IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,791 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 10:32 15/10/2020


#1989.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<h1>WritePad Editor</h1>
	<p>WritePad is an editor application that allows you ti create Web page</p>
	<p>Step to open WritePad application</p>
		<ol type="i">
			<li>Click <b>Start</b></li>
			<li>Click <b>Programs</b></li>
			<li>Click <b>WritePad</b></li>
		</ol>
	<p>Advantages of using a WritePad editor:</p>
		<ul type="square">
			<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
			<li>It allows easier updation of text.</li>
			<li>It is platform independent.</li>
		</ul>
	<p>
		<table border="1">
			<caption style="text-align: center;">Airplane Comparsion</caption>
			<tr>
				<td rowspan="2"></td>
				<td rowspan="2">Laserjet 45 Super</td>
				<td colspan="2">Airbus</td>
				<td colspan="3">Boeing</td>
			</tr>
				<td>A321</td>
				<td>A320</td>
				<td>737-400</td>
				<td>737-600</td>
				<td>747-40</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>CO2 Emission rate (kg/km)</td>
				<td>1.766</td>
				<td>9.074</td>
				<td>9.149</td>
				<td>9.36</td>
				<td>7.23</td>
				<td>30.628</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Total Co2 Emission (1000km)</td>
				<td>1766</td>
				<td>9074</td>
				<td>9149</td>
				<td>936</td>
				<td>723</td>
				<td>30628</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Flight passenger</td>
				<td>9</td>
				<td>189</td>
				<td>150</td>
				<td>168</td>
				<td>145</td>
				<td>409</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>Number of Passenger (70%)</td>
				<td>1.766</td>
				<td>9.074</td>
				<td>9.149</td>
				<td>9.36</td>
				<td>7.23</td>
				<td>30.628</td>
			</tr>
			
		</table>
	</p>
</body>
</html>


#style.css


th,tr,td {
	text-align: center;

}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:17 14/10/2020

 • bai 2:

#table.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <table border="1px">
  	<caption>Airplane Comparison</caption>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td rowspan="2"></td>
  		<td rowspan="2"><b>Laserject 45 Super</b></td>
  		<td colspan="2"><b>Airbus</b></td>
  		<td colspan="3"><b>Boeing</b></td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>A321</b></td>
  		<td><b>A320</b></td>
  		<td><b>737-400</b></td>
  		<td><b>737-600</b></td>
  		<td><b>737-400</b></td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>CO2 Emission Rate (kg/km)</b></td>
  		<td>1.766</td>
  		<td>9.074</td>
  		<td>9.149</td>
  		<td>9.360</td>
  		<td>7.214</td>
  		<td>30.638</td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>Total CO2 Emission (1000 km)</b></td>
  		<td>1766</td>
  		<td>9074</td>
  		<td>9149</td>
  		<td>9360</td>
  		<td>7214</td>
  		<td>30638</td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>Flight Pasenger Capacity (max)</b></td>
  		<td>9</td>
  		<td>189</td>
  		<td>150</td>
  		<td>168</td>
  		<td>145</td>
  		<td>409</td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>Number of Passenger (70%)</b></td>
  		<td>6</td>
  		<td>132</td>
  		<td>105</td>
  		<td>118</td>
  		<td>102</td>
  		<td>286</td>
  	</tr>
  </table>
</body>
</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:16 14/10/2020

bai 1:

#editor.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h2>WritePad Editor</h2>
  <p>
  	WritePad is an editor application allows you to Web pages easily and quickly.
  </p>
  <div>
  	<p>Steps to open WritePad application:</p>
  		<ol type="i">
  			<li>Click <b>Start</b></li>
  			<li>Click <b>Programs</b></li>
  			<li>Click <b>WritePad</b></li>
  		</ol>
  </div>

  <div>
  	<p>
  		Advantages of using a WritePad editor:
  	</p>
  	  <ul>
  	  	<li>It allows faster cretion of Web pages.</li>
  	  	<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
  	  	<li>It is platform independent.</li>
  	  </ul> 
  </div>

  <div>
  	<p>
  		Disadvantages of using a WritePad editor:
  	</p>
  	  <ul>
  	  	<li>It consumes more memory space</li>
  	  	<li>It requires to fill-in more details such as meta data for each page.
  	  	</li>
  	  </ul>
  </div>
</body>
</html>


