IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 17,152 Lượt Xem

Thông tinh sinh viên gồm các thuộc tính sau : tên, mã sinh viên, tuổi, địa chỉ

Yêu cầu :

Thực hiện và in ra thông tin sinh viên trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 15:56 15/05/2020using System;


namespace nbc
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("nhập tên:");
      string ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(ten);
      Console.ReadKey();
      Console.WriteLine("nhap tuoi:");
      double tuoi = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(tuoi);
      Console.ReadKey();
      Console.WriteLine("nhap ma sv:");
      double masv = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(masv);
      Console.ReadKey();

      Console.WriteLine("nhập địa chỉ:");
      string diachi = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(diachi);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!