IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript

In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript

by GokiSoft.com - 16:11 05/01/2022 12,310 Lượt Xem

Sinh ngẫu nhiên 1 số tự nhiên N trong Javascript

Thực hiên in hình tam giác như hình sau

*

* *

* * *

* * * *

* * * * *

Ví dụ: với N = 5

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

[email protected] [community,C2108L]

Ngày viết: 23:31 24/11/2021https://github.com/HoGiaHuy2003/C2108L-HTML-CSS-JS/tree/master/day-8/bt1604


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    var N
    var x
    var y
    N = prompt(`Enter N`)
  for (y = 1; y <= N; y++){  
    document.write(`<br>`) 
    for (x = 1; x <= y; x++){    
    document.write(`*`)
    }
  }
  </script>
</body>
</html>


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 18:18 26/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Sinh So Ngau Nhien</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body style="align-content: center;">
	<h1>Tam Giac hinh sao ngau nhien</h1>
	<script type="text/javascript">
		var n = Math.floor(Math.random()*100)
for(var i = 0; i<n;i++)
{
	for(var j = 0;j<i-1;j++)
	{
document.write('*')
}
document.write('<br/>')
}
	</script>


</body>
</html>


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 21:17 23/02/2021var n = parseInt(prompt('Nhập n:'));
for(var i=1;i<= n; i++)
{
  for(var j=1;j<= i; j++)
  {
    document.write('*');
  }
  document.write('<br/>');
}


Đào Mạnh Dũng [community,C2010L]

Ngày viết: 20:41 23/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Sinh số ngẫu nhiên</title>
</head>
<body>
	
	<h2> tam giá * trong Javascript </h2>
		<br>
			<br>
			
<script type="text/javascript">

	var n = Math.random()*30 + 1;

	for (var i = 1; i <= n; i++) {
		 
		 for (var j = i - 1; j >= 0; j--) {

		 	document.write('*')

		 }
		 		document.write('<br>')
	}
</script>
	

</body>
</html>


Vũ Trung Kiên [C2009I]

Ngày viết: 21:23 03/02/2021


#1604.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Vẽ tam giác</title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	<link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<style type="text/css">
		*
		{
			padding: 0;
			margin: 0;
			text-align: center;
		}
		.Main
		{
			border: solid 1px #359ee8;
			border-radius: 10px;
			margin-top: 10px;
		}
		.Top
		{
			border-top-left-radius: 8px;
			border-top-right-radius: 8px;
			background-color: #359ee8;
			padding: 5px 0;
			color: white;
		}
		.BTN
		{
			padding: 15px 25px;
 			outline: none !important;
 			color: #fff;
 			background-color: #359ee8;
 			border: none;
 			border-radius: 15px;
 			box-shadow: 0 9px #999;
 			margin: 10px 0;
		}
		.BTN:hover
		{
			background-color: #2578b3 !important;
		}
		.BTN:active
		{
			background-color: #359ee8;
 			box-shadow: 0 5px #666;
 			transform: translateY(4px);
		}
		.Bot
		{
			margin: 10px 0;
		}
		.Bet
		{
			margin: 5px 0;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="Main">
			<div class="Top">
				<h4>
					In tam giác
				</h4>
			</div>
			<div class="Bet">
				N = <span id="N">?</span>
			</div>
			<div class="Bot">
				<span id="Show"></span>
				<button class="BTN" type="button" onclick="EnterN()">Nhập giá trị</button>
				<button class="BTN" type="button" style="background-color: green" onclick="Print()">In</button>
				<button class="BTN" type="button" onclick="Del()">Xóa</button>
			</div>
		</div>
	</div>
	<script type="text/javascript">
		function EnterN () {
			n = prompt('Nhập giá trị N:');
			document.getElementById('N').innerHTML = n;
		}
		function Print () {
			for (i = 1; i <= n; i++){
				for (e = 1; e <= i; e++){
					document.getElementById('Show').innerHTML += '* ';
				}
				document.getElementById('Show').innerHTML += '<br>';
			}
		}
		function Del () {
			document.getElementById('Show') .innerHTML = '';
		}
	</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!