IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript

In tam giá * trong Javascript - in tam giác hình * trong Javascript - in tam giác hình sao trong Javascript

by GokiSoft.com - 16:11 05/01/2022 12,308 Lượt Xem

Sinh ngẫu nhiên 1 số tự nhiên N trong Javascript

Thực hiên in hình tam giác như hình sau

*

* *

* * *

* * * *

* * * * *

Ví dụ: với N = 5

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 16:23 15/10/2020


#sao.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>tamGiacHinhSao</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<h1>Welcome to learn Javascript</h1>
<script type="text/javascript">
var N = prompt("Enter N:",0);
for(var k =1; k <=N; k++){
for(var i = 1; i<=k; i++) {
		document.write("*")
	}document.write('<br/>');}
</script>
</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 21:53 14/10/2020


#tamgiac.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>In hình tam giác</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		document.write('Bài toán in hình tam giác' + '<br><br>')
		N=prompt('Nhập N:');
		for(i=1;i<=N;i++){
			for(j=0;j<i;j++){
				document.write('* ')
			}
			document.write('<br><br>')
		}
	</script>
</body>
</html>


Đức Sơn [T2008A]

Ngày viết: 20:18 14/10/2020


#js1.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Js </title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var N=prompt('Nhap N:')
    N= parseInt (N)
		 for (i=0;i<=i;j++) {
			 for (j=0;j<=i;j++) {
				 document.writeln("*")
			}
			 document.writeln("<br/>")
		}
		
	</script>

</body>
</html>


Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 16:57 14/10/2020


tam giac 


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>In tam giac</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
 <script type="text/javascript">
 	var N= prompt('Nhap N:');
 	N = parseInt(N)
	for(i=0;i<N;i++) {
		for(j=0;j<=i;j++) {
			document.writeln(" * ")
		}
		document.writeln("<br/>")
	}
 </script>
</body>
</html>


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 16:32 14/10/2020


#1604.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Java script</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var a = prompt("Nhap N = ");
		var show = '';
		for (var i = 1; i <= a; i++) {
			for (var j = 1; j <= i; j++) {
				document.write('*');
			}
		document.write('<br>');
		}
	</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!