IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,498 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 23:07 03/06/2020

https://github.com/philong192001/ASS.git

Assignment - winform quản lí khách sạn kết nối CSDL SQL Sever

Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 22:40 03/06/2020

Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 21:46 03/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentQliks
{
  class Book
  {
    public DateTime checkin { get; set; }
    public DateTime checkout { get; set; }
    public string cmnd { get; set; }

    public string hotelID { get; set; }

    public string roomCode { get; set; }

    public Book()
    {

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("CheckIn : {0} , CheckOut : {1} , Cmnd : {2} , HotelID : {3} , roomID : {4}", checkin, checkout, cmnd, hotelID, roomCode);
    }
    public void input(List<Hotel> hotels, List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      string strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngay book (dd/mm/YYYY): ");
        strDatetime = Console.ReadLine();
        checkin = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngay tra phong (dd/mm/YYYY): ");
        strDatetime = Console.ReadLine();
        checkout = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      inputCMND(customers);
      inputHotelID(hotels, ids);
    }
    private void inputCMND(List<Customer> customers)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Enter PersonID : ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in customers)
      {
        if (find.Equals(item.cmnd))
        {
          cmnd = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("nhập thông tin Customer");
        Customer customer = new Customer();
        customer.input(find);
        customers.Add(customer);
        cmnd = customer.cmnd;
      }

    }
    private void inputHotelID(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Enter hotelID : ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (find.Equals(item.hotelID))
        {
          hotelID = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("nhập thông tin hotel : ");
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.input(ids);
        hotelID = hotel.hotelID;
        hotels.Add(hotel);
      }
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (hotelID.Equals(item.hotelID))
        {
          findRoom(item);
        }
      }


    }

    private void findRoom(Hotel hotel)
    {
      bool dk = true;
      while (dk)
      {
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          item.display();
        }
        Console.WriteLine("Enter roomCode to book : ");
        string check;
        check = Console.ReadLine();
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          if (check.Equals(item.roomCode))
          {
            roomCode = check;
            dk = false;
            break;
          }
        }
        if (dk)
        {
          Console.WriteLine("ma phong sai !!");
        }
      }
    }

    internal static void inpu(List<Hotel> hotels, List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal static void Add(Action book)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentQliks
{
  class Room
  {
    public string roomName { get; set; }
    public int floorNumber { get; set; }
    public int maxPerson { get; set; }
    public int price { get; set; }
    public string roomCode { get; set; }

    public Room()
    {

    }
    public Room(string roomName, int floorNumber, int maxPerson, int price, string roomCode)
    {
      this.floorNumber = floorNumber;
      this.maxPerson = maxPerson;
      this.price = price;
      this.roomCode = roomCode;
      this.roomName = roomName;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputRoomName();
      inputfloorNumber();
      inputmaxPerson();
      inputprice();
      inputRoomCode(vs);
    }
    private void inputfloorNumber()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("tang : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          floorNumber = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }
    private void inputmaxPerson()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("so nguoi toi da : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          maxPerson = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }

    private void inputprice()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("gia phong 1 ngay : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          price = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }
    private void inputRoomCode(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.WriteLine("ma phong : ");
        roomCode = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (roomCode.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("PersonalID is exist !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(roomCode) == false)
        {
          vs.Add(roomCode);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputRoomName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("ten phong : ");
        roomName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(roomName) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("roomName : {0} , numberFloor : {1} , maxPerson : {2} , Price : {3} , roomCode : {4}", roomName, floorNumber, maxPerson, price, roomCode);

    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentQliks
{
  class Hotel
  {
    internal object hotelID;
    internal IEnumerable<Room> rooms;
    internal int name;

    public void addCustomer(List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      Customer customer = new Customer();
      customer.input(ids);
      customers.Add(customer);
    }
    public void editCustomer(List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter PersonalID to edit : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            cus.input(str);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }
    }

    internal void Display()
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public void deleteCustomer(List<Hotel> hotels, List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter PersonalID to delete : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            customers.Remove(cus);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }
    }

    internal void addHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void deleteCustomer(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void editHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;

namespace AssignmentQliks
{
  class FunctionMennu
  {
    public FunctionMennu()
    {

