IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 12,371 Lượt Xem

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 16:17 13/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace T1908A
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b: ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n=> x = {2}", a, b, x);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace T1907A
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      System.Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
B1


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 16:14 13/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PhuongTringBac1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b:");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n=> x = {2}", a,b,x);
      }

      Console.ReadKey();

    }
  }
}


Trần Ngọc Hải [T1907A]

Ngày viết: 16:12 13/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PTB1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b: ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n=> x = {2}", a, b, x);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 16:06 13/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace PTbac1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào a : ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b : ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n => x = {2}", a, b, x);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 16:04 13/05/2020using System;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      
      bool ischeck = true;
      while (ischeck) {
        Console.WriteLine("Nhập vào a: ");
        float a = float.Parse(Console.ReadLine());
        if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
         
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b: ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n=> x = {2}", a, b, x);
          ischeck = false;
      }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!