IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,551 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 09:14 29/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lession6
{
  class Program
  {
    public static int chosse;
    public static void Main(String[] agrs)
    {
      Console.InputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      List<Product> Products = new List<Product>();

      do
      {
        showMenu();
        checkChosse();
        switch (chosse)
        {
          case 1:
            input(Products);
            break;
          case 2:
            display(Products);
            break;
          case 3:
            sort(Products);
            display(Products);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Stop!!!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error!!! Please try again.....");
            break;
        }
      } while (chosse != 4);
    }
    public static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("\t\t\tMenu");
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin cho n san pham ");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin vua nhap: ");
      Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi: ");
      Console.WriteLine("4. Exit. ");

    }

    static void input(List<Product> Products)
    {
      for (; ; )
      {
        Product product = new Product();
        product.input();
        Products.Add(product);
        Console.WriteLine("nhap them product : (Y/N)");
        string option = Console.ReadLine();
        if (option.ToUpper().Equals("N"))
        {
          break;
        }
      }
    }
    static void display(List<Product> Products)
    {
      foreach (var item in Products)
      {
        item.display();
      }
    }
    static void sort(List<Product> Products)
    {
      Products.Sort((x, y) => y.Price.CompareTo(x.Price));
    }
    private static void checkChosse()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        string str;
        Console.Write("Chon: ");
        str = Console.ReadLine();

        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Lua chon khong duoc de trong!!!");
        }
        else
        {
          if (check(str))
          {
            chosse = int.Parse(str);
            if (chosse > 0)
            {
              isName = false;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Lua chon phai lon hon 0");
            }
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Khong duoc nhap chu!! ");
          }

        }

      }
    }

    static bool check(string s)
    {
      bool checkk = false;
      foreach (char item in s)
      {
        if (item >= 48 && item <= 57)
        {
          checkk = true;
        }
      }
      return checkk;
    }
  }
}
using System;

namespace Lession6
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    private float _price;
    public float Price
    {
      get
      {
        return _price;
      }
      set
      {
        if (value >= 0)
        {
          this._price = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Gia nhap vao phai lon hon 0");
        }
      }
    }

    public Product() { }
    public Product(string Name, string Producer, float Price)
    {
      this.Name = Name;
      this.Producer = Producer;
      this.Price = Price;
    }

    public void input()
    {
      checkName();
      checkProducer();
      checkPrice();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}\nNha san xuat: {1}\nGia: {2}", Name, Producer, Price);
    }

    private void checkName()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        Console.Write("Nhap ten san pham: ");
        Name = Console.ReadLine();
        if (String.IsNullOrEmpty(Name))
        {
          Console.WriteLine("Ten san pham khong duoc de trong!!!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }
    private void checkProducer()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        Console.Write("Nhap ten nha san xuat: ");
        Producer = Console.ReadLine();
        if (String.IsNullOrEmpty(Producer))
        {
          Console.WriteLine("Ten nha san khong duoc de trong!!!");
        }
        else
        {
          isName = false;
        }
      }
    }

    private void checkPrice()
    {
      bool isName = true;
      while (isName)
      {
        Console.Write("Nhap gia san pham: ");
        string str;
        str = Console.ReadLine();

        if (String.IsNullOrEmpty(str))
        {
          Console.WriteLine("Gia san pham khong duoc de trong!!!");
        }
        else
        {
          Price = float.Parse(str);
          if (Price > 0)
          {
            isName = false;
          }
        }

      }
    }
  }
}


Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 22:32 28/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QLSP
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> productList = new List<Product>();
      int choose;
      do
      {       
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("N san pham muon them ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Product pro = new Product();
            for (int i=0; i <n; i++)
            {
              pro = new Product();
              pro.Input();
              productList.Add(pro);
            }
            break;
          case 2:
            foreach(Product propro in productList)
            {
              propro.Display();
            }
            break;
          case 3 :
            productList.Sort((a, b) => a.Price.CompareTo(b.Price));
            foreach (Product propro in productList)
            {
              propro.Display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap khong chinh xac ( chi nhap tu 1-4)");
            break;
            
        }
      } while (choose != 5);
    }
      static void ShowMenu()
      {
        Console.WriteLine("1. So san pham muon them : ");
        Console.WriteLine("2. Thong tin vua nhap : ");
        Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi : ");
        Console.WriteLine("4. Thoat : ");
      }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLSP
{
  class Product
  {
    public string NameProduct { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public Product()
    {

