IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:41 09/12/2020 9,763 Lượt Xem

Nhập vào thông tin sinh viên

char rollno[16];

int age;

char name[50];

char address[200];

Hiển thị thông tin sinh viên theo định dạng sau

1. Thành 1 dòng >> tên, tuổi, rollno, địa chỉ

2. Theo cấu trúc sau

=============================

| Ten           | Tuổi    | Mã SV     | Địa chỉ        |

==============================

| Tran Van A| 18     | R001        | Ha Nồi        |

==============================

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:45 17/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char rollno[16];
	int age;
	char name[50];
	char address[200];
	
	printf("\nHo va ten:");
	  gets(name);
	  
	  fflush(stdin); fflush(stdout);
	printf("\nTuoi:");
	scanf("%d", &age);
	  fflush(stdin); fflush(stdout);
	printf("\nMa sv:");
  gets(rollno);
    fflush(stdin); fflush(stdout);
  printf("\nDia chi:");
	gets(address);
    printf("\n=======================================================");
	  printf("\nTen | Tuoi | Ma sv | Dia chi ");
	  printf("\n=======================================================");
	  printf("\n%s, %d, %s, %s", name, age, rollno, address);
	  printf("\========================================================");
	   	
	  
	return 0;
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:08 16/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char rollno[16];
	int age;
	char name[50];
	char address[200];
	
	printf("\nHo va ten:");
	  gets(name);
	  
	  fflush(stdin); fflush(stdout);
	printf("\nTuoi:");
	scanf("%d", &age);
	  fflush(stdin); fflush(stdout);
	printf("\nMa sv:");
  gets(rollno);
    fflush(stdin); fflush(stdout);
  printf("\nDia chi:");
	gets(address);
    printf("\n=======================================================");
	  printf("\nTen | Tuoi | Ma sv | Dia chi ");
	  printf("\n=======================================================");
	  printf("\n%s, %d, %s, %s", name, age, rollno, address);
	  printf("\========================================================");
	   	
	  
	return 0;
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 17:41 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
 int age;
 char rollno[16],name[50],address[200];
 
 printf("\n nhap rollno " );
 gets (rollno);
 printf("\n nhap tuoi ");
 scanf("%d",&age);
 printf("\nhap ten ");
 fflush(stdin);fflush(stdout);
 gets (name);
 printf("\n nhap dia chi ");
 fflush(stdin);fflush(stdout);
 gets(address);
 printf("\n %s, %d, %s, %s", name, age, rollno, address);
	printf("\n===========================================================================");
	printf("\n|%-20s|%-8s|%-16s|%-20s|", "name", "Age", "RollNo", "Address");
	printf("\n|%-20s|%-8d|%-16s|%-20s|", name, age, rollno, address);
	printf("\n===========================================================================");
	
	return 0;
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 17:41 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
 int age;
 char rollno[16],name[50],address[200];
 
 printf("\n nhap rollno " );
 gets (rollno);
 printf("\n nhap tuoi ");
 scanf("%d",&age);
 printf("\nhap ten ");
 fflush(stdin);fflush(stdout);
 gets (name);
 printf("\n nhap dia chi ");
 fflush(stdin);fflush(stdout);
 gets(address);
 printf("\n %s, %d, %s, %s", name, age, rollno, address);
	printf("\n===========================================================================");
	printf("\n|%-20s|%-8s|%-16s|%-20s|", "name", "Age", "RollNo", "Address");
	printf("\n|%-20s|%-8d|%-16s|%-20s|", name, age, rollno, address);
	printf("\n===========================================================================");
	
	return 0;
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 08:50 15/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char rollno[16];
	int age;
	char name[50];
	char address[200];
	
	printf("\nnhap MSV:"); gets(rollno);
	printf("\nnhap tuoi:"); scanf("%d",&age);
	printf("\nnhap ten:"); 
	fflush(stdin); fflush(stdout);
	gets(name);
	
	printf("\nnhap dia chi:"); gets(address);
	
	printf("%s, %s, %d, %s", rollno, name, age, address);
	printf("\n===========================================================");
	printf("\n|%20s|%8d|%16s|%20s","name", "age", "rollno", "address" );
	printf("\n|%20s|%8d|%16s|%20s",name, age, rollno, address );
	printf("\n===========================================================");
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!