hotel.hotelID.Equals(hotelID))
          {
            currentHotel = hotel;
            break;
          }
        }
        if (currentHotel != null)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("(Not Found) Nhap lai: ");
      }
      if (currentHotel.rooms.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("khong co data!!!");
        return;
      }

      

      foreach (var room in currentHotel.rooms)
      {
        List<tong> current = new List<tong>();

        foreach (var bo in tonglist)
        {
          if (bo.hotelID.Equals(currentHotel.hotelID) && bo.roomCode.Equals(room.roomCode))
          {
            current.Add(bo);
          }
        }
        bool isFind = false;
        
        if (!isFind)
        {
          Console.WriteLine("Room No: {0}, Room Name: {1}", room.roomCode, room.roomName);
        }

      }

    }
    public void Customer()
    {

      khachsan customer = new khachsan();

      int c;
      do
      {
        menuCustomer();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            customer.addCustomer(khachlist, id);
            break;
          case 2:
            customer.editCustomer(khachlist);
            break;
          case 3:
            customer.deleteCustomer(khachlist);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);
    }

    public void Hotel()
    {


      khachsan hotel = new khachsan();
      int choose;
      do
      {
        menuHotel();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            hotel.addHotel(sanlist, id);
            break;
          case 2:
            hotel.editHotel(sanlist, id);
            break;
          case 3:
            hotel.deleteCustomer(sanlist, id);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (choose != 4);

    }
    private void menuHotel()
    {
      Console.WriteLine("1.them ks");
      Console.WriteLine("2.sua ks");
      Console.WriteLine("3.xoa ks");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("5.Choose : ");
    }
    private void menuCustomer()
    {
      Console.WriteLine("1.them kh");
      Console.WriteLine("2.sua kh");
      Console.WriteLine("3.xoa kh");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("5.Choose : ");
    }
    private void menuBooking()
    {
      Console.WriteLine("1.them tong");
      Console.WriteLine("2.mo tong");
      Console.WriteLine("3.lo het");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }
    private void menuSearch()
    {
      Console.WriteLine("1.tim ks");
      Console.WriteLine("2.tim kh");
      Console.WriteLine("3.tim phong");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("5.Choose : ");
    }
  }
}
>>>>>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace khachsan
{
  class khachsan
  {
    internal object hotelID;
    internal IEnumerable<phong> phongs;
    internal int name;

    public void addCustomer(List<khachhang>khachlist, List<string> id)
    {
      khachhang khach = new khachhang();
      khach.input(id);
      khachlist.Add(khach);
    }
    public void editCustomer(List<khachhang> khachlist)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("nhap id de chinh sua>> ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (khachhang cus in khachlist)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            cus.input(str);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("Sai !!");
        }


      }
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap tenid:");
      hotelID = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap name");
      name = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("{0},{1},", hotelID, name);
    }

    public void deleteCustomer(List<khachsan> sanlist, List<khachhang> khachlist)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter PersonalID to delete : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (khachhang cus in khachlist)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            khachlist.Remove(cus);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }
    }

    
  }
}
>>>>>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace khachsan
{
  class khachhang
  {
    public string cmnd { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public string gender { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public khachhang()
    {

    }
    public khachhang(string cmnd, string name, string gender, string address)
    {
      this.address = address;
      this.cmnd = cmnd;
      this.gender = gender;
      this.name = name;
    }
    public void input(List<string> cmt)
    {
      inputCmnd(cmt);
      input(cmnd);
    }
    public void input(string cmnd)
    {
      this.cmnd = cmnd;
      inputName();
      inputGender();
      inputaddress();
    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 18|| item > 40)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }

    private void inputCmnd(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.WriteLine("nhap cmt : ");
        cmnd = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (cmnd.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine(" exist !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(cmnd) == false)
        {
          vs.Add(cmnd);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputGender()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Gender : ");
        gender = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(gender) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputaddress()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Address : ");
        address = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(address) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Name : ");
        name = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(name) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine(" {0} , {1} , {3} , {4}", cmnd, name, gender, address);
    }

    
  }
}


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 12:40 04/06/2020using System;
using System.Text;

namespace Hotel
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("====================Ứng Dụng Quản Lý Khách Sạn===============");
      Bookking();
      Hotel();
      Room();
      Customer();
      string repeat = null;
      int option;
      do
      {
        Console.WriteLine("1.Thêm Khách Sạn");
        Console.WriteLine("2.Sửa Khách Sạn");
        Console.WriteLine("3.Xóa Khách Sạn");
        Console.WriteLine("4.Thêm Khách Hàng ");
        Console.WriteLine("5.Sửa Khách Hàng");
        Console.WriteLine("6.Xóa Khách Hàng");
        Console.WriteLine("7.Quản lý đặt Phòng");
        Console.WriteLine("8.Tìm Kiếm");
        option = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (option)
        {
          case 1:
            Hotel();
            break;
          case 2:
            break;
          case 3:
            break;
          case 4:
            Customer();
            break;
          case 5:
            break;
          case 6:
            break;
          case 7:
            Bookking();
            break;
          case 8:
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Bạn nhập chưa đúng yêu cầu.");
            break;
        }
        Console.WriteLine("Bạn có muốn tiếp tục không ? y/n");
        repeat = Console.ReadLine();
      } while (repeat.Equals("y") == true);
    }

    static void Bookking()
    {
      Booking1 bookking = new Booking1();
      bookking.input();
      bookking.display();

