IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 09:41 01/11/2021 15,492 Lượt Xem

Đề 1: Tạo ứng dụng calculator bằng giao diện (Winform Application) gồm các chức năng sau

- Tạo máy tính gồm các chức năng cơ bản

- Lưu lại toàn bộ lịch sử đã thực hiện các phép tính vào file hoặc CSDL

Đề 2 : Tạo ứng dụng quản lý khách sạn (Dùng console hoặc Winform -> tuỳ chọn)

Note : Form sẽ đc nhiều điểm hơn

Gồm các chức năng

- Thêm/Sửa/Xoá KS

- Thêm sửa xoá khách hàng

- Quản lý đặt phòng

- Tìm kiếm.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 09:23 03/06/2020


#Form1.cs


using System;
using System.CodeDom.Compiler;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace WindowsForms
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Double resultValue = 0;
    String operationPerformed = "";
    bool ischeck = false;
    List<string> list = new List<string>();
    List<string> listAll = new List<string>();
    string data;
    string nameFile = "demo.txt";
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button_click(object sender, EventArgs e)
    {
      if ((tbShownumber.Text == "0") || ischeck)
      {
        tbShownumber.Clear();
      }
      ischeck = false;
      if (!tbShownumber.Text.Contains("."))
      {
        Button button = (Button)sender;
        list.Add(button.Text);
        tbShownumber.Text = tbShownumber.Text + button.Text;

      }
      else
      {
        Button button = (Button)sender;
        if (!button.Text.Equals("."))
          tbShownumber.Text = tbShownumber.Text + button.Text;
        list.Add(button.Text);
      }    }

    private void operator_click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button button = (Button)sender;

      if (resultValue != 0)
      {
        button16.PerformClick();
        operationPerformed = button.Text;
        list.Add(button.Text);
        resultValue = Convert.ToDouble(tbShownumber.Text);

        ischeck = true;
      }

      operationPerformed = button.Text;
      list.Add(button.Text);
      resultValue = Convert.ToDouble(tbShownumber.Text);

      show_calculator.Text = resultValue + " " + operationPerformed;
      ischeck = true;


    }

    private void button_click5(object sender, EventArgs e)
    {
      tbShownumber.Text = "0";
      resultValue = 0;
      list.Clear();
      data = "";
      show_calculator.Text = "";
    }

    private void button_click4(object sender, EventArgs e)
    {
      tbShownumber.Text = "0";
    }

    private void button_result(object sender, EventArgs e)
    {
      show_calculator.Text = show_calculator.Text + " " + tbShownumber.Text;
      switch (operationPerformed)
      {

        case "+":
          tbShownumber.Text = (resultValue + Convert.ToDouble(tbShownumber.Text)).ToString();

          break;
        case "-":
          tbShownumber.Text = (resultValue - Convert.ToDouble(tbShownumber.Text)).ToString();
          break;
        case "*":
          tbShownumber.Text = (resultValue * Convert.ToDouble(tbShownumber.Text)).ToString();
          break;
        case "/":
          tbShownumber.Text = (resultValue / Convert.ToDouble(tbShownumber.Text)).ToString();
          break;
        default:
          break;

      }

      list.Add("=" + tbShownumber.Text);
      foreach (var item in list)
      {
        data += item;
      }
      
      show_calculator.Text = data;
      StreamWriter writer = new StreamWriter(nameFile, true);
      writer.WriteLine(data);
      writer.Close();
      insertMysql(data);
    }
    private void insertMysql(string data)
    {
      string strConnection = "Server = localhost;Database=test;Port=3306;User ID=root;password=";
      MySqlConnection connection = new MySqlConnection(strConnection); ;
      try
      {
        
        connection.Open();

        string data_insert = "INSERT INTO calculator(result) VALUES ('"+data+"')";
        MySqlCommand command = new MySqlCommand(data_insert,connection);
        command.ExecuteNonQuery();
        Console.WriteLine("hoan thanh success");
      }
      catch (Exception ex)
      {

        Console.WriteLine("ket noi error "+ex.Message);
      }
      finally
      {
        connection.Close();
        connection.Dispose();
      }
    }
    