    }
    List<Book> bookings = new List<Book>();
    List<Hotel> hotels = new List<Hotel>();
    List<Customer> customers = new List<Customer>();
    List<string> ids = new List<string>();
    public void Searching()
    {
      int choose;
      do
      {
        menuSearch();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("HotelId : ");
            string str = Console.ReadLine();
            bool isCheck = false;
            foreach (var item in hotels)
            {
              if (item.hotelID.Equals(str))
              {
                item.Display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Hotel is not Exit !!");
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("HotelId : ");
            str = Console.ReadLine();
            isCheck = false;
            foreach (var item in customers)
            {
              if (item.cmnd.Equals(str))
              {
                item.display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Customer is not Exit !!");
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("HotelId : ");
            str = Console.ReadLine();
            isCheck = false;
            foreach (var item in hotels)
            {
              if (item.hotelID.Equals(str))
              {
                foreach (Room room in item.rooms)
                {
                  room.display();
                }
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Hotel is not Exit !!");
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);
    }
    public void book()
    {

      int c;
      do
      {
        menuBooking();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            Book booking = new Book();
            Book.input(hotels, customers, ids);
            Book.Add(book);
            break;
          case 2:
            foreach (var item in book)
            {
              item.display();
            }
            break;
          case 3:
            showRoomByDate(bookings, hotels);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);
    }
    public void showRoomByDate(List<Book> books, List<Hotel> hotels)
    {
      if (hotels.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("khong co data!!!");
        return;
      }
      Hotel currentHotel = null;
      for (; ; )
      {
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          Console.WriteLine("Ma KS: {0}, Ten KS: {1}", hotel.hotelID, arg1: hotel.name);
        }
        Console.WriteLine("Enter hotelID : ");
        string hotelID = Console.ReadLine();
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          if (hotel.hotelID.Equals(hotelID))
          {
            currentHotel = hotel;
            break;
          }
        }
        if (currentHotel != null)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("(Not Found) Nhap lai: ");
      }
      if (currentHotel.rooms.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("khong co data!!!");
        return;
      }

      Console.WriteLine("Ngay CheckIn (dd/mm/YYYY): ");
      string dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckIn = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);

      Console.WriteLine("Ngay CheckOut (dd/mm/YYYY): ");
      dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckOut = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);

      foreach (var room in currentHotel.rooms)
      {
        List<Book> currentBooking = new List<Book>();

        foreach (var book in books)
        {
          if (book.hotelID.Equals(currentHotel.hotelID) && book.roomCode.Equals(room.roomCode))
          {
            currentBooking.Add(book);
          }
        }
        bool isFind = false;
        foreach (var book in currentBooking)
        {
          if (DateTime.Compare(book.checkin, CheckOut) > 0 || DateTime.Compare(book.checkout, CheckIn) < 0)
          {
            //room dat yeu cau
          }
          else
          {
            isFind = true;
            break;
          }

        }
        if (!isFind)
        {
          Console.WriteLine("Room No: {0}, Room Name: {1}", room.roomCode, room.roomName);
        }

      }

    }
    public void Customer()
    {

      Customer customer = new Customer();

      int c;
      do
      {
        menuCustomer();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            customer.addCustomer(customers, ids);
            break;
          case 2:
            customer.editCustomer(customers);
            break;
          case 3:
            customer.deleteCustomer(customers);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);
    }

    public void Hotel()
    {


      Hotel hotel = new Hotel();
      int choose;
      do
      {
        menuHotel();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            hotel.addHotel(hotels, ids);
            break;
          case 2:
            hotel.editHotel(
              hotels, ids);
            break;
          case 3:
            hotel.deleteCustomer(hotels, ids);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (choose != 4);

    }
    private void menuHotel()
    {
      Console.WriteLine("1.Add Hotel");
      Console.WriteLine("2.Edit Hotel");
      Console.WriteLine("3.Dlete Hotel");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }
    private void menuCustomer()
    {
      Console.WriteLine("1.Add Customer");
      Console.WriteLine("2.Edit Customer");
      Console.WriteLine("3.Dlete Customer");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }
    private void menuBooking()
    {
      Console.WriteLine("1.Add Booking");
      Console.WriteLine("2.Show Booking");
      Console.WriteLine("3.Show room list available");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }
    private void menuSearch()
    {
      Console.WriteLine("1.Search hotel");
      Console.WriteLine("2.Search Customer");
      Console.WriteLine("3.Search room");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }


