IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Tính giai thừa N! trong Javascript

Tính giai thừa N! trong Javascript

by GokiSoft.com - 16:11 05/01/2022 18,307 Lượt Xem

Tính giai thừa N! & hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

[email protected] [community,C2108L]

Ngày viết: 23:26 24/11/2021https://github.com/HoGiaHuy2003/C2108L-HTML-CSS-JS/tree/master/day-8/bt1602


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=<device-width>, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    var i
    var N
    var product = 1
    N = prompt(`Enter N`)
    for(i = 1; i <= N; i++){
      product = product * i
    }
    document.write(`N! = ` +product)
  </script>
</body>
</html>


[email protected] [community,C2108L]

Ngày viết: 23:07 24/11/2021

https://github.com/HoGiaHuy2003/C2108L-HTML-CSS-JS/tree/master/day-8/bt1602

hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 15:16 26/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tinh Giai Thua N!</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<h1>Tinh Giai Thua Page</h1>
	<script type="text/javascript">
		var n = prompt('Nhap gia tri cua N')
		var gt = 0
		function giaithua(x)
		{
			var giaithua=1;
			for(var i=1;i<=n;i++)
			{
				giaithua*=i
			}
			alert('Giai Thua bang '+giaithua)
		}
var n=giaithua(n)


	</script>

</body>
</html>


Đào Mạnh Dũng [community,C2010L]

Ngày viết: 22:18 23/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Phương trình bậc 2</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">

var n = prompt('Nhập giá trị của n')
 
  var gt = 1

    for (var i = n - 1; i >= 0; i--) {
      gt=gt*n;
    }

	 alert('giá trị của n! là : '+gt)

</script>
</body>
</html>


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 20:52 23/02/2021var x= prompt('Nhap x:');
var fact = 1;
for(i = 1;i<=x;i++){
  fact = fact * i;
}
console.log(fact);


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!