    }
    public Product(string NameProduct,string Producer,float Price)
    {
      this.Producer = Producer;
      this.NameProduct = NameProduct;
      this.Price = Price;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten san pham :");
      NameProduct = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia tien :");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten san pham : {0},Nha san xuat : {1}, Gia ban : {2}",NameProduct,Producer,Price);
    }
  }
}


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 10:22 27/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace sanpham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      List<Sanpham> thaolist = new List<Sanpham>();
      Sanpham sanpham = new Sanpham();
      
      int choise;
      do
      {
        menu();
        choise = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choise)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("nhập nsanr phẩm:");
            int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            
            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              Sanpham sanpham1 = new Sanpham();
              sanpham1.input();
              thaolist.Add(sanpham1);
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Sanpham sanpham in thaolist)
            {
              sanpham.display();
            }
            break;
          case 3:
            sort(thaolist);
            sanpham.display();
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("thoát!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine(">>>>>>");
            break;
        }
      } while (choise != 4);
    }
    static void menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.Hiển thị thông tin sản phẩm");
      Console.WriteLine("3.Sắp xếp thông tin giảm dần thao giá:");
      Console.WriteLine("4.Choise");
    }
    static void sort(List<Sanpham> thaolist)
    {
      thaolist.Sort((x, y) => x.Giaban.CompareTo(y.Giaban));
    }
    

  }
}
>>>>>>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Dynamic;
using System.Text;

namespace sanpham
{
  class Sanpham
  {
    private String Name { get; set; }
    private String Nhasx { get; set; }
    private int Giaban { get; set; }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhập tên sp:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhập nhà sản xuất:");
      Nhasx = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhập giá bán:");
      Giaban = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("{0},{1},{2},", Name, Nhasx, Giaban);
    }
  }
}


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 16:47 26/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QLSanPham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> productList = new List<Product>();
      int choose;
      do
      {       
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("N san pham muon them ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Product pro = new Product();
            for (int i=0; i <n; i++)
            {
              pro = new Product();
              pro.Input();
              productList.Add(pro);
            }
            break;
          case 2:
            foreach(Product propro in productList)
            {
              propro.Display();
            }
            break;
          case 3 :
            productList.Sort((a, b) => a.Price.CompareTo(b.Price));
            foreach (Product propro in productList)
            {
              propro.Display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap khong chinh xac ( chi nhap tu 1-4)");
            break;
            
        }
      } while (choose != 5);
    }
      static void ShowMenu()
      {
        Console.WriteLine("1. So san pham muon them : ");
        Console.WriteLine("2. Thong tin vua nhap : ");
        Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi : ");
        Console.WriteLine("4. Thoat : ");
      }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QLSanPham
{
  class Product
  {
    public string NameProduct { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public Product()
    {

    }
    public Product(string NameProduct,string Producer,float Price)
    {
      this.Producer = Producer;
      this.NameProduct = NameProduct;
      this.Price = Price;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten san pham :");
      NameProduct = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia tien :");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten san pham : {0},Nha san xuat : {1}, Gia ban : {2}",NameProduct,Producer,Price);
    }
  }
}


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 15:44 26/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QuanLiSP
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      List<Product> products = new List<Product>();

      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap vao n san pham:");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Product product = new Product();
            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              product = new Product();
              product.input();
              products.Add(product);
            }
            break;
          case 2:
            foreach(Product product1 in products)
            {
              product1.display();
            }
            break;
          case 3:
            products.Sort((x, y) => y.Price.CompareTo(x.Price));
            foreach(Product product1 in products)
            {
              product1.display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error!");
            break;
        }

      } while (choose != 5);
    }
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin n cho san pham");
      Console.WriteLine("2.Hien thi thong tin vua nhap");
      Console.WriteLine("3.Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi");
      Console.WriteLine("4.Thoat!");
      Console.WriteLine("Choose");
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLiSP
{
  class Product
  {
    public string NameHH { get; set; }
    public string NSX { get; set; }
    public int Price { get; set; }
    
    public Product()
    {

    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao NameHH:");
      NameHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao NSX:");
      NSX = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao Gia:");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Product: NameHH{0}, NSX{1}, Gia{2}", NameHH, NSX, Price);
    }
  }
  
  
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!