IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C

Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C

by GokiSoft.com - 15:21 22/11/2021 14,681 Lượt Xem

Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn


a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 20:10 12/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	int a1, a2, b1, b2, c1, c2;
	float d, dx, dy, x, y;
	printf("a1*x+b1*y=c1");
	printf("\nNhap gia tri cua a1 =");
	scanf("%d, &a1");
	printf("\nNhap gia tri cua b1 =");
	scanf("%d, &b1");
	printf("\nNhap gia tri cua c1 =");
	scanf("%d, &c1");
	
	printf("a2*x+b2*y=c2");
	printf("\nNhap gia tri cua a2 =");
	scanf("%d, &a2");
	printf("\nNhap gia tri cua b2 =");
	scanf("%d, &b2");
	printf("\nNhap gia tri cua c2 =");
	scanf("%d, &c2");
	
	d=a1*b2-a1*b1;
	dx=c1*b2-c2*b1;
	dy=a1*c2-a2*c1;
	
	   if(d==0){ 
	   if(dx+dy==0)
	printf("\nHe phuong trinh vo so nghiem");
}	
	printf("\nHe phuong trinh vo nghiem");
		 	
	   x = dx / d;
       y = dy / d;
	printf("\nPhuong trinh có 2 nghiem x,y = %d%d",x,y);	 	
		
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 13:48 12/09/2020include <stdio.h>
##include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, b1, c1, a2, b2, c2;
	float D, Dx, Dy, x, y;
	printf("a1*x + b1*y = c1\n");
	printf("a2*x + b2*y = c2\n");
	printf("\nnhap a1: ");
	scanf("%d", &a1);
  printf("\nnhap b1: ");
	scanf("%d", &b1);
	printf("\nnhap c1: ");
	scanf("%d", &c1);
  printf("\nnhap a2: ");
	scanf("%d", &a2);
	printf("\nnhap b2: ");
	scanf("%d", &b2);
  printf("\nnhap c2: ");
	scanf("%d", &c2);
	D = a1*b2 - a2*b1;
	Dx = c1*b2 - c2*b1;
	Dy = a1*c2 - a2*c1;
	if(D==0) {
		if(Dx + Dy ==s 0);
		printf("He phuong trinh co vo so nghiem");
		printf("He phuong trinh vo nghiem");
	}
	{
		x = Dx / D;
		y = Dy / D;
		printf("He phuong trinh co nghiem x,y");
		scanf("%d%d", &x, &y);
	}
	
	return 0;
}


nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 20:23 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, b1, c1, a2, b2, c2;
	
	float d, dx, dy, x, y;
	
	printf(" giai he phuong trinh bac nhat 2 an /n ");
	
printf("\nGia tri a1 = ");
scanf("%d, &a1");

printf("\nGia tri b1 = ");
scanf("%d, &b1");

printf("\nGia tri c1 = ");
scanf("%d, &c1");

printf("\nGia tri a2 = ");
scanf("%d, &a2");

printf("\nGia tri b2 = ");
scanf("%d, &b2");

printf("\nGia tri c2 = ");
scanf("%d, &c2");

	D = a1*b2 - a2*b1;
  Dx = c1*b2 - c2*b1;
  Dy = a1*c2 - a2*1;
  
  if (D == 0) {

if (Dx + Dy == 0)

 printf("He phuong trinh co vo so nghiem");
    else
      printf("He phuong trinh vo nghiem");
}

else {
    x = Dx / D;
    y = Dy / D;
    printf("He phuong trinh co nghiem (x, y) = (%d, %d)", x, y);
}
	return 0;
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:06 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1,a2,b1,b2,c1,c2;
	float d,dx,dy,x,y;
	
	printf("\nNhap gia tri cua a1 = ");
	scanf("%d",&a1);
	
	printf("\nNhap gia tri cua a2 = ");
	scanf("%d",&a2);
	
	printf("\nNhap gia tri cua b1= ");
	scanf("%d",&b1);
	
	printf("\nNhap gia tri cua b2 = ");
	scanf("%d",&b2);
	
	printf("\nNhap gia tri cua c1 = ");
	scanf("%d",&c1);
	
  printf("\nNhap gia tri cua c2 = ");
	scanf("%d",&c2);
	
	d=a1*b2-a2*b1;
	dx=c1*b2-c2*b1;
	dy=a1*c2-a2*c1;
	
	if(d==0) {
	if(dx+dy==0)
	
	printf("\n pt co vo so nghiem");
	else
	printf("\n pt vo nghiem");
	}
		
	else{
	 x = dx / d;
     y = dy / d;
	printf("\n pt co nghiem (x,y) = (%d,%d)",x,y);
	}

	return 0;
} 


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 17:22 11/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
	int a1, b1, c1, a2, b2, c2;
	float D,Dx,Dy , x ,y;
	printf("a1*x+b1*y=c1\n");
	printf("a2*x+b2*y=c2\n");
	printf("\nNhap a1:");
	scanf("%d",&a1);
	printf("\nhap b1:");
	scanf("%d",&b1);
	printf("\nhap c1:");
	scanf("%d",&c1);
	printf("\nhap a2:"); 
	scanf("%d", &a2);
  printf("\nhap b2:");
	scanf("%d", &b2);
  printf("\nhap c2:"); 
	scanf("%d", &c2);
	D = a1 * b2 - a2 * b1;
  Dx = c1 * b2 - c2 * b1;
  Dy = a1 * c2 - a2 * c1;
  if (D == 0) {
    if (Dx + Dy == 0)
      printf("He phuong trinh co vo so nghiem");
    else
      printf("He phuong trinh vo nghiem");
  }
  else {
    x = Dx / D;
    y = Dy / D;
    printf("He phuong trinh co nghiem (x, y) = (%d, %d)", x, y);
  }
  return 0;
}
	


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!