  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentQliks
{
  class Hotel
  {
    internal object hotelID;
    internal IEnumerable<Room> rooms;
    internal int name;

    public void addCustomer(List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      Customer customer = new Customer();
      customer.input(ids);
      customers.Add(customer);
    }
    public void editCustomer(List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter PersonalID to edit : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            cus.input(str);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }
    }

    internal void Display()
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    public void deleteCustomer(List<Hotel> hotels, List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter PersonalID to delete : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            customers.Remove(cus);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }
    }

    internal void addHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void deleteCustomer(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void editHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AssignmentQliks
{
  class Customer
  {
    public string cmnd { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public string gender { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public int age { get; set; }
    public Customer()
    {

    }
    public Customer(string cmnd, string name, int age, string gender, string address)
    {
      this.address = address;
      this.age = age;
      this.cmnd = cmnd;
      this.gender = gender;
      this.name = name;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputCmnd(vs);
      input(cmnd);
    }
    public void input(string cmnd)
    {
      this.cmnd = cmnd;
      inputName();
      inputAge();
      inputGender();
      inputaddress();
    }
    private void inputAge()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Age :");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          age = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }
    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }

    private void inputCmnd(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.WriteLine("PersonalID : ");
        cmnd = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (cmnd.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("PersonalID is exist !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(cmnd) == false)
        {
          vs.Add(cmnd);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputGender()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Gender : ");
        gender = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(gender) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputaddress()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Address : ");
        address = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(address) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Name : ");
        name = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(name) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("CMND : {0} , Fullname : {1} , Age : {2} , Gender : {3} , Address : {4}", cmnd, name, age, gender, address);
    }

    internal void addCustomer(List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void editCustomer(List<Customer> customers)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    internal void deleteCustomer(List<Customer> customers)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.Design;
using System.Text;

namespace AssignmentQliks
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      FunctionMennu functionMennu = new FunctionMennu();
      int c;
      do
      {
        menu();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            functionMennu.Hotel();
            break;
          case 2:
            functionMennu.Customer();
            break;
          case 3:
            functionMennu.book();
            break;
          case 4:
            functionMennu.Searching();
            break;

          case 5:
            Console.WriteLine("Thoát !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Lỗi !!");
            break;
        }

      } while (c != 5);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Khách sạn");
      Console.WriteLine("2.khách hàng");
      Console.WriteLine("3.Đặt Phòng");
      Console.WriteLine("4.Tìm kiếm");
      Console.WriteLine("5.Thoát !");
      Console.WriteLine("Chọn : ");
    }
  }
}lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 16:34 03/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace QuanLyKhachSan
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection connection;
    SqlCommand command;
    string str = @"Data Source=DESKTOP-37PUKPU\A;Initial Catalog=QLKhachSan;Integrated Security=True";
    SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
    DataTable table = new DataTable();
    
   void loaddata()
    {
      command = connection.CreateCommand();
      command.CommandText = "select * from KhachHang";
      adapter.SelectCommand = command;
      table.Clear();
      adapter.Fill(table);
      dvg.DataSource = table;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      connection = new SqlConnection(str);
      connection.Open();
      loaddata();
    }

    private void dvg_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      txtmaphong.ReadOnly = true;
      int i;
      i = dvg.CurrentRow.Index;
      txtmaks.Text = dvg.Rows[i].Cells[0].Value.ToString();
      txtmaphong.Text = dvg.Rows[i].Cells[1].Value.ToString();
      txthoten.Text = dvg.Rows[i].Cells[2].Value.ToString();
      txtdiachi.Text = dvg.Rows[i].Cells[3].Value.ToString();
      txtgiaphong.Text = dvg.Rows[i].Cells[4].Value.ToString();
      txtsonguoi.Text = dvg.Rows[i].Cells[5].Value.ToString();
      cbtrangthai.Text = dvg.Rows[i].Cells[6].Value.ToString();
      cbloaiphong.Text = dvg.Rows[i].Cells[7].Value.ToString();
      dtpdate.Text = dvg.Rows[i].Cells[8].Value.ToString();
    }

