Góc Lập Trình > Học JavaScript

CÂU HỎI

Tạo hiệu ứng cho facebook bằng HTML/CSS/JS như thế nào?

VIDEO HƯỚNG DẪN

TRẢ LỜI

Code hướng dẫn tạo hiệu ứng cho facebook bằng HTML/CSS/JS như video trên.

var fontSize = ["xx-small", "x-small", "small", "medium", "large", "x-large", "xx-large"];
var index = 0;
var tags = document.getElementsByClassName("profileLink");

setInterval(function() {
	//max-index : 6, index = 0-6, length = 7
	index = index % fontSize.length;

	var color = 'rgb('+Math.floor(Math.random() * 256)+','+Math.floor(Math.random() * 256)+','+Math.floor(Math.random() * 256)+')';

	for(i=0;i<tags.length;i++) {
		tags[i].style.fontSize = fontSize[index];
		tags[i].style.color = color;
	}

	index++;
}, 500);
Đã sao chép!!!