  }


}
#Form1.Designer.cs


namespace WindowsForms
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button4 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button5 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button6 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button7 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button8 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button9 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button10 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button12 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button13 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button14 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button16 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button17 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button18 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button20 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button15 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.tbShownumber = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.show_calculator = new System.Windows.Forms.Label();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(27, 88);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button1.TabIndex = 0;
      this.button1.Text = "7";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button2
      // 
      this.button2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(87, 88);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button2.TabIndex = 1;
      this.button2.Text = "8";
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button3
      // 
      this.button3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button3.Location = new System.Drawing.Point(147, 88);
      this.button3.Name = "button3";
      this.button3.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button3.TabIndex = 2;
      this.button3.Text = "9";
      this.button3.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button4
      // 
      this.button4.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button4.Location = new System.Drawing.Point(207, 88);
      this.button4.Name = "button4";
      this.button4.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button4.TabIndex = 3;
      this.button4.Text = "/";
      this.button4.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button4.Click += new System.EventHandler(this.operator_click);
      // 
      // button5
      // 
      this.button5.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button5.Location = new System.Drawing.Point(267, 88);
      this.button5.Name = "button5";
      this.button5.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button5.TabIndex = 4;
      this.button5.Text = "CE";
      this.button5.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button5.Click += new System.EventHandler(this.button_click4);
      // 
      // button6
      // 
      this.button6.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button6.Location = new System.Drawing.Point(267, 133);
      this.button6.Name = "button6";
      this.button6.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button6.TabIndex = 9;
      this.button6.Text = "C";
      this.button6.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button6.Click += new System.EventHandler(this.button_click5);
      // 
      // button7
      // 
      this.button7.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 15.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button7.Location = new System.Drawing.Point(207, 133);
      this.button7.Name = "button7";
      this.button7.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button7.TabIndex = 8;
      this.button7.Text = "*";
      this.button7.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button7.Click += new System.EventHandler(this.operator_click);
      // 
      // button8
      // 
      this.button8.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button8.Location = new System.Drawing.Point(147, 133);
      this.button8.Name = "button8";
      this.button8.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button8.TabIndex = 7;
      this.button8.Text = "6";
      this.button8.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button8.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button9
      // 
      this.button9.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button9.Location = new System.Drawing.Point(87, 133);
      this.button9.Name = "button9";
      this.button9.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button9.TabIndex = 6;
      this.button9.Text = "5";
      this.button9.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button9.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button10
      // 
      this.button10.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button10.Location = new System.Drawing.Point(27, 133);
      this.button10.Name = "button10";
      this.button10.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button10.TabIndex = 5;
      this.button10.Text = "4";
      this.button10.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button10.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button12
      // 
      this.button12.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button12.Location = new System.Drawing.Point(207, 178);
      this.button12.Name = "button12";
      this.button12.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button12.TabIndex = 13;
      this.button12.Text = "-";
      this.button12.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button12.Click += new System.EventHandler(this.operator_click);
      // 
      // button13
      // 
      this.button13.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button13.Location = new System.Drawing.Point(147, 178);
      this.button13.Name = "button13";
      this.button13.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button13.TabIndex = 12;
      this.button13.Text = "3";
      this.button13.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button13.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button14
      // 
      this.button14.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button14.Location = new System.Drawing.Point(87, 178);
      this.button14.Name = "button14";
      this.button14.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button14.TabIndex = 11;
      this.button14.Text = "2";
      this.button14.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button14.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button16
      // 
      this.button16.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button16.Location = new System.Drawing.Point(267, 178);
      this.button16.Name = "button16";
      this.button16.Size = new System.Drawing.Size(54, 84);
      this.button16.TabIndex = 19;
      this.button16.Text = "=";
      this.button16.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button16.Click += new System.EventHandler(this.button_result);
      // 
      // button17
      // 
      this.button17.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button17.Location = new System.Drawing.Point(207, 223);
      this.button17.Name = "button17";
      this.button17.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button17.TabIndex = 18;
      this.button17.Text = "+";
      this.button17.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button17.Click += new System.EventHandler(this.operator_click);
      // 
      // button18
      // 
      this.button18.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button18.Location = new System.Drawing.Point(147, 223);
      this.button18.Name = "button18";
      this.button18.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button18.TabIndex = 17;
      this.button18.Text = ".";
      this.button18.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button18.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button20
      // 
      this.button20.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button20.Location = new System.Drawing.Point(27, 223);
      this.button20.Name = "button20";
      this.button20.Size = new System.Drawing.Size(114, 39);
      this.button20.TabIndex = 15;
      this.button20.Text = "0";
      this.button20.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button20.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // button15
      // 
      this.button15.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.button15.Location = new System.Drawing.Point(27, 178);
      this.button15.Name = "button15";
      this.button15.Size = new System.Drawing.Size(54, 39);
      this.button15.TabIndex = 10;
      this.button15.Text = "1";
      this.button15.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button15.Click += new System.EventHandler(this.button_click);
      // 
      // tbShownumber
      // 
      this.tbShownumber.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.tbShownumber.Location = new System.Drawing.Point(27, 44);
      this.tbShownumber.Multiline = true;
      this.tbShownumber.Name = "tbShownumber";
      this.tbShownumber.Size = new System.Drawing.Size(294, 30);
      this.tbShownumber.TabIndex = 20;
      this.tbShownumber.Text = "0";
      this.tbShownumber.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Right;
      // 
      // show_calculator
      // 
      this.show_calculator.AccessibleName = "";
      this.show_calculator.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.show_calculator.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlDark;
      this.show_calculator.Location = new System.Drawing.Point(24, 9);
      this.show_calculator.Name = "show_calculator";
      this.show_calculator.Size = new System.Drawing.Size(196, 30);
      this.show_calculator.TabIndex = 21;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(354, 283);
      this.Controls.Add(this.show_calculator);
      this.Controls.Add(this.tbShownumber);
      this.Controls.Add(this.button16);
      this.Controls.Add(this.button17);
      this.Controls.Add(this.button18);
      this.Controls.Add(this.button20);
      this.Controls.Add(this.button12);
      this.Controls.Add(this.button13);
      this.Controls.Add(this.button14);
      this.Controls.Add(this.button15);
      this.Controls.Add(this.button6);
      this.Controls.Add(this.button7);
      this.Controls.Add(this.button8);
      this.Controls.Add(this.button9);
      this.Controls.Add(this.button10);
      this.Controls.Add(this.button5);
      this.Controls.Add(this.button4);
      this.Controls.Add(this.button3);
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.Button button2;
    private System.Windows.Forms.Button button3;
    private System.Windows.Forms.Button button4;
    private System.Windows.Forms.Button button5;
    private System.Windows.Forms.Button button6;
    private System.Windows.Forms.Button button7;
    private System.Windows.Forms.Button button8;
    private System.Windows.Forms.Button button9;
    private System.Windows.Forms.Button button10;
    private System.Windows.Forms.Button button12;
    private System.Windows.Forms.Button button13;
    private System.Windows.Forms.Button button14;
    private System.Windows.Forms.Button button16;
    private System.Windows.Forms.Button button17;
    private System.Windows.Forms.Button button18;
    private System.Windows.Forms.Button button20;
    private System.Windows.Forms.Button button15;
    private System.Windows.Forms.TextBox tbShownumber;
    private System.Windows.Forms.Label show_calculator;
  }
}#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsForms
{
  static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form1());
    }
  }
}


