IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,809 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 21:14 13/10/2020


Bài 2


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Dssd</title>
	<style>
		table{
			text-align: center;
			empty-cells: show;
		}
		.dat{
			width: 169px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<table border="1px solid">
		<caption>Airplane Comparison</caption>
		<tr>
			<th rowspan="3" colspan="3" class="dat"></th>
			<th rowspan="3" colspan="2" width="100px">Laserjet 45 Super</th>
			<th colspan="2">Airbus</th>
			<th colspan="3">Boeing</th>
		</tr>
		<tr>
			<th rowspan="2">A321</th>
			<th rowspan="2">A320</th>
			<th rowspan="2" width="45px">737-400</th>
			<th rowspan="2" width="45px">737-600</th>
			<th rowspan="2" width="45px">747-400</th>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
		<tr>
			<th rowspan="2" colspan="3">CO2 Emission Rate
			<br>(kg/km)</th>
			<td rowspan="2" colspan="2">1.766</td>
			<td rowspan="2">9.074</td>
			<td rowspan="2" >9.149</td>
			<td rowspan="2">9.360</td>
			<td rowspan="2" >7.214</td>
			<td rowspan="2">30.638</td>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
		<tr>
			<th rowspan="2" colspan="3">Total CO2 Emission <br>(1000 km)</th>
			<td rowspan="2" colspan="2">1766</td>
			<td rowspan="2">9074</td>
			<td rowspan="2">9149</td>
			<td rowspan="2">9360</td>
			<td rowspan="2">7214</td>
			<td rowspan="2">30638</td>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
		<tr>
			<th rowspan="2" colspan="3">Flight Passenger <br>Capacity (max)</th>
			<td rowspan="2" colspan="2">9</td>
			<td rowspan="2">189</td>
			<td rowspan="2">150</td>
			<td rowspan="2">168</td>
			<td rowspan="2">145</td>
			<td rowspan="2">409</td>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
		<tr>
			<th rowspan="2" colspan="3">Number of Passenger <br>(70%)</th>
			<td rowspan="2" colspan="2">6</td>
			<td rowspan="2">132</td>
			<td rowspan="2">105</td>
			<td rowspan="2">118</td>
			<td rowspan="2">102</td>
			<td rowspan="2">286</td>
		</tr>
		<tr style="height: 42px;"></tr>
	</table>
</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 21:14 13/10/2020

Bài 1


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>WritePad Editor</title>
	<style type="text/css">
		.style1{
			list-style-type: lower-roman;
		}
		.style2{
			list-style-type: square;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<h2>WritePad Editor</h2>
	<p>WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly</p>
	<p>Steps to open WritePad application:</p>
	<ul class="style1">
		<li>Click <b>Start</b></li>
		<li>Click <b>Programs</b></li>
		<li>Click <b>WritePad</b></li>
	</ul>
	<p>Advantages of using a WritePad editor:</p>
	<ul class="style2">
		<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
		<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
		<li>It is platform independent.</li>
	</ul>
	<p>Disadvantages of using a WritePad editor:</p>
	<ul class="style2">
		<li>It consumes more memmory space.</li>
		<li>It requires to fill-in more details such as meta data for each page.</li>
	</ul>
</body>
</html>


Đức Sơn [T2008A]

Ngày viết: 13:26 13/10/2020


#WritePad Editor.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <b><h1>WritePad Editor</h1></b>
  <p>WritePad is an editor application that allows you to create Web pages esdily and quickly.<br>
  Step to open WritePad application:<br>
  <ol style="list-style-type: square;">
  	<li>i. Click<b>Start</b></li>
  	<li>ii. Click <b> Programs</b></li>
  	<li>iii. Click <b> WritePad</b></li>
  </ol><br>

  Advantages of using a WritePad editor:<br>
  	<ol style="list-style-type: square;">
  		<li> It allows faster creation of Web pages.</li>
  		<li> It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
  		<li> It is platform independent.</li><br>
  	</ol>
  	Disadvantages of using a WritePad editor:<br>
  	<ol style="list-style-type: square;">
  		<li> It consumes more memory space.</li>
  		<li> It requires to fill-in more details such as meta data for each page.</li>
  </ol>

</body>
</html>


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 23:05 12/10/2020


#WritePad Editor.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title> WritePad Edito </title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css"></style>
</head>
<body>
	<h1> WritePad Editor </h1>
		<p> WritePad is an editor application that allows you to create Wed pages easily and quickly.</p>
		<p> Steps to open WritePad application: </p>
			<ol style="list-style-type: square;">
		 		<li>i.  Click <strong> Start </strong </li>
				<li>ii. Click <strong> Programs </strong </li>
				<li>iii. Click <strong> WritePad </strong </li>
			</ol>
	<p> Advantages of using a WritePad editor. </p>
		<tr>
			<ol style="list-style-type: square;">
			<li> It allows faster creation of Wed pages. </li>
			<li> It allow easier updation of text or images in WritePad editor. </li>
			<li> It is platfrom independent. </li>
		</ol>
		</tr>
	<p> Disadvantages of using a WritePd editor. </p>
		<tr>
			<ol style="list-style-type: square;">
			<li> It consumes more memory space. </li>
			<li> It requires to fill-in more details such as meta data for each page. </li>
		</ol>
		</tr>
		 </style>
</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 21:59 12/10/2020


bai 1
https://dddeee22.herokuapp.com/bai6/ba1_6.html


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!