IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS
× 1) Examination & Test + Ôn tập HTML/CSS/JS - Lập Trình HTML5/CSS/JS 2) Tìm hiểu hiển thị TEXT trong HTML5 và CSS - Phần basic 3) Tìm hiểu hiển thị TEXT trong HTML5 và CSS - Phần advanced 4) Thiết kế trang web Vincent State School - Lập trình html5 / css / javascript 5) Thiết kế website quản lý showroom - galaxy - Lập trình HTML5/CSS/Javascript 6) Thiết kế website sử dụng IFrame - phân chia layout - Lập trình HTML5 CSS Javascript 7) Thiết kế calendar page bằng HTML5/CSS - Tạo website calendar HTML5/CSS 8) Thiết kế Form đăng ký tài khoản bằng HTML5/CSS - Thiết kế registation form HTML5/CSS 9) Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS 10) Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS 11. Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS 12) Bài tập ôn luyện IFrame - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 16:19 12/10/2020 1,574 Lượt Xem

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 19:41 19/10/2020


#1989.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h2><b>WritePad Editor</b></h2><br/>
WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.<br/>
Steps to open WritePad application:
<ul><ol type="i">
	<li> Click <b>Start</b></li>
	<li> Click <b>Programs</b></li>
	<li> Click <b>WritePad</b></li>
	<ol/>
</ul>
Advantages of using a WritePad editor:
<ul type ="square">
<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
<li>It is platform independent.</li>	
</ul>
Disadvantages of using a WritePad editor:
<ul type = "square">
	<li>It consumes more memory space</li>
	<li>It requires to fill-in more details such as meta date for each page</li>
</ul>

</body>
</html>

<table border ="1">
	<caption style = "text-align: center">Airplane Comparison</caption>
	<tr>
		<td rowspan="2"></td>
		<td rowspan="2">Laserjet 45 Super</td>
		<td colspan="2">Airbus</td>
		<td colspan="3">Boeing</td>

	</tr>
	<tr>
		<td>A321</td>
		<td>A320</td>
		<td>737-400</td>
		<td>737-600</td>
		<td>737-400</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>CO2 Emission Rate (kg/km)</td>
		<td>1.766</td>
		<td>9.074</td>
		<td>9.149</td>
		<td>9.360</td>
		<td>7.214</td>
		<td>30.683</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Total CO2 Emission (1000 km)</td>
		<td>1766</td>
		<td>9074</td>
		<td>9149</td>
		<td>9360</td>
		<td>7214</td>
		<td>30638</td>

	</tr>
	<tr>
		<td>9</td>
		<td>189</td>
		<td>150</td>
		<td>168</td>
		<td>145</td>
		<td>409</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Number of Passenger (70%)</td>
		<td>6</td>
		<td>132</td>
		<td>105</td>
		<td>118</td>
		<td>102</td>
		<td>286</td>
	</tr>

	
</table>


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 17:23 15/10/2020https://thienlac.herokuapp.com/bai1989.html


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 10:32 15/10/2020


#1989.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<h1>WritePad Editor</h1>
	<p>WritePad is an editor application that allows you ti create Web page</p>
	<p>Step to open WritePad application</p>
		<ol type="i">
			<li>Click <b>Start</b></li>
			<li>Click <b>Programs</b></li>
			<li>Click <b>WritePad</b></li>
		</ol>
	<p>Advantages of using a WritePad editor:</p>
		<ul type="square">
			<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
			<li>It allows easier updation of text.</li>
			<li>It is platform independent.</li>
		</ul>
	<p>
		<table border="1">
			<caption style="text-align: center;">Airplane Comparsion</caption>
			<tr>
				<td rowspan="2"></td>
				<td rowspan="2">Laserjet 45 Super</td>
				<td colspan="2">Airbus</td>
				<td colspan="3">Boeing</td>
			</tr>
				<td>A321</td>
				<td>A320</td>
				<td>737-400</td>
				<td>737-600</td>
				<td>747-40</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>CO2 Emission rate (kg/km)</td>
				<td>1.766</td>
				<td>9.074</td>
				<td>9.149</td>
				<td>9.36</td>
				<td>7.23</td>
				<td>30.628</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Total Co2 Emission (1000km)</td>
				<td>1766</td>
				<td>9074</td>
				<td>9149</td>
				<td>936</td>
				<td>723</td>
				<td>30628</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Flight passenger</td>
				<td>9</td>
				<td>189</td>
				<td>150</td>
				<td>168</td>
				<td>145</td>
				<td>409</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Number of Passenger (70%)</td>
				<td>1.766</td>
				<td>9.074</td>
				<td>9.149</td>
				<td>9.36</td>
				<td>7.23</td>
				<td>30.628</td>
			</tr>
			
		</table>
	</p>
</body>
</html>


#style.css


th,tr,td {
	text-align: center;

}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:17 14/10/2020

 • bai 2:

#table.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <table border="1px">
  	<caption>Airplane Comparison</caption>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td rowspan="2"></td>
  		<td rowspan="2"><b>Laserject 45 Super</b></td>
  		<td colspan="2"><b>Airbus</b></td>
  		<td colspan="3"><b>Boeing</b></td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>A321</b></td>
  		<td><b>A320</b></td>
  		<td><b>737-400</b></td>
  		<td><b>737-600</b></td>
  		<td><b>737-400</b></td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>CO2 Emission Rate (kg/km)</b></td>
  		<td>1.766</td>
  		<td>9.074</td>
  		<td>9.149</td>
  		<td>9.360</td>
  		<td>7.214</td>
  		<td>30.638</td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>Total CO2 Emission (1000 km)</b></td>
  		<td>1766</td>
  		<td>9074</td>
  		<td>9149</td>
  		<td>9360</td>
  		<td>7214</td>
  		<td>30638</td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>Flight Pasenger Capacity (max)</b></td>
  		<td>9</td>
  		<td>189</td>
  		<td>150</td>
  		<td>168</td>
  		<td>145</td>
  		<td>409</td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>Number of Passenger (70%)</b></td>
  		<td>6</td>
  		<td>132</td>
  		<td>105</td>
  		<td>118</td>
  		<td>102</td>
  		<td>286</td>
  	</tr>
  </table>
</body>
</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:16 14/10/2020

bai 1:

#editor.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h2>WritePad Editor</h2>
  <p>
  	WritePad is an editor application allows you to Web pages easily and quickly.
  </p>
  <div>
  	<p>Steps to open WritePad application:</p>
  		<ol type="i">
  			<li>Click <b>Start</b></li>
  			<li>Click <b>Programs</b></li>
  			<li>Click <b>WritePad</b></li>
  		</ol>
  </div>

  <div>
  	<p>
  		Advantages of using a WritePad editor:
  	</p>
  	  <ul>
  	  	<li>It allows faster cretion of Web pages.</li>
  	  	<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
  	  	<li>It is platform independent.</li>
  	  </ul> 
  </div>

  <div>
  	<p>
  		Disadvantages of using a WritePad editor:
  	</p>
  	  <ul>
  	  	<li>It consumes more memory space</li>
  	  	<li>It requires to fill-in more details such as meta data for each page.
  	  	</li>
  	  </ul>
  </div>
</body>
</html>


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!