    private void btnthem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      command = connection.CreateCommand();
      command.CommandText = "insert into KhachHang values('"+txtmaks.Text +"','"+txtmaphong.Text+"',N'" + txthoten.Text + "','" + txtdiachi.Text + "','" + txtgiaphong.Text + "','" + txtsonguoi.Text + "','" + cbtrangthai.Text + "','" + cbloaiphong.Text + "','" + dtpdate.Text + "')";
      command.ExecuteNonQuery();
      loaddata();

    }

    private void btnxoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      command = connection.CreateCommand();
      command.CommandText = "delete from KhachHang where maphong='"+txtmaphong.Text+"'";
      command.ExecuteNonQuery();
      loaddata();
    }

    private void btnsua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      command = connection.CreateCommand();
      command.CommandText = "update KhachHang set maphong= '"+ txtmaphong.Text + "',hoten='" + txthoten.Text + "',diachi='"+ txtdiachi.Text + "',giaphong= '"+ txtgiaphong.Text + "',songuoi='"+ txtsonguoi.Text + "',trangthai='"+ cbtrangthai .Text+ "',loaiphong='"+ cbloaiphong .Text+ "',ngayo='"+ dtpdate.Text+ "' where maks= '"+txtmaks.Text+"'";
      command.ExecuteNonQuery();
      loaddata();
    }

    private void btntimkiem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string SqlSearch = "SELECT * FROM KhachHang WHERE maphong = @maphong";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlSearch, connection);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maphong", txtmaphong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("hoten", txthoten.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("diachi", txtdiachi.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("giaphong", txtgiaphong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("songuoi", txtsonguoi.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("trangthai", cbtrangthai.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("loaiphong", cbloaiphong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("ngayo", dtpdate.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      dvg.DataSource = dt;
    }
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 14:18 03/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment
{
  class Customer
  {

    public string cmnd { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public string gender { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public int age { get; set; }
    public Customer()
    {

    }
    public Customer(string cmnd, string name, int age, string gender, string address)
    {
      this.address = address;
      this.age = age;
      this.cmnd = cmnd;
      this.gender = gender;
      this.name = name;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputCmnd(vs);
      input(cmnd);
    }
    public void input(string cmnd)
    {
      this.cmnd = cmnd;
      inputName();
      inputAge();
      inputGender();
      inputaddress();
      
    }
    private void inputAge()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Age :");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          age = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }
    
    private void inputCmnd(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.WriteLine("PersonalID : ");
        cmnd = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (cmnd.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("PersonalID is exist !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(cmnd) == false)
        {
          vs.Add(cmnd);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputGender()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Gender : ");
        gender = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(gender) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputaddress()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Address : ");
        address = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(address) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Name : ");
        name = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(name) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("CMND : {0} , Fullname : {1} , Age : {2} , Gender : {3} , Address : {4}", cmnd, name, age, gender, address);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment
{
  class Management
  {
    List<Booking> bookings = new List<Booking>();
    List<Hotel> hotels = new List<Hotel>();
    List<Customer> customers = new List<Customer>();
    List<string> ids = new List<string>();
    public Management()
    {

    }
    public void Searching()
    {
      int c;
      do
      {
        menuSearch();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("HotelId : ");
            string str = Console.ReadLine();
            bool isCheck = false;
            foreach (var item in hotels)
            {
              if (item.hotelID.Equals(str))
              {
                item.display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Hotel is not Exit !!");
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("HotelId : ");
             str = Console.ReadLine();
             isCheck = false;
            foreach (var item in customers)
            {
              if (item.cmnd.Equals(str))
              {
                item.display();
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Customer is not Exit !!");
            }
            break;
          case 3:
            Console.WriteLine("HotelId : ");
             str = Console.ReadLine();
             isCheck = false;
            foreach (var item in hotels)
            {
              if (item.hotelID.Equals(str))
              {
                foreach (Room room in item.rooms)
                {
                  room.display();
                }
                isCheck = true;
                break;
              }
            }
            if (!isCheck)
            {
              Console.WriteLine("Hotel is not Exit !!");
            }
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);
    }
    public void book()
    {
      
      int c;
      do
      {
        menuBooking();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            Booking booking = new Booking();
            booking.input(hotels,customers,ids);
            bookings.Add(booking);
            break;
          case 2:
            foreach (var item in bookings)
            {
              item.display();
            }
            break;
          case 3:
            showRoomByDate(bookings,hotels);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);
    }
    public void showRoomByDate(List<Booking> books, List<Hotel> hotels)
    {
      if (hotels.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("khong co data!!!");
        return;
      }

