IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,826 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trinh Huy Hung [community,C2009I]

Ngày viết: 16:24 08/12/2020

Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 19:17 01/11/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Bai 2</title>
	<style>
		table{
			text-align: center;
			empty-cells: show;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<table border="1px solid">
		<caption>Airplane Comparison</caption>
		<tr>
			<th rowspan="3" colspan="3"></th>
			<th rowspan="3" colspan="2" width="100px">Laserjet 45 Super</th>
			<th colspan="2">Airbus</th>
			<th colspan="3">Boeing</th>
		</tr>
		<tr>
			<th rowspan="2">A321</th>
			<th rowspan="2">A320</th>
			<th rowspan="2" width="45px">737-400</th>
			<th rowspan="2" width="45px">737-600</th>
			<th rowspan="2" width="45px">747-400</th>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
		<tr>
			<th rowspan="2" colspan="3">CO2 Emission Rate
			<br>(kg/km)</th>
			<td rowspan="2" colspan="2">1.766</td>
			<td rowspan="2">9.074</td>
			<td rowspan="2" >9.149</td>
			<td rowspan="2">9.360</td>
			<td rowspan="2" >7.214</td>
			<td rowspan="2">30.638</td>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
		<tr>
			<th rowspan="2" colspan="3">Total CO2 Emission <br>(1000 km)</th>
			<td rowspan="2" colspan="2">1766</td>
			<td rowspan="2">9074</td>
			<td rowspan="2">9149</td>
			<td rowspan="2">9360</td>
			<td rowspan="2">7214</td>
			<td rowspan="2">30638</td>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
		<tr>
			<th rowspan="2" colspan="3">Flight Passenger <br>Capacity (max)</th>
			<td rowspan="2" colspan="2">9</td>
			<td rowspan="2">189</td>
			<td rowspan="2">150</td>
			<td rowspan="2">168</td>
			<td rowspan="2">145</td>
			<td rowspan="2">409</td>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
		<tr>
			<th rowspan="2" colspan="3">Number of Passenger <br>(70%)</th>
			<td rowspan="2" colspan="2">6</td>
			<td rowspan="2">132</td>
			<td rowspan="2">105</td>
			<td rowspan="2">118</td>
			<td rowspan="2">102</td>
			<td rowspan="2">286</td>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
	</table>
</body>
</html>


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 16:18 26/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h2><b>WritePad Editor</b></h2><br/>
WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.<br/>
Steps to open WritePad application:
<ul><ol type="i">
	<li> Click <b>Start</b></li>
	<li> Click <b>Programs</b></li>
	<li> Click <b>WritePad</b></li>
	<ol/>
</ul>
Advantages of using a WritePad editor:
<ul type ="square">
<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
<li>It is platform independent.</li>	
</ul>
Disadvantages of using a WritePad editor:
<ul type = "square">
	<li>It consumes more memory space</li>
	<li>It requires to fill-in more details such as meta date for each page</li>
</ul>

</body>
</html>

<table border ="1">
	<caption style = "text-align: center">Airplane Comparison</caption>
	<tr>
		<td rowspan="2"></td>
		<td rowspan="2">Laserjet 45 Super</td>
		<td colspan="2">Airbus</td>
		<td colspan="3">Boeing</td>

	</tr>
	<tr>
		<td>A321</td>
		<td>A320</td>
		<td>737-400</td>
		<td>737-600</td>
		<td>737-400</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>CO2 Emission Rate (kg/km)</td>
		<td>1.766</td>
		<td>9.074</td>
		<td>9.149</td>
		<td>9.360</td>
		<td>7.214</td>
		<td>30.683</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Total CO2 Emission (1000 km)</td>
		<td>1766</td>
		<td>9074</td>
		<td>9149</td>
		<td>9360</td>
		<td>7214</td>
		<td>30638</td>

	</tr>
	<tr>
		<td>9</td>
		<td>189</td>
		<td>150</td>
		<td>168</td>
		<td>145</td>
		<td>409</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Number of Passenger (70%)</td>
		<td>6</td>
		<td>132</td>
		<td>105</td>
		<td>118</td>
		<td>102</td>
		<td>286</td>
	</tr>

	
</table>


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 19:41 19/10/2020


#1989.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h2><b>WritePad Editor</b></h2><br/>
WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.<br/>
Steps to open WritePad application:
<ul><ol type="i">
	<li> Click <b>Start</b></li>
	<li> Click <b>Programs</b></li>
	<li> Click <b>WritePad</b></li>
	<ol/>
</ul>
Advantages of using a WritePad editor:
<ul type ="square">
<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
<li>It is platform independent.</li>	
</ul>
Disadvantages of using a WritePad editor:
<ul type = "square">
	<li>It consumes more memory space</li>
	<li>It requires to fill-in more details such as meta date for each page</li>
</ul>

</body>
</html>

<table border ="1">
	<caption style = "text-align: center">Airplane Comparison</caption>
	<tr>
		<td rowspan="2"></td>
		<td rowspan="2">Laserjet 45 Super</td>
		<td colspan="2">Airbus</td>
		<td colspan="3">Boeing</td>

	</tr>
	<tr>
		<td>A321</td>
		<td>A320</td>
		<td>737-400</td>
		<td>737-600</td>
		<td>737-400</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>CO2 Emission Rate (kg/km)</td>
		<td>1.766</td>
		<td>9.074</td>
		<td>9.149</td>
		<td>9.360</td>
		<td>7.214</td>
		<td>30.683</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Total CO2 Emission (1000 km)</td>
		<td>1766</td>
		<td>9074</td>
		<td>9149</td>
		<td>9360</td>
		<td>7214</td>
		<td>30638</td>

	</tr>
	<tr>
		<td>9</td>
		<td>189</td>
		<td>150</td>
		<td>168</td>
		<td>145</td>
		<td>409</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Number of Passenger (70%)</td>
		<td>6</td>
		<td>132</td>
		<td>105</td>
		<td>118</td>
		<td>102</td>
		<td>286</td>
	</tr>

	
</table>


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 17:23 15/10/2020https://thienlac.herokuapp.com/bai1989.html


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!