    }
    static void Hotel()
    {
      Hotell hotell = new Hotell();
      hotell.input();
      hotell.display();
    }

    static void Room()
    {
      Room room = new Room();
      room.input();
      room.display();

    }

    static void Customer()
    {
      Customer customer = new Customer();
      customer.input();
      customer.display();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Hotel
{
  class Room
  {
    private string _idroom;
    public string Idroom {
      get
      {
        return _idroom;
      }
      set
      {
        if(value.Length > 4)
        {
          this._idroom = value;
        }
      }
    }
    public string Nameroom { get; set; }
    private int _numroom;
    public int Numroom {
      get
      {
        return _numroom;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._numroom = value;
        }
      }
    }
    private int _numbed;
    public int Numbed {
      get
      {
        return _numbed;
      }
      set
      {
        if(value > 0 )
        {
          this._numbed = value;
        }else
        {
          Console.WriteLine("Bạn nhập số giường chưa đúng.");
        }
      }
    }
    private int _money;
    public int Money {
      get
      {
        return _money;
      }
      set
      {
        if (value > 0)
        {
          this._money = value;
        }
      }
    }


    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhập Tên Phòng: ");
      Nameroom = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập số phòng: ");
      Numroom = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhập số giường của phòng: ");
      Numbed = Int32.Parse(Console.ReadLine());

    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Tên Phòng: {0}\n Mã Số Phòng: {1}\n Số giường trong phòng: {2}", Nameroom, Numroom, Numbed);
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Hotel
{
  class Hotell
  {
    private string _idhotel;

    public string Idhotel {
      get
      {
        return _idhotel;
      }
      set
      {
        if (value.Length > 5 && value.Length < 10)
        {
          this._idhotel = value;
        }
      }
    }
    public string Namehotel { get; set; }
    public string Addresshotel { get; set; }
    private int _yearhotel;
    public int Yearhotel {
      get
      {
        return _yearhotel;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._yearhotel = value;
        }
      }
    }
    private int _starhotel;
    public int Starhotel {
      get
      {
        return _starhotel;
      }
      set
      {
        if(value > 0 && value < 6)
        {
          this._starhotel = value;
        }
      }
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhập ID của Khách Sạn (5-10 ký tự): ");
      Idhotel = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập tên khách sạn: ");
      Namehotel = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập địa chỉ khách sạn: ");
      Addresshotel = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập năm thành lập Khách Sạn: ");
      Yearhotel = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhập sao của khách sạn: ");
      Starhotel = Int32.Parse(Console.ReadLine());

    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Tên Khách Sạn: {0}\n Địa Chỉ Khách Sạn: {1}\n Năm Thành Lập Khách Sạn: {2}\n Sao của Khách Sạn: {3}", Namehotel, Addresshotel, Yearhotel, Starhotel);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Hotel
{
  class Booking1
  {
    public string Searhotel { get; set; }
    public string Searroom { get; set; }
    public string Checkin { get; set; }
    public string Checkout { get; set; }
    private int _money;
    public int Money {
      get
      {
        return _money;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._money = value;
        }
      }
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Bạn Muốn Tìm Khách Sạn Dựa trên địa điểm nào? ");
      Searhotel = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Phòng Bạn muốn?");
      Searroom = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Ngày bắt đầu: dd/mm/yy");
      Checkin = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Ngày trả phòng: dd/mm/yy");
      Checkout = Console.ReadLine();

    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Địa điểm: {0}\n Ngày bắt đầu: {1}\n Ngày trả phòng:{2}", Searhotel, Checkin, Checkout);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Hotel
{
  class Customer
  {
    public string Fullname { get; set; }
    private string _gender;
    public string Gender {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if (value.Equals("Nam") || value.Equals("Nu") || value.Equals("Không"))
        {
          this._gender = value;
        }
      }
    }
    public string Address { get; set; }
    private int _address;
    public int Age {
      get
      {
        return _address;
      }
      set
      {
        if(value > 18)
        {
          this._address = value;
        }
      }
    }
    private string _cmnd;
    public string Cmnd {
      get
      {
        return _cmnd;
      }
      set
      {
        if (value.Length > 10 && value.Length<= 12)
        {
          this._cmnd = value;
        }
      }
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhập tên của bạn: ");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập địa chỉ của bạn: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhập tuổi của bạn: ");
      Age = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhập CMND của bạn (Nhập số): ");
      Cmnd = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Tên: {0}\n Địa chỉ: {1}\n Tuổi: {2}\n CMND: {3}", Fullname, Address, Age, Cmnd);
    }
  }
}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 10:39 04/06/2020

Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 09:06 04/06/2020

https://github.com/huandv21-8/Java/tree/master/WindowsFormsApp1/WindowsFormsApp1

Làm máy tính bằng C# và lưu dữ liệu trên MySQL


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!