      Hotel currentHotel = null;
      for (; ; )
      {
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          Console.WriteLine("Ma KS: {0}, Ten KS: {1}", hotel.hotelID, hotel.name);
        }
        Console.WriteLine("Enter hotelID : ");
        string hotelID = Console.ReadLine();
        foreach (Hotel hotel in hotels)
        {
          if (hotel.hotelID.Equals(hotelID))
          {
            currentHotel = hotel;
            break;
          }
        }
        if (currentHotel != null)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("(Not Found) Nhap lai: ");
      }
      if (currentHotel.rooms.Count == 0)
      {
        Console.WriteLine("khong co data!!!");
        return;
      }

      Console.WriteLine("Ngay CheckIn (dd/mm/YYYY): ");
      string dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckIn = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);

      Console.WriteLine("Ngay CheckOut (dd/mm/YYYY): ");
      dateTime = Console.ReadLine();
      DateTime CheckOut = DateTime.ParseExact(dateTime, "dd/MM/yyyy", null);


      foreach (var room in currentHotel.rooms)
      {
        List<Booking> currentBooking = new List<Booking>();

        foreach (var book in books)
        {

          if (book.hotelID.Equals(currentHotel.hotelID) && book.roomCode.Equals(room.roomCode))
          {
            currentBooking.Add(book);
          }


        }
        bool isFind = false;
        foreach (var book in currentBooking)
        {
          if (DateTime.Compare(book.checkin, CheckOut) > 0 || DateTime.Compare(book.checkout, CheckIn) < 0)
          {
            //room dat yeu cau
          }
          else
          {
            isFind = true;
            break;
          }

        }
        if (!isFind)
        {
          Console.WriteLine("Room No: {0}, Room Name: {1}", room.roomCode, room.roomName);
        }

      }

    }
    public void Customer()
    {
      
      CustomerModify customerModify = new CustomerModify();
      
      int c;
      do
      {
        menuCustomer();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            customerModify.addCustomer(customers, ids);
            break;
          case 2:
            customerModify.editCustomer(customers);
            break;
          case 3:
            customerModify.deleteCustomer(customers);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 4);
    }

    public void Hotel()
    {
      

      hotelModify hotelModify = new hotelModify();
      int c;
      do
      {
        menuHotel();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            hotelModify.addHotel(hotels,ids);
            break;
          case 2:
            hotelModify.editHotel(hotels,ids);
            break;
          case 3:
            hotelModify.deleteCustomer(hotels, ids);
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c!=4);

    }
    private void menuHotel()
    {
      Console.WriteLine("1.Add Hotel");
      Console.WriteLine("2.Edit Hotel");
      Console.WriteLine("3.Dlete Hotel");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }
    private void menuCustomer()
    {
      Console.WriteLine("1.Add Customer");
      Console.WriteLine("2.Edit Customer");
      Console.WriteLine("3.Dlete Customer");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }
    private void menuBooking()
    {
      Console.WriteLine("1.Add Booking");
      Console.WriteLine("2.Show Booking");
      Console.WriteLine("3.Show room list available");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }
    private void menuSearch()
    {
      Console.WriteLine("1.Search hotel");
      Console.WriteLine("2.Search Customer");
      Console.WriteLine("3.Search room");
      Console.WriteLine("4.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }


