IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 10,139 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]l.com",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 08:25 02/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks; 

namespace BaiTapNgay01_06_2020
{
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
      int choose;
      do {
        Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json");
        Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
        Console.WriteLine("3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");
        Console.WriteLine("4. thoat");
        Console.Write("Enter choose: ");
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose) 
        {
          case 1:
            classList = ReadData();
            break;
          case 2:
            foreach(ClassRoom cr in classList)
            {
              cr.display();
            }
            break;
          case 3:
            SaveFiles(classList);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Exit");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("error");
            break;
        }
      
      } while (choose != 4);
      Console.ReadLine();
    }
    static List<ClassRoom> ReadData( )
    {
      //B1. Doc noi dung data.json
      var content = System.IO.File.ReadAllText(@"D:\Admin\Documents\XML_JSON\JSON\data.json");

      
      //B2. Convert JSON thanh Array Class Object trong C#
      List<ClassRoom> classRooms = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);

      Console.WriteLine("Length: " + classRooms.Count);


      foreach(ClassRoom cr in classRooms)
      {
        cr.display();
      }
      return classRooms;

      // Console.WriteLine(content);
    }

    static void SaveFiles(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      foreach (ClassRoom classroom in classRooms)
      {
        //luu tung object classroom vao file Name.obj
        using (Stream stream = File.Open(classroom.nameClass + ".obj", FileMode.Create))
        {
          var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
          binaryFormatter.Serialize(stream, classroom);
        }
      }
      //read file => object
      /**using (Stream stream = File.Open(filePath, FileMode.Open))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        return (T)binaryFormatter.Deserialize(stream);
      }*/
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace BaiTapNgay01_06_2020
{
  [Serializable]
   class Student
  {
    public string fullname{ get; set; }
    public string birthday { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string gender { get; set; }

    public Student() { }

    public Student(string fullname, string birthday, string email, string address, string gender)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.birthday = birthday;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.gender = gender;
    }


    public void input()
    {
      Console.Write("Enter student name: ");
      fullname = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter student birthday: ");
      birthday = Console.ReadLine();

      Console.Write("Enter student email: ");
      email = Console.ReadLine();

      Console.Write("Enter student address: ");
      address = Console.ReadLine();

      Console.Write("Enter student gender: ");
      gender = Console.ReadLine();

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("name: {0}, birthday: {1}, email: {2}, address: {3}, gender: {4}", fullname, birthday, email, address, gender);
    }

   
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace BaiTapNgay01_06_2020
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string nameClass { get; set; }
    public string addressClass { get; set; }

    List<Student> listStudent { get; set; }

    public ClassRoom() {
      listStudent = new List<Student>();
    }
    public ClassRoom(string nameClass, string addressClass, List<Student> listStudent)
    {
      this.nameClass = nameClass;
      this.addressClass = addressClass;
      this.listStudent = listStudent;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter name class: ");
      nameClass = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter address class: ");
      addressClass = Console.ReadLine();

      for(; ; )
      {
        Student std = new Student();
        std.input();
        listStudent.Add(std);
        Console.Write("Do you want to continue ? (y/n)");
        String a = Console.ReadLine();
        if (a.Equals("n"))
        {
          break;
        }
      }

    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name class: {0}, address class: {1}", nameClass, addressClass);
      foreach(Student std in listStudent)
      {
        std.display();
      }
    }
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 20:46 01/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Student
{
  class Student
  {
    public string fullName { get; set; }
    public DateTime DOB { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string gender { get; set; }
    public Student()
    {

    }
    public Student(string fullName, DateTime DOB, string email, string address, string gender)
    {
      this.address = address;
      this.DOB = DOB;
      this.email = email;
      this.fullName = fullName;
      this.gender = gender;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter student name : ");
      fullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter student birthday :");
      string birthday = Console.ReadLine();
      DOB = DateTime.ParseExact(birthday, "dd/MM/yyyy", null);
      Console.WriteLine("Enter student email :");
      email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter student address : ");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter student gender :");
      gender = Console.ReadLine();
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Fullname: {0} , birtday : {1} , Email : {2} , Address : {3} , Gender : {4}", fullName, DOB, email, address, gender);
    }
    
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Student
{
  class ClassRoom
  {
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }
    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }

   
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter classroom name : ");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter address classroom :");
      address = Console.ReadLine();
      inputStudent();
      
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Classname: {0} , Address : {1} ", name, address);
      foreach (var item in studentList)
      {
        item.display();
      }
    }
    private void inputStudent()
    {
      while (true)
      {
        Student student = new Student();
        student.input();
        studentList.Add(student);
        Console.WriteLine("Add new Student (y/n):");
        string option = Console.ReadLine();
        if (option.Equals("n")|| option.Equals("N"))
        {
          break;
        }
      }
    }
   
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;
namespace Student
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<ClassRoom> classRooms = new List<ClassRoom>();
      int c;
      do
      {
        menu();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:

            classRooms = importJSON(classRooms);

            display(classRooms);
            break;
          case 2:


            display(classRooms);
            break;
          case 3:
            exportJSON(classRooms);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat !!");
            break;

          default:
            Console.WriteLine("nhap loi !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);

    }
    static List<ClassRoom> importJSON(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      var content = File.ReadAllText(@"D:/C#/Less8/Student/data.json");
      classRooms = JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);


      return classRooms;
    }
    static void display(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      foreach (var item in classRooms)
      {
        item.display();
      }
    }
    static void exportJSON(List<ClassRoom> classRooms)
    {
      foreach (ClassRoom classroom in classRooms)
      {
        

        using (StreamWriter file = File.CreateText(@"d:/C#/Less8/Student/" + classroom.name+".obj"))
        {
          JsonSerializer serializer = new JsonSerializer();
          serializer.Serialize(file, classroom);
        }
      }
     
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
      Console.WriteLine("3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");
      Console.WriteLine("4.Thoat");
      Console.WriteLine("Chon : ");
    }  }
}[
 {
  
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!