IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Tính giai thừa N! trong Javascript

Tính giai thừa N! trong Javascript

by GokiSoft.com - 16:11 05/01/2022 18,310 Lượt Xem

Tính giai thừa N! & hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 20:20 15/10/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>
		
	</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var giaithua,n,i;
	n=prompt('nhap n giai thua')
	if(n==0){
		alert('giai thua cua n = 1')
	}else{
		giaithua=1;
		for (i=1; i <= n; i++) {
		 giaithua = giaithua * i; 
	}
		alert('giai thua cua n=' +giaithua);
	}	
	

</script>
</body>
</html>


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 16:33 15/10/2020


#giaiThua.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>GiaiThua</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var N = prompt("Enter N:",0);
	var G=1
	for(var i =1; i<=N;i++){
		G=G*i
	}
	document.write('giai thua la: ', G);
</script>
</body>
</html>


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 22:02 14/10/2020


#giathua.html


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>Tính giai thừa</title>
</head>
<body>
	<script>
		n=prompt('Nhập N:');
		if (n<0) {
			alert('Nhập sai!!');
		}
		else if (n==0) {
			document.write('Bài toán tính giai thừa 1 số N'+ '<br><br>')
			document.write('Kết quả = 1')
		}
		else{
			var tich=1
			for(i=1;i<=n;i++){
				tich*=i;
			}
			document.write('Bài toán tính giai thừa 1 số N'+ '<br><br>')
			document.write('Kết quả = ' + tich)
		}
	</script>
</body>
</html>


Đức Sơn [T2008A]

Ngày viết: 20:38 14/10/2020


#Tính gai thua Js.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Js</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
   <script type="text/javascript">
   	var N =prompt("Nhap gia tri N:");
   	var result=1;

   	for (var i=1;i<=N;i++) {
   		result *=i;
   	}
    alert(result);
   </script>
</body>
</html>


Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 16:37 14/10/2020


#1602.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>JS</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
	var a = prompt("Nhap n= ");
	var tich = 1;
	for (var i = 1; i <= a; i++) {
		tich = tich*i;
	}
	document.write("Ket qua n! la:");
	document.write(tich);
</script>
	

</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!