  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment
{
  class Booking
  {

    public DateTime checkin { get; set; }
    public DateTime checkout { get; set; }
    public string cmnd { get; set; }

    public string hotelID { get; set; }

    public string roomCode { get; set; }


    public Booking()
    {

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("CheckIn : {0} , CheckOut : {1} , Cmnd : {2} , HotelID : {3} , roomID : {4}", checkin, checkout, cmnd,hotelID, roomCode);
    }
    public void input(List<Hotel> hotels, List<Customer> customers, List<string> ids)
    {
      string strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngay book (dd/mm/YYYY): ");
         strDatetime = Console.ReadLine();
        checkin = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      strDatetime = null;
      while (string.IsNullOrEmpty(strDatetime))
      {
        Console.WriteLine("Ngay tra phong (dd/mm/YYYY): ");
        strDatetime = Console.ReadLine();
        checkout = DateTime.ParseExact(strDatetime, "dd/MM/yyyy", null);
      }
      inputCMND(customers);
      inputHotelID(hotels,ids);
    }
    private void inputCMND(List<Customer> customers)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Enter PersonID : ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in customers)
      {
        if (find.Equals(item.cmnd))
        {
          cmnd = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("nhập thông tin Customer");
        Customer customer = new Customer();
        customer.input(find);
        customers.Add(customer);
        cmnd = customer.cmnd;
      }

    }
    private void inputHotelID(List<Hotel> hotels,List<string> ids)
    {
      bool dk = false;
      Console.WriteLine("Enter hotelID : ");
      string find = Console.ReadLine();
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (find.Equals(item.hotelID))
        {
          hotelID = find;
          dk = true;
          break;
        }
      }
      if (!dk)
      {
        Console.WriteLine("nhập thông tin hotel : ");
        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.input(ids);
        hotelID = hotel.hotelID;
        hotels.Add(hotel);
      }
      foreach (var item in hotels)
      {
        if (hotelID.Equals(item.hotelID))
        {
          findRoom(item);
        }
      }


    }

    private void findRoom(Hotel hotel)
    {
      bool dk = true;
      while (dk)
      {
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          item.display();
        }
        Console.WriteLine("Enter roomCode to book : ");
        string check;
        check = Console.ReadLine();
        foreach (Room item in hotel.rooms)
        {
          if (check.Equals(item.roomCode))
          {
            roomCode = check;
            dk = false;
            break;
          }
        }
        if (dk)
        {
          Console.WriteLine("ma phong sai !!");
        }
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment
{
  class hotelModify
  {
    public hotelModify()
    {

    }
    public void addHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      Hotel hotel = new Hotel();
      hotel.input(ids);
      hotels.Add(hotel);
    }
    public void editHotel(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter HotelID to edit : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Hotel h in hotels)
        {
          if (str.Equals(h.hotelID))
          {
            h.input(str, ids);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }
    }
    public void deleteCustomer(List<Hotel> hotels, List<string> ids)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter HotelID to delete : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Hotel h in hotels)
        {
          if (str.Equals(h.hotelID))
          {
            hotels.Remove(h);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }


    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment
{
  class Room
  {
    public string roomName { get; set; }
    public int floorNumber { get; set; }
    public int maxPerson { get; set; }
    public int price { get; set; }
    public string roomCode { get; set; }

    public Room()
    {

    }
    public Room(string roomName, int floorNumber, int maxPerson, int price, string roomCode)
    {
      this.floorNumber = floorNumber;
      this.maxPerson = maxPerson;
      this.price = price;
      this.roomCode = roomCode;
      this.roomName = roomName;
    }
    public void input(List<string> vs)
    {
      inputRoomName();
      inputfloorNumber();
      inputmaxPerson();
      inputprice();
      inputRoomCode(vs);
    }
    private void inputfloorNumber()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("tang : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          floorNumber = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }
    private void inputmaxPerson()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("so nguoi toi da : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          maxPerson = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }

    private void inputprice()
    {


      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("gia phong 1 ngay : ");

        string c2 = Console.ReadLine();
        if (checkInt(c2) && string.IsNullOrEmpty(c2) == false)
        {
          price = int.Parse(c2);
          ischeck = false;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
        }
      }

    }
    bool checkInt(string s)
    {
      bool check = true;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item < 48 || item > 57)
        {
          check = false;
          break;
        }