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 23:46 02/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.ComponentModel.Design;
using System.Configuration;

namespace QLKSan
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();    
    }
    SqlConnection con;
    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtIdRoom.Text = "";
      txtNameRoom.Text = "";
      txtPrice.Text = "";
      txtNameUser.Text = "";
      cbxLoaiPhong.Text = "";
      cbxTinhTrang.Text = "";
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["QLKS"].ConnectionString.ToString();
      con = new SqlConnection(conString);
      con.Open();
      Display();
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      con.Close();
    }
    public void Display()
    {
      string sqlSELECT = "SELECT * FROM KSan";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlSELECT, con);
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblRoom.DataSource = dt;
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string SqlINSERT = "INSERT INTO KSan VALUES (@MaPhong, @TenPhong,@Gia,@TenNguoiDat,@LoaiPhong,@TinhTrang)";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlINSERT,con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("MaPhong", txtIdRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenPhong", txtNameRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("Gia", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenNguoiDat", txtNameUser.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("LoaiPhong", cbxLoaiPhong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TinhTrang", cbxTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      Display();
    }

    private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string SqlUpdate = "UPDATE KSan SET TenPhong = @TenPhong , Gia = @Gia, TenNguoiDat = @TenNguoiDat,LoaiPhong = @LoaiPhong,TinhTrang = @TinhTrang WHERE MaPhong = @MaPhong ";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlUpdate, con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("MaPhong", txtIdRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenPhong", txtNameRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("Gia", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenNguoiDat", txtNameUser.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("LoaiPhong", cbxLoaiPhong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TinhTrang", cbxTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      Display();
    }

    private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string SqlDelete = "DELETE FROM KSan WHERE MaPhong = @MaPhong";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlDelete, con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("MaPhong", txtIdRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenPhong", txtNameRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("Gia", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenNguoiDat", txtNameUser.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("LoaiPhong", cbxLoaiPhong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TinhTrang", cbxTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      Display();
    }

