IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,420 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 16:22 20/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Dynamic;
using System.Text;

namespace Lession4
{
  class Product
  {
    private string maHH;
    private string tenHH;
    private float soLuong;
    private float gia1SP;

    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }
    public float SoLuong { get; set; }
    public float Gia1SP { get; set; }
    public Product() { }
    public Product(string maHH, string tenHH, float soLuong, float gia1SP)
    {
      MaHH = maHH;
      TenHH = tenHH;
      SoLuong = soLuong;
      Gia1SP = gia1SP;
    }
  


    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma: ");
      MaHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong: ");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia: ");
      Gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
      
    }
    public void output()
    {
      Console.WriteLine("MaHH: "+MaHH+"\nTenHH: "+TenHH+"\nSoLuong: "+SoLuong+"\nGia1SP: "+Gia1SP);
    }
   
  }

}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lession4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> lstpro = new List<Product>();
      
      Console.WriteLine("Nhap so product: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product pro = new Product();
        pro.input();
        lstpro.Add(pro);
      }
      Product priceMax = lstpro[0];
      Console.WriteLine("Danh sach cac san pham");

      foreach (var item in lstpro)
      {

      if(priceMax.Gia1SP< item.Gia1SP)
        {
          priceMax = item;
        }
        item.output();

      }
      Console.WriteLine("san pham co gia cao nhat");
      priceMax.output();


      
    }
  }
}


Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 16:20 20/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanliSP
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<Product> listProduct = new List<Product>();
      

      Console.Write("Nhập số sản phẩm: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        Product pro = new Product();
        Console.WriteLine("===============");
        Console.WriteLine("Nhập sản phẩm thứ {0}:", i);
        pro.input();
        listProduct.Add(pro);
      }

      Product product = listProduct[0];
      Console.WriteLine("====================");
      Console.WriteLine("Sản phẩm có giá bán cao nhất: ");
      foreach (var item in listProduct)
      {
        if(product.Gia1SP < item.Gia1SP)
        {
          product = item;
          
        }
        
      }
      product.output();

    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanliSP
{
  class Product
  {
    private String maHH;
    private String tenHH;
    private float soLuong;
    private float gia1SP;

    public Product()
    {

    }
    public Product(String maHH, String tenHH, float soLuong, float gia1SP)
    {
      MaHH = maHH;
      TenHH = tenHH;
      SoLuong = soLuong;
      Gia1SP = gia1SP;
    }
    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }
    public float SoLuong { get; set; }
    public float Gia1SP { get; set; }

    public void input()
    {
      Console.Write("Nhập maHH: ");
      maHH = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhập tenHH: ");
      tenHH = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhập soLuong: ");
      soLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhập gia1SP: ");
      gia1SP = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void output()
    {
      Console.WriteLine("MaHH: {0}, TenHH: {1}, Soluong: {2}, Gia1SP: {3}", maHH, tenHH, soLuong, gia1SP);
    }
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 15:59 20/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lessson4
{
  class Product
  {
    private string maHH;
    private string tenHH;
    private float soLuong;
    private float gia1Sp;

    
    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }
    public float SoLuong { get; set; }
    public float Gia1Sp { get; set; }

    public Product() {}
    public Product(string maHH,string tenHH,float soLuong,float gia1Sp) 
    {
      MaHH = maHH;
      TenHH = tenHH;
      SoLuong = soLuong;
      Gia1Sp = gia1Sp;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("maHH = {0} || tenHH = {1} || soluong = {2} || gia1Sp = {3}",
        maHH, TenHH, SoLuong, Gia1Sp);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap maHH");
      MaHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tenHH");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap soLuong");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia1Sp");
      Gia1Sp = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lessson4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      List<Product> list = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap N product");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product pro = new Product();
        pro.input();
        list.Add(pro);
      }
      Product priceMax = list[0];
      Console.WriteLine("Danh sach cac san pham");
      
      foreach (var item in list)
      {
        
        if(priceMax.Gia1Sp < item.Gia1Sp)
        {
          priceMax = item;
        }
        item.display();
        
      }
      

      Console.WriteLine("San pham co gia cao nhat la");
      priceMax.display();

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!