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:41 14/10/2020


#b2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Airplane Comparisom</title>
 <style>
  table{
   text-align: center;
   empty-cells: show;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <table border="1px">
  <caption>Airplane Comparison</caption>
  <tr>
   <th rowspan="3" colspan="3" style="width: 150px"></th>
   <th rowspan="3" colspan="2" width="80px">Laserjet 45 Super</th>
   <th colspan="2">Airbus</th>
   <th colspan="3">Boeing</th>
  </tr>
  <tr>
   <th rowspan="2">A321</th>
   <th rowspan="2">A320</th>
   <th rowspan="2" width="50px">737-400</th>
   <th rowspan="2" width="50px">737-600</th>
   <th rowspan="2" width="50px">747-400</th>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
  <tr>
   <th rowspan="2" colspan="3">CO2 Emission Rate
   <br>(kg/km)</th>
   <td rowspan="2" colspan="2">1.766</td>
   <td rowspan="2">9.074</td>
   <td rowspan="2">9.149</td>
   <td rowspan="2">9.360</td>
   <td rowspan="2">7.214</td>
   <td rowspan="2">30.638</td>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
  <tr>
   <th rowspan="2" colspan="3">Total CO2 Emission <br>(1000 km)</th>
   <td rowspan="2" colspan="2">1766</td>
   <td rowspan="2">9074</td>
   <td rowspan="2">9149</td>
   <td rowspan="2">9360</td>
   <td rowspan="2">7214</td>
   <td rowspan="2">30638</td>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
  <tr>
   <th rowspan="2" colspan="3">Flight Passenger <br>Capacity (max)</th>
   <td rowspan="2" colspan="2">9</td>
   <td rowspan="2">189</td>
   <td rowspan="2">150</td>
   <td rowspan="2">168</td>
   <td rowspan="2">145</td>
   <td rowspan="2">409</td>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
  <tr>
   <th rowspan="2" colspan="3">Number of Passenger <br>(70%)</th>
   <td rowspan="2" colspan="2">6</td>
   <td rowspan="2">132</td>
   <td rowspan="2">105</td>
   <td rowspan="2">118</td>
   <td rowspan="2">102</td>
   <td rowspan="2">286</td>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
 </table>
</body>
</html>


Nguyên Phấn Đông [community]

Ngày viết: 13:23 14/10/2020

bai 2


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Airplane Comparisom</title>
 <style>
  table{
   text-align: center;
   empty-cells: show;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <table border="1px">
  <caption>Airplane Comparison</caption>
  <tr>
   <th rowspan="3" colspan="3" style="width: 150px"></th>
   <th rowspan="3" colspan="2" width="80px">Laserjet 45 Super</th>
   <th colspan="2">Airbus</th>
   <th colspan="3">Boeing</th>
  </tr>
  <tr>
   <th rowspan="2">A321</th>
   <th rowspan="2">A320</th>
   <th rowspan="2" width="50px">737-400</th>
   <th rowspan="2" width="50px">737-600</th>
   <th rowspan="2" width="50px">747-400</th>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
  <tr>
   <th rowspan="2" colspan="3">CO2 Emission Rate
   <br>(kg/km)</th>
   <td rowspan="2" colspan="2">1.766</td>
   <td rowspan="2">9.074</td>
   <td rowspan="2">9.149</td>
   <td rowspan="2">9.360</td>
   <td rowspan="2">7.214</td>
   <td rowspan="2">30.638</td>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
  <tr>
   <th rowspan="2" colspan="3">Total CO2 Emission <br>(1000 km)</th>
   <td rowspan="2" colspan="2">1766</td>
   <td rowspan="2">9074</td>
   <td rowspan="2">9149</td>
   <td rowspan="2">9360</td>
   <td rowspan="2">7214</td>
   <td rowspan="2">30638</td>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
  <tr>
   <th rowspan="2" colspan="3">Flight Passenger <br>Capacity (max)</th>
   <td rowspan="2" colspan="2">9</td>
   <td rowspan="2">189</td>
   <td rowspan="2">150</td>
   <td rowspan="2">168</td>
   <td rowspan="2">145</td>
   <td rowspan="2">409</td>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
  <tr>
   <th rowspan="2" colspan="3">Number of Passenger <br>(70%)</th>
   <td rowspan="2" colspan="2">6</td>
   <td rowspan="2">132</td>
   <td rowspan="2">105</td>
   <td rowspan="2">118</td>
   <td rowspan="2">102</td>
   <td rowspan="2">286</td>
  </tr>
  <tr style="height: 45px;"></tr>
 </table>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!