IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 17,159 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 16:08 15/05/2020using System;

namespace Lession1
{
  class Information
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter User Name :");
      string userName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter Student code :");
      string studentCode = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter Age :");
      int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Enter Address :");
      string address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("\nUserName :" + userName + "\nStudent Code :" + studentCode + "\nAge :" + age + "\nAddress :" + address);
    }
  }
}


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 16:06 15/05/2020using System;

namespace BT1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string Ten, MaSv, DiaChi;
      int tuoi;

      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien");
      Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ma sinh vien");
      MaSv = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi sinh vien");
      DiaChi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi sinh vien");
      tuoi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("Thanh cong");
      Console.Write("Thong tin sinh vien la : Ten = {0} , Ma SV = {1}, DiaChi = {2} , Tuoi = {3}",Ten,MaSv,DiaChi,tuoi);

    }

  }
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 16:05 15/05/2020using System;

namespace vidu1
{
  public class InformationStudent
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Enter name: ");
      string name = Console.ReadLine(); 
      Console.Write("Enter id: ");
      string id = Console.ReadLine(); 
      Console.Write("Enter age: "); 
      int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
      Console.Write("Enter address: "); 
      string address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Student information just entered: ");
      Console.WriteLine("Name : {0}, age : {1}, id : {2}, address: {3}", name,age,id,address);
    }
  }
} 


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 16:03 15/05/2020using System;

namespace sub1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      String ten, maSV, diachi;
      int tuoi;
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("Thong tin Sinh Vien .");
      Console.WriteLine("ten : ");
      ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("tuoi : ");
      tuoi = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Ma sinh vien : ");
      maSV = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Dia chi : ");
      diachi = Console.ReadLine();
      Console.Write("sv { ten :" + ten + " , tuoi :" + tuoi + ", ma sinh vien : " + maSV + ", dia chi : " + diachi+"}");

    }
    
    
  }
  
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 15:58 15/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson2
{
  class Student
  {
    string name, id,address;
    int age;

    public string Name { get; set; }
    public string Id { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public Student() { }
    public Student(string name, string id,int age,string address)
    {
      this.name = name;
      this.id = id;
      this.age = age;
      this.address = address;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap name sv");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap id sv ");
      Id = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap age sv ");
      Age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap address sv");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public override string ToString()
    {
      return "Name= " + Name + " || ID= " + Id + " || Age = " + Age + " || Address = " + Address;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine(ToString());
    }
       


  }
}using System;

namespace Lesson2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Student st = new Student();
      st.input();
      st.display();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!