      }
      return check;
    }
    private void inputRoomCode(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.WriteLine("ma phong : ");
        roomCode = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (roomCode.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("PersonalID is exist !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(roomCode) == false)
        {
          vs.Add(roomCode);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputRoomName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("ten phong : ");
        roomName = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(roomName) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("roomName : {0} , numberFloor : {1} , maxPerson : {2} , Price : {3} , roomCode : {4}", roomName, floorNumber, maxPerson, price, roomCode);

    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment
{
  class Hotel
  {
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string Rank { get; set; }

    public List<Room> rooms { get; set; }

    public string hotelID { get; set; }
    public Hotel()
    {
      rooms = new List<Room>();
    }
    public void input(List<string> ids)
    {

      inputHotelID(ids);
      input(hotelID,ids);
    }
    public void input(string hotelID, List<string> ids)
    {
      inputHotelName();
      inputHotelAddress();
      rankHotel();


      inputRoom(rooms,ids);
      this.hotelID = hotelID;

    }
    private void inputHotelID(List<string> vs)
    {
      bool ischeck = false;
      for (; ischeck == false;)
      {
        Console.WriteLine("HotelID : ");
        hotelID = Console.ReadLine();
        foreach (string str in vs)
        {
          if (hotelID.Equals(str))
          {
            Console.WriteLine("PersonalID is exist !!");
            ischeck = true;
            break;
          }
        }
        if (!ischeck && string.IsNullOrEmpty(hotelID) == false)
        {
          vs.Add(hotelID);
          ischeck = true;
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Error !!");
          ischeck = false;
        }
      }
    }
    private void inputHotelName()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Name of Hotel : ");
        name = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(name) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    private void inputHotelAddress()
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Address of hotel : ");
        address = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(address) == false)
        {
          ischeck = false;
        }
      }

    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("hotelName : {0} , Address : {1} , Level : {2} , hotelID : {3} ", name, address, Rank, hotelID);
      Console.WriteLine("List of Room : ");
      foreach (var item in rooms)
      {
        item.display();
      }
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");

    }

    private void inputRoom(List<Room> rooms,List<string> ids)
    {
      Console.WriteLine("Seting Room's Information : ");
      for (; ; )
      {
        Room room = new Room();
        room.input(ids);
        rooms.Add(room);
        Console.WriteLine("add room : (y/n)");
        string option = Console.ReadLine();
        if (option.Equals("n"))
        {
          break;
        }
      }
    }

    private void rankHotel()
    {
      bool dk = true;
      while (dk)
      {
        Console.WriteLine("1.VIP");
        Console.WriteLine("2.Normal");
        Console.WriteLine("Choose : ");
        int choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Rank = "VIP";
            dk = false;
            break;
          case 2:
            Rank = "Normal";
            dk = false;
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error !! ");

            break;

        }
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment
{
  class CustomerModify
  {
    public CustomerModify()
    {

    }
    public void addCustomer(List<Customer> customers,List<string> ids)
    {
      Customer customer = new Customer();
      customer.input(ids);
      customers.Add(customer);
    }
    public void editCustomer(List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter PersonalID to edit : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            cus.input(str);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }
        

      }
    }
    public void deleteCustomer(List<Customer> customers)
    {
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Console.WriteLine("Enter PersonalID to delete : ");
        string str = Console.ReadLine();
        bool isCheck = false;
        foreach (Customer cus in customers)
        {
          if (str.Equals(cus.cmnd))
          {
            customers.Remove(cus);
            ischeck = false;
            isCheck = true;
            break;
          }
        }
        if (!isCheck)
        {
          Console.WriteLine("PersonalID is Not exist !!");
        }


      }
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Assignment
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Management management = new Management();
      int c;
      do
      {
        menu();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (c)
        {
          case 1:
            management.Hotel();
            break;
          case 2:
            management.Customer();
            break;
          case 3:
            management.book();
            break;
          case 4:
            management.Searching();
            break;

          case 5:
            Console.WriteLine("EXIT !!");
            break;


          default:
            Console.WriteLine("Error !!");
            break;
        }

      } while (c != 5);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Hotel");
      Console.WriteLine("2.Customer");
      Console.WriteLine("3.Booking the room");
      Console.WriteLine("4.Search");
      Console.WriteLine("5.Exit !");
      Console.WriteLine("Choose : ");
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!