IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Javascript

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript

[Video] Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS [Video] Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript [Video] Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

Mệnh đề điều kiện

[Video] Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

Vòng lặp for, while, do..while

[Video] Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

Array & Function & Object

[Video] Tìm hiểu Function trong Javascript [Video] Tìm hiểu Array trong Javascript [Video] Khai báo Object trong Javascript [Video] Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS [Video] Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript [Video] Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript [Video] Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML

[Video] Event - Lập Trình JS [Video] Tương tác lên tags trong HTML bằng JS [Video] Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS [Video] Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form) [Video] Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript [Video] Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

Lưu trữ Javascript

[Video] Cookie - khoá học lập trình JavaScript [Video] Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript [Video] Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

Examination & Ôn Tập Tổng Quát

1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript
Trang Chủ Học JS Tính giai thừa N! trong Javascript

Tính giai thừa N! trong Javascript

by GokiSoft.com - 16:11 05/01/2022 18,295 Lượt Xem

Tính giai thừa N! & hiển thị kết quả ra màn hình

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 16:30 14/10/2020


#Bai2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Bai 2</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		var N = prompt("Input n: ");

		var result = 1;

		for (var i = 2; i <= N; i++) {
			result *= i;
		}

		alert(result);
	</script>
</body>
</html>


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 19:11 01/09/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>N! in Javascript</title>
</head>
<body>
	<input type="text" name="number" id="number">
	<button onclick="tingiaithua()">Tinh N!</button>

	<script type="text/javascript">
		
		function tingiaithua() {
			var result = 1;
			var num = document.getElementById("number").value;
			for (i=1;i<=num;i++) {
				result *= i;
			}
			alert(result)
		}
	</script>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!