IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C

by GokiSoft.com - 11:38 07/12/2020 8,192 Lượt Xem

Chú ý : tại bài này các biến a,b,c,d,e,f được set một giá trị bất kỳ trong source code


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 11:09 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	int a,b,c,d,e,f;
	
	printf("\nNhap so a =");
	scanf("%d",&a);
	
	printf("\nNhap so b =");
	scanf("%d",&b);
	
	printf("\nNhap so c =");
	scanf("%d",&c);
	
	printf("\nNhap so c =");
	scanf("%d",&c);
	
	printf("\nNhap so d =");
	scanf("%d",&d);
	
	printf("\nNhap so e =");
	scanf("%d",&e);
	
	printf("\nNhap so f =");
	scanf("%d",&f);
	
	int x,y;
	
	x = a*a*a*a*a*a+b*c*d+e*f;
	y = a*a*a+b*b+a*b*d*e*f;
	
	printf("\nGia tri x = %d x");
	printf("\nGia tri y = %d y");
	
	
	return 0;
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 10:08 14/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {

int a, b, c, d, e, f;

printf("\nNhap gia tri a = ");
scanf("%d, &a");

printf("\nNhap gia tri b = ");
scanf("%d, &b");

printf("\nhap gia tri c = ");
scanf("%d, &c");

printf("\nhap gia tri d = ");
scanf("%d, &d");

printf("\nhap gia tri e = ");
scanf("%d, &e");

printf("\nhap gia tri f = ");
scanf("%d, &f");

int x, y;
x= a^6+b*c*d+e*f;
y= a^3*b^2+a*b*d*e*f;

//hien thi ket qua

printf("\nGia tri cua x = %d", x);
printf("\nGia tri cua y = %d", y);

return 0;
}


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 22:53 12/09/2020	int a,b,c,d,e,f;
	printf("\nNhap gia tri cua a=");
	scanf("%d",&a);
	printf("\nNhap gia tri cua b=");
	scanf("%d",&b);
	printf("\nNhap gia tri cua c=");
	scanf("%d",&c);
	printf("\nNhap gia tri cua d=");
	scanf("%d",&d);
	printf("\nNhap gia tri cua e=");
	scanf("%d",&e);
	printf("\nNhap gia tri cua f=");
	scanf("%d",&f);
	int x,y;
	x = pow(a,6)+(b*c*d)+(e*f);
	y = pow(a,3)*pow(b,2)+(a*b*d*e*f);
	printf("\nGia tri cua x = %d",x);
	printf("\nGia tri cua y = %d",y);


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 20:47 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a,b,c,d,e,f;
	printf("\nNhap gia tri a:");scanf("%d", &a);
	printf("\nNhap gia tri b:");scanf("%d", &b);
	printf("\nNhap gia tri c:");scanf("%d", &c);
	printf("\nNhap gia tri d:");scanf("%d", &d);
	printf("\nNhap gia tri e:");scanf("%d", &e);
	printf("\nNhap gia tri f:");scanf("%d", &f);
	int x,y;
	x=a*a*a*a*a*a+b*c*d+e*f;
	y=a*a*a*b*b+a*d*b*e*f;
	printf("\nket qua la x=%d",x);
	printf("\nket qua la y=%d",y);
	return 0;
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:28 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
//bat dau code
int a, b, c, d, e, f;
//a = 1;
printf("Nhap gia tri cua a = 1");
scanf("%d", &a);
//b = 2;
printf("Nhap gia tri c?a b = 2");
scanf("%d", &b);
//c = 3;
printf("Nhap gia tri cua c = 3");
scanf("%d", &c);
//d = 4;
printf("Nhap gia tri cua d = 4");
scanf("%d", &d);
//e = 5;
printf("Nhap gia tri cua e = 5");
scanf("%d", &e);
//f = 6;
printf("Nhap gia tri cua f = 6");
scanf("%d", &f);
//tinh gia tri x,y;
int x;
x = a*a*a*a*a*a + b*c*d + e*f;
printf("Gia tri x = %d", x);
//hien thi ket qua;
int y;
y = a*a*a * b*b + a*b*d*e*f;
//hien thi ket qua;
printf("Gia tri y = %d", y);
//ket thuc code;
return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!