    private void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string SqlSearch = "SELECT * FROM KSan WHERE MaPhong = @MaPhong";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlSearch, con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("MaPhong", txtIdRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenPhong", txtNameRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("Gia", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenNguoiDat", txtNameUser.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("LoaiPhong", cbxLoaiPhong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TinhTrang", cbxTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblRoom.DataSource = dt;
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.ComponentModel.Design;
using System.Configuration;

namespace QLKSan
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();    
    }
    SqlConnection con;
    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtIdRoom.Text = "";
      txtNameRoom.Text = "";
      txtPrice.Text = "";
      txtNameUser.Text = "";
      cbxLoaiPhong.Text = "";
      cbxTinhTrang.Text = "";
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["QLKS"].ConnectionString.ToString();
      con = new SqlConnection(conString);
      con.Open();
      Display();
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      con.Close();
    }
    public void Display()
    {
      string sqlSELECT = "SELECT * FROM KSan";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlSELECT, con);
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblRoom.DataSource = dt;
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string SqlINSERT = "INSERT INTO KSan VALUES (@MaPhong, @TenPhong,@Gia,@TenNguoiDat,@LoaiPhong,@TinhTrang)";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlINSERT,con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("MaPhong", txtIdRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenPhong", txtNameRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("Gia", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenNguoiDat", txtNameUser.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("LoaiPhong", cbxLoaiPhong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TinhTrang", cbxTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      Display();
    }

    private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string SqlUpdate = "UPDATE KSan SET TenPhong = @TenPhong , Gia = @Gia, TenNguoiDat = @TenNguoiDat,LoaiPhong = @LoaiPhong,TinhTrang = @TinhTrang WHERE MaPhong = @MaPhong ";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlUpdate, con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("MaPhong", txtIdRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenPhong", txtNameRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("Gia", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenNguoiDat", txtNameUser.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("LoaiPhong", cbxLoaiPhong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TinhTrang", cbxTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      Display();
    }

    private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string SqlDelete = "DELETE FROM KSan WHERE MaPhong = @MaPhong";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlDelete, con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("MaPhong", txtIdRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenPhong", txtNameRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("Gia", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenNguoiDat", txtNameUser.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("LoaiPhong", cbxLoaiPhong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TinhTrang", cbxTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      Display();
    }

    private void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string SqlSearch = "SELECT * FROM KSan WHERE MaPhong = @MaPhong";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlSearch, con);
      cmd.Parameters.AddWithValue("MaPhong", txtIdRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenPhong", txtNameRoom.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("Gia", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TenNguoiDat", txtNameUser.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("LoaiPhong", cbxLoaiPhong.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("TinhTrang", cbxTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblRoom.DataSource = dt;
    }
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 21:54 02/06/2020

https://github.com/ThienPhuDev97/T1907A_Java/tree/master/QuanLiKhachSan

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 10:02 30/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace TesT01
{

  public partial class Form1 : Form
  {   
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    SqlConnection conn;
    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      string sqlthem = "INSERT INTO tblHotel VALUES (@maks, @nameks, @price, @tinhtrang)";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlthem, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      input();


    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      conn = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-4NVNJ2G;Initial Catalog=KhachSan;Integrated Security=TrueData Source=DESKTOP-4NVNJ2G;Initial Catalog=KhachSan;Integrated Security=True");
      conn.Open();
      input();
    }
    public void input()
    {
      string sqlInsert = "select * from tblHotel";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlInsert, conn);
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblHotel.DataSource = dt;
    }  

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      conn.Close();
    }

    private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sqlxoa = "DELETE FROM tblHotel WHERE maks = @maks";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlxoa, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      input();
    }

    private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sqlsua = "UPDATE tblHotel SET maks = @maks, nameks = @nameks, price = @price, tinhtrang = @tinhtrang Where maks = @maks";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlsua, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      input();
    }

    private void btnFind_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sqltim = "SELECT * FROM tblHotel WHERE maks = @maks";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqltim, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblHotel.DataSource = dt;
    }

    private void bntTimKiem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string sqltimkiem = "SELECT * FROM tblHotel WHERE nameks = @nameks";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqltimkiem, conn);
      cmd.Parameters.AddWithValue("maks", txtMaKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("nameks", txtNameKS.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("price", txtPrice.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("tinhtrang", cbTinhTrang.Text);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Load(dr);
      tblHotel.DataSource = dt;
    }

    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtMaKS.Text = "";
      txtNameKS.Text = "";
      txtPrice.Text = "";
      cbTinhTrang.Text = "";
    }
  }
}


Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 16:35 29/05/2020

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!