IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 17,163 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 20:58 15/05/2020using System;

namespace Student
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int age;
      String name, address, studentId;
      Console.WriteLine("Enter student name:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter student student ID:");
      studentId = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter student age:");
      age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter student address:");
      address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Student Info: name:{0}, student ID:{1}, age:{2}, address:{3}", name, studentId, age, address);

    }
  }
}


Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 16:32 15/05/2020using System;

namespace database
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string ten , Masv , Diachi;
      
      Console.WriteLine("Nhap ten SV :");
      ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ma SV :");
      Masv = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi SV :");
      Diachi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi SV :");
      int Tuoi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Thong tin sinh vien la : Ten = {0} , Ma SV = {1}, DiaChi = {2} , Tuoi = {3}",ten, Masv,Diachi,Tuoi);
    }
  }
}


Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 16:20 15/05/2020using System;

namespace Lession1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int age;
      String name, address, studentId;
      Console.WriteLine("Enter student name:");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter student student ID:");
      studentId = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter student age:");
      age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter student address:");
      address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Student Info: name:{0}, student ID:{1}, age:{2}, address:{3}", name, studentId, age, address);
      
    }
  }
}


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 16:10 15/05/2020using System;
using System.Text;

namespace Lession2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string ten,msv,diachi;
      int age;

      Console.WriteLine("Nhap vao ten sinh vien:");
      ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao ma sinh vien");
      msv = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao Dia Chi:");
      diachi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao tuoi:");
      age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Thong Tin Sinh Vien : Ten = {0} , Ma Sinh Vien = {1}, Dia Chi = {2}, Tuoi = {3}" + ten,msv,diachi,age);
    }

  }
}


Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 16:09 15/05/2020using System;

namespace nhapsinhvien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bool scan = true;
      while (scan)
      {
        Console.WriteLine("=========================");

        Console.WriteLine("Enter Full Name: ");
        String name = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Enter ID: ");
        int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter Age: ");
        String age = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Enter Address: ");
        String address = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("=========================");

        Console.WriteLine("Full name: "+ name);
        Console.WriteLine("ID: "+ id);
        Console.WriteLine("Age: "+ age);
        Console.WriteLine("Address: "+ address);
      }
     }

    
    
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!